Vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz - 1990-2003

 
Kód: e-1127-05
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz


TEXTOVA PŘÍLOHA
1. Úvod PDF
1.1 Obecně
1.2 Úloha „Nem Úr“ jako základní zdroj informací
2. Vývoj naturálních ukazatelů pracovní nemocnosti a úrazovosti PDF
2.1 Nemocensky pojištěné osoby
2.2 Vývoj počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti a délka jejího trvání
2.3 Průměrné procento pracovní neschopnosti
2.4 Vývoj pracovní neschopnosti způsobené zaměstnáním
3. Vývoj finančních ukazatelů souvisejících s pracovní neschopností PDF
3.1 Výdaje a příjmy fondu nemocenského pojištění
3.2 Vývoj náhrad a odškodnění
4. Pracovní neschopnost v širších souvislostech PDF
4.1 Pružnost pracovní neschopnosti k legislativním a jiným změnám
4.2 Ekonomické souvislosti pracovní neschopnosti
5. Závěr PDF
Použité zdroje

TABULKOVÁ PŘÍLOHA
Tab. 1 Průměrný počet nemocensky pojištěných osob ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 10a Průměrné procento prac. neschop. žen dle příčin prac. neschopnosti a sektorů NH Excel PDF
Tab. 1a Průměrný počet nemocensky pojištěných žen ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 2 Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 2a Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti žen ve vybr. skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 3 Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 3a Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti žen ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 4 Počet nově hláš. případů prac. neschop. na 100 pojištěných osob ve vybr. skupin. odvětví Excel PDF
Tab. 4a Počet nově hláš. případů prac. neschop. na 100 pojišt. žen ve vybr. skupin. odvětví Excel PDF
Tab. 5 Počet kalen. dnů prac. nesch. na 1 nově hláš. případ prac. neschop. celkem ve vybr. odv. Excel PDF
Tab. 5a Počet kalen. dnů prac. nesch. na 1 nově hláš. případ prac. neschop. žen ve vybr. odv. Excel PDF
Tab. 6 Průměrné procento pracovní neschopnosti celkem ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 6a Průměrné procento pracovní neschopnosti žen ve vybraných skupinách odvětví Excel PDF
Tab. 7 Průměrný počet nemocensky pojištěných osob dle sektorů národního hospodářství Excel PDF
Tab. 8 Počet nově hláš. případů prac. neschop. na 100 pojištěných osob dle sektorů nár. hosp. Excel PDF
Tab. 8a Počet nově hláš. případů prac. neschop. na 100 pojištěných žen dle sektorů nár. hosp. Excel PDF
Tab. 9 Počet kalen. dnů prac. nesch. na 1 nově hláš. případ prac. neschop. dle sektorů NH Excel PDF
Tab. 9a Počet kalen. dnů prac. nesch. na 1 nově hláš. případ prac. neschop. žen dle sektorů NH Excel PDF
Tab. 10 Průměrné procento prac. neschop. celkem dle příčin prac. neschopnosti a sektorů NH Excel PDF
Tab. 10a Průměrné procento prac. neschop. žen dle příčin prac. neschopnosti a sektorů NH Excel PDF
Tab. 11 Průměrný počet nemocensky pojištěných osob dle regionů Excel PDF
Tab. 12 Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti dle regionů Excel PDF
Tab. 13 Počet kal. dnů PN na 1 nově hláš. případ PN celkem, z toho pro nemoc dle regionů Excel PDF
Tab. 14 Průměrné procento pracovní neschopnosti celkem, z toho pro nemoc dle regionů Excel PDF

GRAFICKÁ PŘÍLOHA
Graf 1 Vývoj základních ukazatelů pracovní neschopnosti v letech 1990 - 2003 Excel
Graf 2 Počet pojištěnců a nově hlášených případů pracovní neschopnosti PDF
Graf 3 Průměrná délka pracovní neschopnosti ve dnech Excel
Graf 4 Podíl vybraných skupin odvětví na celk. počtu kal. dnů prac. neschopnosti v roce 2003 Excel
Graf 5 Struktura procenta pracovní neschopnosti Excel
Graf 6 Průměrné procento pracovní neschopnosti dle vybraných skupin odvětví Excel
Graf 7 Průměrné procento prac. neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2003 – mezinár. srovnání Excel
Graf 8 Výše a struktura ekon. ztráty způsobené prac. neschopností pro nemoc a úraz v r. 2002 Excel

PŘÍLOHA S KARTOGRAMY
Kart 1 Okresy s nejnižším a nejvyšším procentem pracovní neschopnosti pro nemoc v r. 1990 PDF
Kart 2 Okresy s nejnižší a nejvyšší mírou nezaměstnanosti v r. 1990 PDF
Kart 3 Okresy s nejnižším a nejvyšším procentem pracovní neschopnosti pro nemoc v r. 1993 PDF
Kart 4 Okresy s nejnižší a nejvyšší mírou nezaměstnanosti v r. 1993 PDF
Kart 5 Okresy s nejnižším a nejvyšším procentem pracovní neschopnosti pro nemoc v r. 2000 PDF
Kart 6 Okresy s nejnižší a nejvyšší mírou nezaměstnanosti v r. 2000 PDF
Kart 7 Okresy s nejnižším a nejvyšším procentem pracovní neschopnosti pro nemoc v r. 2003 PDF
Kart 8 Okresy s nejnižší a nejvyšší mírou nezaměstnanosti v r. 2003 PDF

Zveřejněno dne: 31.01.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.