Zaměření příspěvků a recenzní řízení

 

 

 
 

Úvod
Ediční a Výkonná rada
Publikační etika
Pokyny autorům a příjem příspěvků
Zaměření příspěvků a recenzní řízení

Online verze

Předplatné
Kontakty

Anglicky English version

Zaměření příspěvků

Publikujeme články zaměřené na:
- teoretickou i aplikovanou statistiku,
- matematické a statistické metody,
- koncepci státní statistiky,
- vzdělávání ve statistice,
- aplikovanou ekonomii a ekonometrii,
- hospodářské, sociální a environmentální analýzy,
- hospodářské ukazatele,
- sociální a environmentální problematiku z pohledu statistiky či ekonomie,
- a problematiku regionálního rozvoje.

Rubriky
Časopis Statistika má následující rubriky:
V rubrice Analýzy jsou publikovány odborné a komplexní analýzy založené na oficiálních statistických údajích se zaměřením na hospodářskou, environmentální, sociální ad. oblasti. Dopor. rozsah: 12 000 slov, nebo do 20 stran textu s řádkováním 1,5.
Diskuse přináší možnost uveřejnit aktuální i obecnější statistická či ekonomická témata, resp. to, čím by autoři rádi přispěli do vědecké debaty. Dopor. rozsah: 6 000 slov, nebo 10 stran textu s řádkováním 1,5.
V rubrice Metodologie publikujeme články zabývající se možnými přístupy a metodami zjišťování a zkoumání sociálních, ekonomických, environmentálních ad. jevů nebo indikátorů. Dopor. rozsah: 12 000 slov, nebo do 20 stran textu s řádkováním 1,5.
Konzultace obsahuje příspěvky zaměřené např. na nové pohledy či inovativní přístupy ve statistice i ekonomii, o nichž chtějí autoři informovat odbornou veřejnost. Dopor. rozsah: 6 000 slov, nebo 10 stran textu s řádkováním 1,5.
Knižní recenze hodnotí vybrané knižní tituly z oblasti oficiálních statistik (vydávaných v ČR i zahraničí). Dopor. rozsah: 600 slov, nebo 1–2 strany textu s řádkováním 1,5.
Do rubriky Informace zařazujeme texty deskriptivního charakteru, také informace o nejnovějších vydaných publikacích (nejenom z ČSÚ) a nedávných i nadcházejících konferencích. Dopor. rozsah: 6 000 slov, nebo do 10 stran textu s řádkováním 1,5.
 

Recenzní řízení
Vydání původních vědeckých a přehledových statí v časopise Statistika předchází nezávislé, dvojité a anonymní recenzní posuzovací řízení (na každý článek alespoň dva recenzní posudky, platí zásada nezávislosti a anonymity autorů i recenzentů, recenzenti jsou odborníci v oblasti tematického zaměření daného článku).

Rubriky Analýzy, Diskuse, Metodologie a Konzultace obsahují recenzované vědecké, přehledové, nebo diskusní statě.
Knižní recenze podléhají anonymnímu recenznímu posouzení jedním recenzentem.
Texty deskriptivního charakteru v rubrice Informace podléhají anonymnímu recenznímu posouzení jedním recenzentem. Ostatní informace v této rubrice (publikace, konference aj.) nepodléhají recenznímu řízení.

Recenzní řízení bere v úvahu takové faktory jako jsou relevantnost, důkladnost, význam, originalita, srozumitelnost a jazyková kvalita (viz recenzní formulář).
Možné výsledky recenzního řízení jsou: přijetí, přijetí po provedení revizí, nebo zamítnutí příspěvku.

  • Pokud jsou autoři vyzváni článek přepracovat a znovu zaslat k opětovnému posouzení, není možné zaručit, že bude revidovaná verze článku recenzována pozitivně.
  • Zamítnuté články nejsou předmětem opětovného posouzení.
  • Pokud jsou oba recenzní posudky pozitivní, článek je doporučen k publikaci.
  • Jsou-li oba recenzní posudky zamítavé, článek je v recenzním řízení zamítnut.
  • Požaduje-li alespoň jeden recenzent přepracování a znovuposouzení příspěvku, musí být článek přepracován a poté znovu zaslán k opětovnému zhodnocení stejnému recenzentovi.
  • V případě, že je jeden recenzní posudek pozitivní a druhý zamítavý, rozhoduje hodnocení třetího nově určeného recenzenta.

Průměrná délka recenzního řízení jsou dva měsíce. O výsledcích recenzního řízení bude autor informován výkonným redaktorem.
Články přijímáme kontinuálně a pro recenzní řízení by měly obsahovat tabulky i grafy umístěné přímo v textu (pro finální grafickou přípravu by však měly být dodány na konci článku a zvlášť, jak je uvedeno v pokynech).
Po úspěšném recenzním řízení prochází články jazykovou korekturou (na přání autora či doporučení recenzenta), grafickou přípravou a finálními autorskými korekturami. Publikování článků nepodléhá žádnému finančnímu plnění (autoři za publikování svých článků nic neplatí).
Před publikováním všech článků je s každým autorem uzavírána licenční smlouva.

 

  • Vzorový článek
  • Vzorová licenční smlouva