Vývoj krajů v minulých letech

 


20. září 2011

VÝVOJ KRAJŮ V MINULÝCH LETECH


Nejvýznamnější dopady ekonomické recese jsou vždy v oblasti zaměstnanosti. I když trh práce reaguje na ekonomický vývoj obvykle s mírným zpožděním, došlo již v roce 2008 v téměř polovině krajů ke snížení zaměstnanosti, zatímco celostátní průměr ještě rostl.

V roce 2009 se pokles zaměstnanosti už projevil v plné šíři, míra zaměstnanosti se snížila ve všech krajích. V roce 2010 se její pokles ve všech krajích s výjimkou Prahy a Olomouckého kraje zpomalil, v pěti krajích dokonce došlo ke změně trendu. Nejvýraznější dopad recese na zaměstnanost byl v kraji Zlínském, k dalším „ohroženým“ krajům se snížením míry zaměstnanosti osob ve věku 20 – 64 let řadí kraje Olomoucký a Pardubický.

Při relativně vysokém růstu míry registrované nezaměstnanosti ve všech krajích zůstaly zachovány její regionální rozdíly. Mezi koncem roku 2008 a 2010 vzrostla míra nezaměstnanosti v Hlavním městě Praze na dvojnásobek, přesto je zde nezaměstnanost v rámci ČR nejnižší. Obdobně: Protipól (Ústecký kraj) zůstal i pří zvýšení z 10,3 % na 13,9 % regionem s nejvyšší nezaměstnaností.

Ve všech krajích se výrazně zvyšoval podíl dlouhodobě nezaměstnaných – nejvyšší podíl déle než rok nezaměstnaných je na Olomoucku a Zlínsku. Obtížné uplatňování osob starších 50 let na trhu práce vedlo rovněž ve všech krajích k častějším odchodům do předčasného starobního důchodu – nejčastěji se do předčasného důchodu odchází na Vysočině, nejpomaleji přibývá příjemců předčasných důchodů v Praze.

Růst nezaměstnanosti byl zpomalován snižováním podílu zaměstnávaných cizinců. Jejich podíl na pracovní síle poklesl oproti roku 2008 ve všech krajích. Změny v zaměstnávání cizinců se koncentrovaly téměř v plné míře na osoby mimo státy Evropské unie.

Krize dopadla na regiony v různé době
Ekonomická recese nenastoupila ve všech krajích ve stejnou dobu. V závislosti na odvětvové struktuře hospodářství v kraji, zejména struktuře průmyslu, a na podílu vyvážené produkce se začal hospodářský pokles projevovat v meziročním růstu nezaměstnanosti už v posledním čtvrtletí 2008 v pěti krajích (Jihočeském, Plzeňském, Libereckém, Pardubickém a v Kraji Vysočina), v ostatních krajích o čtvrt roku později.

Zatímco období nástupu meziročního růstu nezaměstnanosti se mezi kraji nelišilo o více než jedno čtvrtletí, byla změna trendu rozložena na celý rok – od 3. čtvrtletí 2010 (ve čtyřech krajích – Libereckém, Vysočině, Královéhradeckém a Moravsko­slez­ském) po 2. čtvrtletí 2011, kdy jako poslední region zaznamenaly pozitivní změnu trendu Středočeský kraj a Jihočeský kraj. Mírněji se recese projevila v Jihomoravském kraji dočasným zlepšením pozice tohoto kraje v mezikrajském srovnání míry nezaměstnanosti, naproti tomu pozice Olomouckého kraje se v období recese zhoršila a nezlepšila se ani na počátku roku 2011.

Intenzita zahajování výstavby bytů poklesla v roce 2010 ve všech krajích
Bytová výstavba, zejména zahajování výstavby nových bytů, je velmi těsně spojena s hospodářským vývojem, a to především v ekonomických centrech a jejich zázemí. Zatímco v Praze a Středočeském kraji bylo nejvíc bytů za posledních 20 let zahájeno v roce 2005, v rámci ČR se nejvyšší počet zahájených bytů soustředil do let 2006 - 2008. Poslední dva roky již počty zahájených bytů v ČR klesají. V roce 2009 o 15 % a v roce 2010 dokonce o 25 %. Na rozdíl od vývoje v ČR se v roce 2009 ještě ve třech krajích (Karlovarském, Pardubickém a Jihomoravském) počty zahájených bytů zvýšily. V roce 2010 již došlo k poklesu ve všech krajích. Největší propad zaznamenala Praha (o 50 %), která se tak po deseti letech dostala intenzitou výstavby pod průměr ČR.


Kontaktní osoby:
Ing. Jan Honner
Odbor informačních služeb ČSÚ
Tel.: 386 718 682
E-mail: jan.honner@czso.cz
Odbor vnější komunikace ČSÚ
Ing. Jiří Němeček
Tel.: 274 054 220
E-mail: j.nemecek@czso.cz


Analýzy „Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje krajů v roce 2010“ najdete na internetových stránkách krajských pracovišť ČSÚ:
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj


  • ČSÚ TZ Vývoj krajů České republiky.doc
  • Prezentace z tiskové konference