Zásady a podmínky poskytování mikrodat pro účely vědeckého výzkumu

 

Zásady
Zásady poskytování důvěrných statistických údajů z Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) externím uživatelům vycházejí z právních předpisů Evropské unie a České republiky, zejména ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice.

Pro účely vědeckého výzkumu
Ačkoli ČSÚ sbírá a zpracovává individuální údaje primárně pro statistické účely, může podle § 17 Poskytování důvěrných statistických údajů, zákona č. 89/1995, o státní statistické službě, předávat důvěrné statistické údaje také pro účely vědeckého výzkumu. Mikrodata lze poskytnout pouze na základě zvláštní smlouvy o poskytování důvěrných údajů, která stanoví splnění podmínek ochrany důvěrnosti těchto údajů a přesný způsob jejich využití v souladu s právem Evropské unie, a to tuzemským i zahraničním právnickým osobám, jejichž základním posláním je vědecký výzkum. Údaje se poskytují ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky, jíž se poskytnuté údaje týkají. Smlouva je podepisována za objednatele i za ČSÚ statutárními zástupci či osobami jimi pověřenými. Nedílnou součástí smlouvy je zadání výzkumného projektu a složení slibu mlčenlivosti všemi osobami, které budou s daty pracovat. O předání údajů se pořizuje písemný protokol.

Objednání mikrodat
Objednání mikrodat je možné vyplněním formuláře, který je k dispozici na stránce „Žádost o umožnění přístupu k důvěrným statistickým údajům pro účely vědeckého výzkumu“, a jeho odesláním na e-mailovou adresu infoservis@czso.cz nebo poštou na adresu ČSÚ (Český statistický úřad, Oddělení informačních služeb - ústředí, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10).

Cena

Cena za předem připravené soubory mikrodat je stanovena Ceníkem informačních služeb a produktů, který je zveřejněn na webových stránkách ČSÚ. V ostatních případech je cena mikrodat stanovena v návaznosti na časovou náročnost přípravy požadovaných dat.

Podmínky poskytování mikrodat

  • zaslání žádosti (vyplněného formuláře);
  • uzavření smlouvy, jejíž součástí je doklad o vědecké činnosti objednatele, zadání výzkumného projektu a složení slibu mlčenlivosti všech osob, které budou s mikrodaty přicházet do styku;
  • vysoké školy, zřízené dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, nemají povinnost dokládat předmět činnosti;
  • souhlas s omezeními při nakládání s mikrodaty (povinnost chránit důvěrná data v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. i s Evropskou legislativou, zákaz pořizovaní kopií dat, zákaz propojování databází/souborů s databázemi/soubory z jakéhokoli zdroje atd.)
  • bez souhlasu ČSÚ a dodatečného složení slibu mlčenlivosti je zakázáno zahrnovat další osoby ve smlouvě neuvedené, a to i v případě, že se jedná o osobu ze stejného projektu a člena instituce, se kterou byla uzavřena smlouva;
  • výstupy nesmějí mít charakter individuálních dat;
  • na vyžádání je objednatel povinen ČSÚ umožnit náhled do výsledků a výstupů z daného výzkumného projektu.
Ochrana dat
Objednatel je povinen přijmout veškerá nezbytná právní, administrativní, technická a organizační opatření k zajištění, aby žádný z údajů nebyl distribuován třetí osobě.