Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2008

 


11. září 2009

VÝVOJ OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2008


Český statistický úřad vydal v tištěné i elektronické formě pravidelnou roční publikaci Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2008 ( http://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-cr-2008-t43ym207qn). Publikace analyzuje demografický vývoj naší populace v roce 2008 a srovnává jej s vývojem předchozích let. Jednotlivým demografickým procesům jsou věnovány samostatné kapitoly, obsahující nejen tabulky a grafy, ale také podrobný analytický text. Nechybí ani kapitola o mezikrajském srovnání aktuální demografické situace.
Letošní publikace je navíc obohacena o kapitolu věnující se nejnovější projekci obyvatelstva ČR.

Rok 2008 přinesl další výrazné zvýšení počtu živě narozených dětí (meziročně o 4,9 tis. na 119,6 tis.) i úrovně plodnosti (na 1,50 živě narozeného dítěte na jednu ženu). Zvýšila se také naděje dožití při narození (na 74,0 let pro muže a 80,1 let pro ženy) a dále poklesla již tak velmi nízká kojenecká úmrtnost (na 2,8 promile). Úroveň sňatečnosti byla historicky nejnižší, naopak prozatím nejvyšší úroveň byla zaznamenána u rozvodovosti. Počet přistěhovalých i vystěhovalých do/z České republiky v roce 2008 ve srovnání s rokem 2007 výrazně poklesl, výsledné saldo (71,8 tis.) však přesto bylo v relaci k předcházejícímu období vysoké.

Populační vývoj v krajích České republiky i v roce 2008 vykazoval tradiční územní diferenciaci. Specifické postavení si udržuje hlavní město Praha, které ve srovnání s ostatními kraji charakterizuje vysoký průměrný věk obyvatel, nízká úroveň sňatečnosti i plodnosti (při vyšším průměrném věku snoubenců a matek při porodu), vyšší naděje dožití obyvatel a také jejich intenzivnější mobilita. Dalším výrazněji se odlišující oblastí je pak severozápadní část republiky (Ústecký a Karlovarský kraj), která se vyznačuje nižším podílem osob ve věku nad 65 let, nižší nadějí dožití, výrazně vyšším podílem dětí narozených mimo manželství, a vysokou úhrnnou potratovostí, plodností i rozvodovostí.

Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2065 byla zpracována v první polovině roku 2009 a uveřejněna v měsíci květnu jako elektronická publikace datových souborů s krátkým textovým úvodem ( /csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-do-roku-2065-n-58t98jgowg). Ve srovnání s tím publikace Vývoj obyvatelstva přináší informace podrobnější, jak o předpokladech tak o výsledcích projekce.


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • TZ0909Obyv.doc