Zkratky ve vysvětlivkách

 

Vysvětlivky vyjadřují věcné vymezení obsahu jednotlivých tříd (příp. podtříd), výčet však nemusí být vyčerpávající.

Význam použitých zkratek ve vysvětlivkách:

Z:          zahrnuje
ZT:        zahrnuje také
N:          nezahrnuje; v závorce je pak uveden kód CZ-CC, kam stavební dílo patří.

Dále se v klasifikaci (v názvech položek, ve vysvětlivkách) používají např. zkratky:

apod.   - a podobně;
atd.      - a tak dále;
j. n.      - jinde neuvedený;
vč.       - včetně