Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil - roční průměry - 2009

 
Kód: w-3115-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Marta Petráňová
E-mail: marta.petranova@czso.cz

Úvod Word PDF
I. Základní metodické přístupy Word PDF
II. Metodické vysvětlivky Word PDF
    A. Ekonomický status
    B. Zaměstnanost
    C. Nezaměstnanost
    D. Relativní ukazatele
    E. Další speciální ukazatele
    F. Srovnatelnost s výsledky publikovanými Eurostatem
III. Technické poznámky Word PDF
    A. Odhady intervalů spolehlivosti
    B. Způsob použití přílohových tabulek
    C. Použité zdroje a číselníky
    D. Charakteristika číselníků
    E. Přehled tabulek
    F. Ostatní poznámky
    G. Dostupnost publikace

Tabulková část

I. Charakteristika populace ČR
Graf 1 Ekonomická skladba obyvatelstva a vývoj pracovních sil JPG
Tab. 101 / 3 Věková struktura populace ČR Excel PDF
Tab. 102 / 3 Vzdělanostní struktura populace ČR Excel PDF
Tab. 103 / 3 Vybrané obory vzdělání ISCED 97 Excel PDF
Tab. 104 / 3 Ekonomické postavení populace 15 +, celkem Excel PDF
Tab. 104 / 3 Ekonomické postavení populace 15 +, muži Excel PDF
Tab. 104 / 3 Ekonomické postavení populace 15 +, ženy Excel PDF
Tab. 105 / 1 Úroveň a obory vzdělání ve věkových skupinách - celkem Excel PDF
Tab. 105 / 1 Úroveň a obory vzdělání ve věkových skupinách - muži Excel PDF
Tab. 105 / 1 Úroveň a obory vzdělání ve věkových skupinách - ženy Excel PDF
Tab. 106 / 2 Věk a vzdělání populace dle ekonomického postavení - celkem Excel PDF
Tab. 106 / 2 Věk a vzdělání populace dle ekonomického postavení - muži Excel PDF
Tab. 106 / 2 Věk a vzdělání populace dle ekonomického postavení - ženy Excel PDF
Tab. 107 / 3 Hlavní důvody ekonomické neaktivity Excel PDF
Tab. 108 / 1 Osoby se zdravotním postižením Excel PDF
Tab. 109 / 1 Populace 15+ dle postavení před rokem Excel PDF

II. Zaměstnanost v národním hospodářství
Graf 2 Vývoj počtu zaměstnaných v NH JPG
Tab. 201 / 3 Zaměstnanost v NH dle krajů - 1. část - celkem Excel PDF
Tab. 201 / 3 Zaměstnanost v NH dle krajů - 1. část - muži Excel PDF
Tab. 201 / 3 Zaměstnanost v NH dle krajů - 1. část - ženy Excel PDF
Tab. 202 / 3 Zaměstnanost v NH dle krajů - 2. část - celkem Excel PDF
Tab. 202 / 3 Zaměstnanost v NH dle krajů - 2. část - muži Excel PDF
Tab. 202 / 3 Zaměstnanost v NH dle krajů - 2. část - ženy Excel PDF
Tab. 203 / 1 Zaměstnanost v NH dle věku - 1. část Excel PDF
Tab. 204 / 1 Zaměstnanost v NH dle věku - 2. část - celkem Excel PDF
Tab. 204 / 1 Zaměstnanost v NH dle věku - 2. část - muži Excel PDF
Tab. 204 / 1 Zaměstnanost v NH dle věku - 2. část - ženy Excel PDF
Tab. 205 / 2 Zaměstnanost v NH dle oblastí - celkem Excel PDF
Tab. 205 / 2 Zaměstnanost v NH dle oblastí - muži Excel PDF
Tab. 205 / 2 Zaměstnanost v NH dle oblastí - ženy Excel PDF
Tab. 206 / 1 Zaměstnanost v NH dle vzdělání Excel PDF
Tab. 207 / 1 Klasifikace zaměstnání v odvětvích NH Excel PDF

III. Zaměstnanost v civilním sektoru
Tab. 301 / 3 Postavení v zaměstnání v sektorech Excel PDF
Tab. 302 / 1 Zaměstnanost v CS dle postavení v zaměstnání a odvětví Excel PDF
Tab. 303 / 1 Zaměstnanost v CS dle postavení v zaměstnání, klasifikace zaměstnání a úrovně vzdělání Excel PDF
Tab. 304 / 1 Vybrané kategorie a oddíly odvětvové klasifikace Excel PDF
Tab. 305 / 1 Zaměstnaní podle postavení, druhu a délky úvazku Excel PDF
Tab. 306 / 1 Zaměstnanost v CS na dobu určitou - celkem Excel PDF
Tab. 306 / 1 Zaměstnanost v CS na dobu určitou - muži Excel PDF
Tab. 306 / 1 Zaměstnanost v CS na dobu určitou - ženy Excel PDF
Tab. 307 / 3 Obvykle a skutečně odpracované hodiny v týdnu Excel PDF
Tab. 308 / 1 Odpracované hodiny dle odvětví a délky úvazku Excel PDF
Tab. 309 / 2 Skutečně odpracované hodiny dle postavení v zaměstnání Excel PDF
Tab. 310 / 1 Skutečně odpracované hodiny dle postavení v zaměstnání a věku Excel PDF
Tab. 311 / 1 Zkrácená pracovní doba a podzaměstnanost Excel PDF
Tab. 312 / 1 Zaměstnanost v CS na zkrácenou pracovní dobu Excel PDF
Tab. 313 / 1 Práce v atypickou dobu v CS Excel PDF
Tab. 314 / 2 Pracovní aktivita a OZP Excel PDF

IV. Nezaměstnanost
Graf 3 Vývoj počtu nezaměstnaných JPG
Tab. 401 / 3 Věk, vzdělání a specifické skupiny nezaměstnaných Excel PDF
Tab. 402 / 1 Základní charakteristiky nezaměstnaných Excel PDF
Tab. 403 / 1 Vzdělání nezaměstnaných ve věkových skupinách Excel PDF
Tab. 404 / 1 Poslední odvětví a zaměstnání nezaměstnaných dle vzdělání Excel PDF
Tab. 405 / 1 Podmínky hledání zaměstnání Excel PDF
Tab. 406 / 2 Nezaměstnanost v oblastech ČR Excel PDF
Tab. 407 / 1 Dlouhodobá nezaměstnanost dle úrovně vzdělání Excel PDF
Tab. 408 / 3 Dlouhodobá nezaměstnanost v krajích ČR Excel PDF

V. Časové řady základních ukazatelů
Tab. 501 / 1 Jediné (hlavní) zaměstnání - 1. část - celkem Excel PDF
Tab. 501 / 1 Jediné (hlavní) zaměstnání - 1. část - muži Excel PDF
Tab. 501 / 1 Jediné (hlavní) zaměstnání - 1. část - ženy Excel PDF
Tab. 502 / 1 Jediné (hlavní) zaměstnání - 2. část - celkem Excel PDF
Tab. 502 / 1 Jediné (hlavní) zaměstnání - 2. část - muži Excel PDF
Tab. 502 / 1 Jediné (hlavní) zaměstnání - 2. část - ženy Excel PDF
Tab. 503 / 1 Druhé (další) zaměstnání - 1. část Excel PDF
Tab. 504 / 1 Druhé (další) zaměstnání - 2. část - celkem Excel PDF
Tab. 504 / 1 Druhé (další) zaměstnání - 2. část - muži Excel PDF
Tab. 504 / 1 Druhé (další) zaměstnání - 2. část - ženy Excel PDF
Tab. 505 / 1 Nezaměstnanost - 1. část - celkem Excel PDF
Tab. 505 / 1 Nezaměstnanost - 1. část - muži Excel PDF
Tab. 505 / 1 Nezaměstnanost - 1. část - ženy Excel PDF
Tab. 506 / 1 Nezaměstnanost - 2. část Excel PDF
Tab. 507 / 1 Míra nezaměstnanosti - celkem Excel PDF
Tab. 507 / 1 Míra nezaměstnanosti - muži Excel PDF
Tab. 507 / 1 Míra nezaměstnanosti - ženy Excel PDF
Tab. 508 / 1 Míra ekonomické aktivity - celkem Excel PDF
Tab. 508 / 1 Míra ekonomické aktivity - muži Excel PDF
Tab. 508 / 1 Míra ekonomické aktivity - ženy Excel PDF
Tab. 509 / 1 Míra zaměstnanosti - celkem Excel PDF
Tab. 509 / 1 Míra zaměstnanosti - muži Excel PDF
Tab. 509 / 1 Míra zaměstnanosti - ženy Excel PDF

Přílohy
Tab. Ia Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů základních úhrnů za populaci 15-ti letých a starších Excel PDF
Tab. Ib Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů základních úhrnů za populaci 15-ti letých a starších podle pohlaví Excel PDF
Tab. IIa Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů za populaci 15-ti letých a starších na úrovni ČR Excel PDF
Tab. IIb Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů za populaci 15-ti letých a starších podle pohlaví na úrovni ČR Excel PDF
Tab. III Relativní velikosti výběrových souborů v krajích, oblastech a ČR Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.04.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.