Výzkum a vývoj v České republice

 


22. října 2010

Výzkum a vývoj v České republice


Český statistický úřad zveřejnil na svých internetových stránkách podrobné údaje o výzkumu a vývoji v České republice za rok 2009 včetně mezinárodního srovnání a vývoje v posledních 10 letech.

Údaje o výzkumu a vývoji (VaV) jsou k dispozici na odkazu: http://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje

Základní údaje:
 • V roce 2009 byl v České republice výzkum a vývoj prováděn na 2 345 pracovištích VaV, které náležely 2 155 ekonomickým subjektům. Nejvíce, 1 899 pracovišť, patřilo do podnikatelského sektoru, ovšem pouze 25 % z nich utratilo za prováděný VaV více jak 10 mil. Kč.
 • Ke konci roku 2009 bylo evidováno celkem 75 788 fyzických osob zaměstnaných ve VaV, při přepočtu na plnou pracovní dobu věnovanou VaV činnostem pak šlo o 50 961 přepočtených osob. Meziročně došlo k nárůstu počtu zaměstnanců VaV o 1,7 %, což znamená další zpomalení předešlého růstu. Mezi roky 2000 a 2009 se evidenční počet osob pracujících ve VaV zvýšil 1,4krát.
 • Nejvíce zaměstnaných ve VaV pracovalo na konci roku 2009 v podnikatelském sektoru, jednalo se o 33,5 tisíc fyzických osob, které na celkovém počtu zaměstnanců VaV zaujímaly 44 %. Ve stejném roce pracovalo ve vysokoškolském sektoru 27,2 tis. zaměstnanců VaV (36 %) a ve vládním sektoru 14,8 tis. zaměstnanců VaV (19 %).
 • V roce 2009 dosáhly celkové výdaje na VaV v České republice hodnoty 55,35 mld. Kč, tj. 2,3krát více než před deseti lety. V běžných cenách došlo meziročně, po mírném poklesu v roce 2008, opět k nárůstu celkových výdajů na VaV, a to o 1,2 mld. Kč, resp. 2,3 %. Přesto, měřeno pomocí stálých cen roku 2000, dochází již druhý rok k poklesu celkových výdajů na VaV.
 • Podnikatelský sektor, jako hlavní zdroj financování VaV v České republice, investoval v roce 2009 do VaV ze svých zdrojů 25,4 mld. Kč. Poprvé, ve sledovaném období, však poklesl podíl podnikatelských zdrojů na financování VaV v České republice pod hranici 50 % - podíl podnikatelských zdrojů klesá již třetí rok v řadě, a to z 56,9 % v roce 2006 na 45,8 % v roce 2009.
 • Státní rozpočet (veřejné zdroje) se v roce 2009 podílel na celkových výdajích na VaV v České republice 44 % (24,3 mld. Kč). Meziročně došlo, na rozdíl od soukromých podnikatelských zdrojů, k nárůstu výdajů na VaV financovaných z veřejných zdrojů o 2 mld. Kč, resp. 8,8 %.
 • Trend rostoucích (absolutně i relativně) výdajů na VaV financovaných ze zahraničních zdrojů (soukromých i veřejných) pokračoval v České republice i v roce 2009, kdy se výdaje na VaV pocházející ze zahraničí vyšplhaly na 5,1 mld. Kč, tj. 9,2 % z celkových výdajů na VaV.
 • Z hlediska sektoru provádění VaV bylo v roce 2009 z celkových financí plynoucích do VaV v České republice využito 60 % v podnikatelském sektoru (33,2 mld. Kč), 21 % ve vládním sektoru (11,8 mld. Kč), 18 % ve vysokoškolském sektoru (10,0 mld. Kč) a zbylých 0,5 % v neziskovém sektoru (0,3 mld. Kč).
 • V roce 2008 bylo v zemích EU27 na VaV vynaloženo celkem 237 mld. EUR v běžných cenách. Německo, Francie a Velká Británie se dohromady na této částce podílely 61,2 %, Česká republika pak 0,9 %. I přes takto nízký podíl jde však spolu s Polskem o nejvyšší hodnotu z nových členských zemí EU27. Výše uvedený podíl České republiky se od roku 2000 zvýšil 2,1krát.
 • V EU27 činily v roce 2008 celkové výdaje na VaV 1,81 % HDP, tj. o 0,34 procentního bodu více než v České republice. Nejvyšší intenzita VaV byla ze zemí EU27 zaznamenána ve skandinávských zemích: 2,72 % v Dánsku, 3,73 % ve Finsku a 3,75 % ve Švédsku.


Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti
Český statistický úřad
Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Peroutková
Tel. 274 05 2881
E-mail: hana.peroutkova@czso.cz
Ing. Martin Mana
Tel. 274 05 2369
E-mail: martin.mana@czso.cz




 • TZ_TKVaV1010_kratka.doc