Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil - 4. čtvrtletí 2010

 
Kód: w-3101-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Marta Petráňová
E-mail: marta.petranova@csu.gov.cz

Úvod Word PDF
I.Základní metodické přístupy Word PDF
II.Metodické vysvětlivky Word PDF
A. Ekonomický status
B. Zaměstnanost
C. Nezaměstnanost
D. Relativní ukazatele
E. Další speciální ukazatele
F. Srovnatelnost s výsledky publikovanými Eurostatem
III.Technické poznámky Word PDF
A. Odhady intervalů spolehlivosti
B. Způsob použití přílohových tabulek
C. Použité zdroje a číselníky
D. Charakteristika číselníků
E. Mapy administrativního uspořádání ČR
F. Přehled tabulek
G. Ostatní poznámky
H. Dostupnost publikace

TABULKOVÁ ČÁST

I. CHARAKTERISTIKA POPULACE ČR
Graf 1 Ekonomická skladba obyvatelstva a vývoj pracovních sil JPG
101 / 3   Věková struktura populace ČR Excel PDF
102 / 3   Vzdělanostní struktura populace ČR Excel PDF
103 / 3   Vybrané obory vzdělání ISCED 97 Excel PDF

   104 / 3   Ekonomické postavení populace 15 +
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   105 / 1   Úroveň a obory vzdělání ve věkových skupinách
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   106 / 2   Věk a vzdělání populace dle ekonomického postavení
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
107 / 3   Hlavní důvody ekonomické neaktivity Excel PDF
108 / 1   Osoby se zdravotním postižením Excel PDF
109 / 1   Populace 15+ dle postavení před rokem Excel PDF

II. ZAMĚSTNANOST V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
Graf 2   Vývoj počtu zaměstnaných v NH JPG

   201 / 3   Zaměstnanost v NH dle krajů  -  1. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   202 / 3   Zaměstnanost v NH dle krajů  -  2. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
203 / 1   Zaměstnanost v NH dle věku  -  1. část Excel PDF

   204 / 1   Zaměstnanost v NH dle věku  -  2. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   205 / 2   Zaměstnanost v NH dle oblastí
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
206 / 1   Zaměstnanost v NH dle vzdělání Excel PDF
207 / 1   Klasifikace zaměstnání v odvětvích NH Excel PDF

III.   ZAMĚSTNANOST V CIVILNÍM SEKTORU
301 / 3   Postavení v zaměstnání v sektorech Excel PDF
302 / 1   Zaměstnanost v CS dle postavení v zaměstnání a odvětví Excel PDF
303 / 1   Zaměstnanost v CS dle postavení v zaměstnání, klasifikace zaměstnání a úrovně vzdělání Excel PDF
304 / 1   Vybrané sekce a oddíly odvětvové klasifikace Excel PDF
305 / 1   Zaměstnaní podle postavení, druhu a délky úvazku Excel PDF

   306 / 1   Zaměstnanost v CS na dobu určitou
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
307 / 3   Obvykle a skutečně odpracované hodiny v týdnu Excel PDF
308 / 1   Odpracované hodiny dle odvětví a délky úvazku Excel PDF
309 / 2   Skutečně odpracované hodiny dle postavení v zaměstnání Excel PDF
310 / 1   Skutečně odpracované hodiny dle postavení v zaměstnání a věku Excel PDF
311 / 1   Zkrácená pracovní doba a podzaměstnanost Excel PDF
312 / 1   Zaměstnanost v CS na zkrácenou pracovní dobu Excel PDF
313 / 1   Práce v atypickou dobu v CS Excel PDF
314 / 2   Pracovní aktivita a OZP Excel PDF

IV.   NEZAMĚSTNANOST
Graf 3   Vývoj počtu nezaměstnaných JPG
401 / 3   Věk, vzdělání a specifické skupiny nezaměstnaných Excel PDF
402 / 1   Základní charakteristiky nezaměstnaných Excel PDF
403 / 1   Vzdělání nezaměstnaných ve věkových skupinách Excel PDF
404 / 1   Poslední odvětví a zaměstnání nezaměstnaných dle vzdělání Excel PDF
405 / 1   Podmínky hledání zaměstnání Excel PDF
406 / 2   Nezaměstnanost v oblastech ČR Excel PDF
407 / 1   Dlouhodobá nezaměstnanost dle úrovně vzdělání Excel PDF
408 / 3   Dlouhodobá nezaměstnanost v krajích ČR Excel PDF

V.   ČASOVÉ ŘADY ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ

   501 / 1   Jediné (hlavní) zaměstnání  -  1. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   502 / 1   Jediné (hlavní) zaměstnání  -  2. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
503 / 1   Druhé (další) zaměstnání  -  1. část Excel PDF

   504 / 1   Druhé (další) zaměstnání  -  2. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   505 / 1   Nezaměstnanost  -  1. část
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF
506 / 1   Nezaměstnanost  -  2. část Excel PDF

   507 / 1   Míra nezaměstnanosti
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   508 / 1   Míra ekonomické aktivity
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

   509 / 1   Míra zaměstnanosti
- celkem Excel PDF
- muži Excel PDF
- ženy Excel PDF

PŘÍLOHY
Ia Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů základních úhrnů za populaci 15-ti letých a starších Excel PDF
Ib Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů základních úhrnů za populaci 15-ti letých a starších podle pohlaví Excel PDF
IIa Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů za populaci 15-ti letých a starších na úrovni ČR Excel PDF
IIb Odhady 95 % intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů za populaci 15-ti letých a starších podle pohlaví na úrovni ČR Excel PDF
III Relativní velikosti výběrových souborů v krajích, oblastech a ČR Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.03.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.