Výzkum a vývoj v ČR v roce 2007

 


1. října 2008
Výzkum a vývoj v ČR v roce 2007


Český statistický úřad dnes na svých internetových stránkách zveřejnil podrobné výsledky ze svého pravidelného ročního šetření VTR 5-01, které slouží k statistickému zachycení lidských a finančních zdrojů určených k výzkumným a vývojovým (dále jen VaV) činnostem v jednotlivých sektorech a subjektech provádějících VaV na území České republiky.

Podrobná data z tohoto šetření za roky 1995 – 2007 naleznete v “databázi výzkumu a vývoje“.

ČSÚ připravil sadu grafických výstupů dokreslujících údaje o výzkumu a vývoji v ČR v roce 2007:
-         Výzkum a vývoj v ČR za rok 2007 – grafický přehled za jednotlivé sektory
-         Spolupráce mezi sektory v oblasti VaV v ČR za rok 2007
-         Výdaje na VaV – základní ukazatele za ČR v letech 1997-2007
-         Výdaje a lidské zdroje ve VaV v krajích ČR za rok 2007 – kartogramy
-         Výdaje a lidské zdroje ve VaV – mezinárodní srovnání v grafech
-         Výdaje a lidské zdroje ve VaV v EU - kartogramy
-         Letáčky vztahující se k VaV

Kromě údajů o výzkumu a vývoji z pravidelné ročního šetření ČSÚ - VTR 5-01 zveřejnil ČSÚ i  podrobné údaje o státní podpoře výzkumu a vývoje v členění podle socioekonomických směrů (GBAORD).

Dále byly na ČSÚ zpracovány statistické údaje mapující problematiku kvalifikovaných lidských zdrojů a jednotlivých výstupů produkce nových znalostí, inovací a technologií vycházejících z nemalé části právě z VaV činností. Podrobné informace a data k těmto statistikám naleznete na následujících odkazech:
-         Lidské zdroje ve vědě a technologiích
-         Bibliometrie
-         Inovační aktivity podniků
-         Patentová statistika
-         Statistika licencí na patenty a užitné vzory – bude zveřejněno později
-         Zahraniční obchod s high-tech zbožím
-        Technologické platební bilance - zahraniční obchod s technologickými službami

Všechny výše uvedené statistiky jsou k dispozici v elektronické podobě na stránkách /csu/czso/veda_a_vyzkum_veda_.
Při příležitosti zveřejnění podrobných dat o výzkumu a vývoji v ČR v roce 2007 byla připravena následující tématická analýza: „Výdaje na výzkum a vývoj v České republice v roce 2007“.
Tato analýza obsahuje podrobné informace o výdajích na VaV nejen z pohledu jednotlivých zdrojů jejich financování (veřejné, podnikatelské, zahraniční), ale i za jednotlivé sektory jejich užití (podnikatelský, vládní, vysokoškolský). Součástí analýzy je i mezinárodní srovnání a vývoj výdajů na výzkum a vývoj v letech 2000 – 2007.

Vybrané údaje z výše uvedené analýzy:

Celkové výdaje na VaV v ČR dosáhly v roce 2007 hodnoty 54,3 miliard korun (zvýšení o 4,4 mld. Kč, tj. o 8,8 % oproti roku 2006). Jedná se o poměrně významné zpomalení růstu oproti roku 2006, kdy došlo téměř k pětinovému meziročnímu nárůstu.

V ČR poklesla intenzita výzkumu a vývoje (náročnost HDP na výdaje na výzkum a vývoj – základní mezinárodní ukazatel v této oblasti) z 1,55 % HDP v roce 2006 na 1,53 % HDP v roce 2007. Růst HDP v ČR tak po pěti letech poprvé překonal růst celkových výdajů na VaV. Navzdory rychleji rostoucím výdajům na VaV se tak intenzita celkových výdajů na VaV v ČR pohybuje stále pod průměrem EU 27 (2007: 1,76 % HDP).

V roce 2007 dosáhl podíl veřejných zdrojů na celkových výdajích ve VaV v ČR 41,2 %.

Z regionálního pohledu více než 56 % z veřejných výdajů na VaV směřovalo do hl. m. Prahy a 14 % do Jihomoravského kraje. V těchto regionech má sídlo většina vysokých škol, resortních výzkumných ústavů a ústavů Akademie věd ČR.

Podnikatelský sektor, jako hlavní zdroj financování VaV v ČR se na celkových výdajích na VaV (GERD) v ČR podílel 54 %. Jde o srovnatelný podíl s průměrem EU 27 (54,1 % v roce 2006). Ovšem pouze 0,2 % (0,067 mld. Kč) podnikatelských zdrojů na VaV směřovalo do vysokoškolského sektoru a 0,03 % (0,008 mld. Kč) do soukromého neziskového sektoru. V ČR tak podle tohoto kvantitativního ukazatele nedocházelo a stále nedochází k hlubší spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a vysokými školami.

Podnikatelský sektor

Podnikatelský sektor je nejen nejvýznamnějším zdrojem financování výzkumných a vývojových činností, ale i sektorem, kde je nejvíce peněz na VaV utraceno. V roce 2007 vynaložily podniky v ČR na vlastní výzkum a vývoj téměř 35 mld. Kč, což představuje 63,8 % celkových výdajů na VaV.
Podnikový výzkum a vývoj je v ČR realizován především ve zpracovatelském průmyslu. V roce 2007 spotřebovaly podniky tohoto odvětví na VaV 20,5 mld. Kč, téměř o 10 mld. Kč více než v roce 2000. Největší objem financí vynaložených na VaV ve zpracovatelském průmyslu ( 40 % výdajů) připadal na automobilový průmysl (OKEČ 34).
V roce 2007 se zahraniční afilace (firmy pod zahraniční kontrolou) v ČR na celkových podnikových výdajích na VaV podílely 54,7 %. Jde o jeden z největších podílů v zemích EU. Vyšší podíl zahraničních afilací byl v roce 2005 (nejnovější dostupná data) zaznamenán pouze v Maďarsku (78,5 %), Irsku (70,3 %) a Belgii (56 %).
V období 2000 až 2006 rostly výdaje na VaV v podnikatelském sektoru ČR v běžných cenách téměř nejrychleji ze všech sledovaných zemí EU a OECD.

Vládní sektor

Vládní sektor je v České republice druhým nejvýznamnějším sektorem provádění výzkumu a vývoje (využití finančních zdrojů na VaV). V roce 2007 dosáhly hrubé domácí výdaje na VaV realizované ve vládním sektoru v ČR téměř 10,3 mld. Kč. Od roku 2000 dochází postupně ke snížení podílu tohoto sektoru na celkových výdajích na VaV, a to z 25,3 % v roce 2000 na 18,9 % v roce 2007.

Vládní sektor v nových členských státech EU dosahuje jedné pětiny až třetiny celkových výdajů na VaV, ve většině vyspělých států EU je tento podíl mnohem nižší.
 
Vysokoškolský sektor

V roce 2007 dosáhly hrubé domácí výdaje na VaV uskutečněné ve vysokoškolském sektoru v ČR 9,2 mld. Kč. Proti roku 2006 se tak výdaje na VaV v tomto sektoru zvýšily absolutně o 1,24 mld. Kč, procentuálně o 15,7 %. Od roku 2000 dochází v ČR k nárůstu podílu vysokoškolského sektoru na celkových výdajích na VaV, a to z 12,3 % v roce 2000 na 16,9 % v roce 2007. V roce 1995 byl tento podíl pouze 8,5 %.

Pokud se zaměříme na zdroje financování výzkumu a vývoje uskutečněného ve vysokoškolském sektoru, zjistíme, že naprostá většina financí ( 91,6 %) pocházela v roce 2007 z veřejných zdrojů. Ze  zahraničních zdrojů pocházelo 4,5 % a 3,2 % tvořily vlastní příjmy institucí vysokoškolského sektoru. Podnikatelský sektor se v ČR podílel na financování VaV vysokých škol pouhými 0,7 %, což je společně se Slovenskem jednoznačně nejméně v porovnání s ostatními evropskými státy. Průměr za EU 27 dosáhl v roce 2007 podílu 6,5 %.
 
Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti
Český statistický úřad
 
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Mana
martin.mana@czso.cz

  • tiskova_zprava_VaV_2007_V4.doc