Základní finanční ukazatele – čtvrtletní – Metodika

 

I. Zdroj dat

Údaje o vývoji zaměstnanosti a některých základních finančních ukazatelů vycházejí zejména ze zpracování Čtvrtletního výkazu pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví P3-04. Vzory statistických výkazů jsou k dispozici na http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1.


II. Základní a výběrový soubor

Základní soubor (ZS) zahrnuje podniky všech produkčních odvětví s výjimkou peněžnictví a pojišťovnictví, které mají 20 a více zaměstnanců, a některé další podniky splňující specifická kriteria. Pro výběr se využívají informace o ekonomické aktivitě podniků, počtu pojištěnců a některé údaje z administrativních zdrojů dat Ministerstva financí. Do výběrového souboru (VS) jsou plošně zařazeny podniky s 50 a více zaměstnanci a podniky které mají obrat vyšší nebo roven 200 mil. Kč. Podniky s 20 až 49 zaměstnanci a obratem menším než 200 mil. Kč jsou šetřeny výběrově. Podniky s méně než 20 zaměstnanci a obratem menším než 200 mil. Kč se nesledují. Jednotlivé mutace výkazu P3-04 (a, b, c, d) se liší počtem požadovaných ukazatelů v závislosti na tom, zda jsou zpravodajské jednotky obeslány také jinými výkazy (např. P6-04). Výběrový soubor vytvořený na počátku sledovaného roku se v průběhu roku aktualizuje v plošné části o nově vzniklé podniky.

III. Dopočty a odhady nešetřené části souboru

V rámci zpracování získaných dat ze čtvrtletního šetření se provádějí částečné dopočty (doplnění neúplně vyplněných výkazů), imputace dat v rozsahu celého výkazu a odhad (dopočet) nešetřené části populace podniků (podniky s 0-19 zaměstnanci s nižšími tržbami než 200 mil. Kč).

Pro částečné dopočty je určující, zda položka na výkaze není vyplněna (pokud je vyplněna nulou, částečné dopočty neproběhnou). Dopočty se provádějí pomocí předem definovaných vztahů mezi ukazateli uvedenými na výkaze a také s ohledem na skutečnosti zjištěné u podniků ve stejném stratu (skupina podniků stejného odvětví a stejné velikosti dle počtu zaměstnanců), které vyplnily validně všechny údaje a tyto hodnoty nejsou považovány za odlehlé.

Metoda imputace je využívána pro non-response, dále pro podniky s počtem zaměstnanců 20 a více, které nebyly zařazeny do výběrového souboru. V případě, že existují od daného podniku informace z měsíčního šetření běžného roku nebo z předchozích období z výkazu P3-04, většinou se tyto informace při imputaci využijí. V případě, že o těchto podnicích neexistuje informace ani z měsíčního šetření, ani z předchozího období nebo z předem daných důvodů není vhodné tyto informace využívat, je dopočet proveden s využitím dostupných  administrativních dat a vykázaného vývoje v daném stratu.

Pro celkové odhady za odvětví (dvoumístný kód NACE) je třeba odhadnout vývoj a objem údajů za nešetřenou část souboru – podniky s méně než 20 zaměstnanci nebo bez zaměstnanců. To se provádí s využitím informací z administrativních zdrojů (pracovníci, mzdy a obrat DPH) a z vývoje podniků zařazených do zpracování.


IV. Revize

V souladu s politikou revizí ČSÚ jsou ve zjišťování P3-04 prováděny běžné revize, jejichž cílem je zvýšit kvalitu dříve publikovaného údaje zahrnutím pozdě došlých dotazníků do zpracování, opravami chybně vykázaných dat a využitím aktuálních údajů z administrativních zdrojů.


V. Meziroční srovnatelnost

Meziroční srovnatelnost dat je ovlivněna organizačními změnami, změnami převažující činnosti, legislativními změnami a změnami účetních postupů.

Čtvrtletní data jsou určena pro předběžné hodnocení krátkodobého (meziročního) vývoje. Pro hodnocení dlouhodobého vývoje slouží roční časové řady. Čtvrtletní data za roky 2010 - 2017 byla narovnána na roční data, a proto nejsou zcela srovnatelná s daty za rok 2018.


VI. Metodická srovnatelnost s jinými šetřeními

Výsledky čtvrtletního šetření se mohou lišit od výsledků publikovaných z jiných typů zjišťování. Údaje z měsíčního šetření jsou publikovány v termínech, kdy podniky nemají k dispozici přesná čísla za sledované období a jsou proto nahrazovány kvalifikovanými odhady. Také nejsou k dispozici administrativní data za sledovaný měsíc. Liší se i  metoda tvorby VS a použitá metoda dopočtů.

Výsledky čtvrtletních šetření se mohou lišit od výsledků následně publikovaných z ročních šetření z těchto důvodů: podniky nemají k dispozici přesná čísla za sledované období a jsou proto nahrazovány kvalifikovanými odhady, nejsou k dispozici veškeré administrativní zdroje dat, výběrový soubor zahrnuje nižší počet jednotek než roční šetření.  


VII. Metodika ukazatelů

Průměrný evidenční počet zaměstnanců
Do evidenčního počtu zaměstnanců se zahrnují všichni stálí i dočasní zaměstnanci (bez ohledu na jejich státní příslušnost), kteří jsou k zaměstnavateli v pracovním, služebním nebo členském poměru (kde součástí členství je též pracovní vztah).

Mzdy (bez OON)
Mzdy jsou peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzdy) poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům (vedeným v evidenčním počtu zaměstnanců) za práci. Ostatní osobní náklady se do mezd nezahrnují.

Průměrná měsíční mzda v Kč
Průměrná měsíční mzda je propočtový ukazatel. Počítá se jako podíl ukazatelů Mzdy bez OON v Kč (za jeden měsíc) a průměrný počet zaměstnanců (ve fyzických osobách).

Tržby celkem
Tržby celkem jsou součtem tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží a jsou bez DPH a spotřební daně.

Výkony
Výkony zahrnují obchodní marži (rozdíl mezi tržbami za prodané zboží a náklady vynaloženými na prodané zboží), tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, změnu stavu zásob vlastní výroby a aktivaci.

V souladu s novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb. platnou od 1. 1. 2016 byly upraveny názvy některých ukazatelů. Ukazatel „Spotřeba materiálu a energie a náklady na služby“ je obsahově shodný s ukazatelem „Výkonová spotřeba“ v dřívějším pojetí.

Spotřeba materiálu a energie a náklady na služby
Spotřebu materiálu a energie a náklady na služby tvoří spotřebované nákupy (bez nákladů na prodané zboží) a služby. Spotřebované nákupy představují hodnotu nakoupeného a již spotřebovaného materiálu, energie a neskladovatelných dodávek (např. voda pro technologické účely, elektřina a voda k rozvodným účelům). Služby představují hodnotu nakoupených externích služeb (opravy a udržování, cestovné, přepravné, nájemné apod.), tj. výkonů od ostatních jednotek.

Přidaná hodnota
Přidaná hodnota se vypočítá jako rozdíl výkonů a výkonové spotřeby.

Pozn.: Finanční ukazatele jsou uváděny v běžných cenách.


VIII. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Eurostat: Metadata k sériím podle Nařízení Rady č. 1165/98 (anglicky):

Zaměstnanost v obchodě (série C210, C220 a C230)
Zaměstnanost ve službách (série D210, D220 a D230)

Eurostat: Legislativa EU ke krátkodobým statistikám (anglicky)

Eurostat: Metodika a manuály ke krátkodobým statistikám (anglicky)