Zahraniční obchod s ICT zbožím a službami - Zdroje dat, metodika šetření

 

ICT zboží a služby patří v posledních desetiletích k nejdynamičtějším složkám zahraničního obchodu a stejně tak jsou důležitou součástí informační ekonomiky. Stojí v popředí zájmu tvůrců politik a dalších subjektů. Přináší značné příležitosti rozvoje při spojení ekonomik do globálních hodnotových řetězců a zvyšují produktivitu a konkurenceschopnost v odvětvích využívajících ICT. Na druhou stranu však v některých dovážejících zemích vytváří obavy ze ztráty pracovních míst.

Zahraniční obchod s ICT zbožím
Zboží v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT zboží) je definováno jako zboží, jehož hlavní funkcí je komunikace nebo zpracování informací, včetně jejich záznamu, přenosu a zobrazení elektronickou cestou.

Údaje za Českou republiku byly zpracovány z Databáze zahraničního obchodu (více viz:
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO), jež zahrnuje data založená na přeshraničním pojetí zahraničního obchodu. Tyto údaje jsou sice mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu, ale nezohledňují faktickou změnu vlastnictví. Více informací o přeshraniční statistice zahraničního obchodu naleznete pod odkazem:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

Data za vývoz a dovoz ICT zboží pocházejí ze systému šetření pohybu zboží Intrastat a Extrastat. Seznam ICT zboží použitý pro statistiku zahraničního obchodu je založen na nomenklatuře Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží[1]  používané v mezinárodním obchodě. Pro účely statistiky zahraničního obchodu agregoval ČSÚ položky této nomenklatury do následujících 5 hlavních kategorií:

A Počítače a periferní zařízení
B Komunikační zařízení
C Spotřební elektronika
D Elektronické součástky
E Díly a součástky ICT jinde neuvedené (j. n.)

Statistika založená na pohybu zboží – přeshraniční pojetí
Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu zachycuje fyzický pohyb zboží přes hranice České republiky, bez ohledu na to, probíhá-li obchod mezi českými a zahraničními subjekty. Data o fyzickém přesunu zboží dovnitř a vně území ČR jsou pořizována v souladu s požadavky a potřebami Eurostatu a jsou mezinárodně srovnatelná. Od vstupu České republiky do Evropské unie je zahraniční obchod České republiky souhrnem vnitrounijního obchodu, tzn. obchodu se členskými státy EU a obchodu s třetími zeměmi, nečlenskými zeměmi EU. Tyto dvě složky zahraničního obchodu jsou sledovány odděleně dvěma statistickými systémy, Intrastatem a Extrastatem.

Statistický systém Intrastat sleduje pohyb zboží mezi členskými státy Evropské unie. V našem případě mezi ČR a ostatními členskými zeměmi EU. Sleduje pohyb zboží, jež:

  • bylo odesláno z ČR do jiného členského státu EU, přičemž fyzicky přestoupilo státní hranici ČR
  • bylo přijato do ČR z jiného členského státu EU, přičemž fyzicky přestoupilo státní hranici ČR.

Provoz Intrastatu je povinný pro všechny členské státy Evropské unie. Není však jednotný z hlediska způsobu sběru, podoby výkazu, organizačního zajištění, v rozlišení jednotlivých typů obchodních transakcí, ve sběru některých údajů a způsobu jejich vykazování, ve výši prahových hodnot pro vykazování.

Zdrojem dat o odesílání a přijímání zboží jsou statistické výkazy. Zpravodajskými jednotkami, jimž může vzniknout povinnost poskytovat informace Intrastatu, se mohou stát právnické a fyzické osoby, jež mají v ČR přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) k dani z přidané hodnoty (DPH). Do Intrastatu se nezahrnují jednotlivé obchodní operace realizované osobami, jež nejsou zaregistrovaní plátci DPH. Povinnost vykazovat informace Intrastatu nemají ani zpravodajské jednotky s nižší souhrnnou roční hodnotou odeslaného a přijatého zboží než 8 mil. Kč. Převody zboží pod touto prahovou hodnotou jsou dopočítávány pomocí matematicko-statistických metod. Výkazy se podávají v listinné nebo elektronické podobě místně příslušnému celnímu úřadu v měsíční periodě na předepsaných tiskopisech či prostřednictvím určených aplikací.

Sběr a prvotní kontrolu dat zajišťuje Celní správa České republiky (CSČR). Další zpracování, kontrolu a následné zveřejnění statistických výstupů zajišťuje Český statistický úřad (ČSÚ).

Statistický systém Extrastat zachycuje zahraniční obchod s nečlenskými zeměmi Evropské unie. Je založen na údajích z celních prohlášení, tzv. Jednotných správních dokladů (JSD). Nevstupují do něj údaje o zboží uloženém ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu (tzv. free zóny), zboží uskladněné v celních skladech a v celním režimu dočasného použití. Dále do něj nevstupují informace o zboží vyvezeném bezprostředně po uvedených celně schválených určeních. V Extrastatu rovněž nejsou vykazovány údaje o zboží propuštěném do celního režimu tranzitu. Zdrojem dat o vývozu a dovozu jsou údaje JSD. Jejich sběr a prvotní kontrolu zajišťuje CSČR, další zpracování, kontrolu a následné zveřejnění provádí ČSÚ.

Vývoz vyjadřuje hodnotu zboží, jež přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Celkový vývoz lze rozložit na zboží odeslané do členských zemí EU a zboží vyvezené mimo prostor EU.

Dovoz vyjadřuje hodnotu zboží přijatého ze zahraničí, jež přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v České republice. Celkový dovoz se tak skládá ze zboží přijatého ze zemí EU a dovozu ze zemí mimo EU.

Základem statistické hodnoty odesílaného a vyváženého zboží je fakturovaná hodnota zboží. Součástí statistické hodnoty jsou přímé obchodní náklady (zejména dopravné a pojistné), jež vznikají v souvislosti s přepravou odesílaného a vyváženého zboží po území ČR. V tomto případě není podstatné, hradí-li dopravu kupující nebo prodávající. Do statistické hodnoty se nezahrnují bankovní poplatky a náhrady spojené s odesláním a vývozem zboží, daně a dávky spojené s vývozem.

Zahraniční obchod s ICT službami
Služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT služby) jsou definovány jako podskupina služeb v rámci platební bilance. Jejich hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo zpracování informací, včetně jejich přenosu a zobrazení elektronickou cestou.

Při interpretaci údajů o zahraničním obchodu s ICT službami je třeba brát v potaz, že většina těchto transakcí se uskutečňuje mezi podniky v rámci jejich nadnárodní skupiny podniků.

Data za vývoz a dovoz těchto služeb pocházejí z přímého šetření ČSÚ u respondentů o vývozu a dovozu služeb ZO 1-04. Jednotlivé položky těchto služeb jsou pak vymezeny na základě Rozšířené klasifikace služeb v platební bilanci EBOPS 2010 do následujících hlavních kategorií:

  • Telekomunikační služby
  • Počítačové služby – IT poradenství a související služby
  • Počítačový software – Programování a související služby

Data k mezinárodnímu srovnání byla zpracována ČSÚ z veřejně dostupné databáze Eurostatu:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-services/data/database.

Podrobné metodické informace a údaje o zahraničním obchodu s ICT zbožím a službami můžete nalézt na stránce https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni-obchod-s-ict-zbozim-a-sluzbami nebo v brožurce „Informační (resp. digitální) ekonomika v číslech 20XY“ (kapitola D Zahraniční obchod s ICT), která je volně přístupná na stránkách ČSÚ nebo či následujících stránkách:
https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_ekonomika_v_cislech.

[1] https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/harmonizovany-system/Stranky/default.aspx