Vysvětlivky k databázi

 

Vysvětlivky k databázi demografických údajů za obce ČR


Obce jsou zařazeny do okresů podle aktuálního stavu. Pokud tedy dříve obec náležela do jiného okresu, je v této databázi po celé období, zařazena do okresu, do kterého obec náleží aktuálně. 

Sloupce společné pro obě části (část 1: Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování, část 2: Sňatky, rozvody, potraty):

Sloupec Rok označuje rok, kterého se údaje týkají.

Ve sloupci Číslo obce je uvedeno číslo obce (dále jen ČO) a slouží k jednoznačné identifikaci obce po celé období, které zahrnuje databáze:

1. ČO je pro každou obec používáno na celé období databáze, tj. i za roky, kde se ještě k identifikaci obcí nepoužívalo.

2. Pokud došlo ke změně ČO, je pro danou obec po celé období použito posledně platné ČO (databáze tedy nezaznamenává změny ČO dané obce).

3. V současnosti existující obce mají ČO začínající 5.

4. Obce v současnosti již neexistující mají ČO začínající 2 a to i za dřívější roky, kdy ještě jako samostatné obce existovaly a měly i přiděleno číslo obce začínající 5.

5. Při spojování a rozpojování obcí, při kterém vznikaly (a zanikaly) názvy obcí tvořené názvy obcí původních (např. sloučení obce Kožušany a obce Tážaly do obce Kožušany-Tážaly a pozdější rozpojení této obce na obec Kožušany a obec Tážaly) je jako „nositel“ ČO z období sloučení považována ta obec, která je ve sloučeném názvu uvedena jako první (v uvedeném případě Kožušany mají ČO, které bylo použito i pro Kožušany-Tážaly). V období, ve kterém byly Tážaly samostatné, mají své, to je jiné ČO).

Sloupec Název obce obsahuje název obce, který obec měla na počátku daného roku. Pokud došlo ke změně v průběhu roku, promítá se tato v databázi v roce následujícím.

Zpět na výběr okresu

Část 1:

Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí, stěhování
(1971-2023)

Adresář POHYB, soubory CZxxxx (xxxx=LAU1).XLSX

Způsob vedení bilancí se měnil (způsob zaznamenání připojování a rozpojování obcí) a proto se projevují změny i v této databázi. Údaje o slučování a rozpojování obcí, jak byly uváděny ve statistických lexikonech obcí 1974, 1982, 1992 a 2005, nebyly vždy do bilancí promítnuty k datu uvedeném v lexikonu.

Sloupec Vznikje použit od roku 1991. Výjimkou je použití sloupce v roce 1976 v okrese Prachatice (LAU1=CZ0315) u obce Němčice (ČO 550396) k vyznačení vzniku obce, která v předešlém roce neexistovala. Ve sloupci jsou pouze kladné hodnoty a protikladem tohoto údaje je sloupec Územní změna 2 v předešlém roce u obce, ze které se daná obec odpojila.

 Sloupce Stav 1.1., Narození, Zemřelí, Přistěhovalí, Vystěhovalí, Přírůstek přirozený, Přírůstek migrační, Přírůstek celkový a Stav 31.12. vyjadřují počet obyvatel k 1.1., početživě narozených, zemřelých, přistěhovalých, vystěhovalých (oboje včetně zahraniční migrace), přirozený přírůstek (rozdíl mezi živě narozenými a zemřelými), migrační přírůstek (rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými), celkový přírůstek (součet přirozeného a migračního přírůstku) a počet obyvatel k 31.12.

Sloupec Územní změna 1 byl použit jen do roku 1990 (včetně). Sloužil k promítnutí slučování a rozpojování obcí v průběhu roku. Byl součástí bilancí pohybu obyvatelstva mezi stavem 1.1. a 31.12. daného roku. Zánik obce začleněním do jiné obce byl zaznamenán záporným údajem v tomto sloupci a nulovým údajem ve sloupci Stav 31.12.Protikladem tohoto údaje byl údaj s kladným znaménkem ve sloupci Územní změna 1 v obci, do které byla obec sloučena.

Sloupec Územní změna 2 je použit po celé období databáze. Do roku 1990 slouží k zachycení slučování a rozpojování obcí, které nebyly uvedeny ve sloupci Územní změna 1. Od roku 1990 slouží jako protiklad k údajům ve sloupci Vznik.

Pomocí sloupců Vznik a Územní změna 2 je zajištěna návaznost stavu 31.12. daného roku a 1.1. následujícího roku. Pouze mezi 31.12.1980 a 1.1.1981, 31.12.1990 a 1.1.1991, 31.12.2000 a 1.1.2001, 31.12.2010 a 1.1.2011 a 31.12.2020 a 1.1.2021  tato návaznost neplatí, neboť k 1.1. uvedených roků se začalo novými stavy, které vyplynuly z promítnutí výsledků sčítání.

Sloupec Odkud slouží k vyznačení ČO obce, která byla (event. její část) do dané obce začleněna.

Pokud bylo v daném roce začleněno obcí více, je zde tato skutečnost vyznačena písmenem x (malé iks) a číslem vyjadřujícím kolik obcí bylo začleněno (např. x5 znamená, že v daném roce bylo připojeno 5 obcí nebo částí různých obcí). O které obce se v případě více než 1 připojené obce jedná, zjistíte kliknutím na modré označení x s číslem, po kterém budete odkázáni na příslušnou buňku v listu OD_KAM.

Pokud v daném roce došlo k připojování obcí, které bylo v bilanci promítnuto pomocí údajů ve sloupcích Územní změna 1 i Územní změna 2, je ve sloupci Od kud tato skutečnost vyznačena zápisem uvádějícím samostatně počty připojovaných obcí u obou změn (např. zápis x2+3 vyjadřuje, že připojení 2 obcí bylo do bilance promítnuto pomocí sloupce Územní změna 1 a připojení 3 obcí bylo do bilance promítnuto pomocí sloupce Územní změna 2).

Sloupec Odkud (název obce) obsahuje název obce odpovídající ČO v sloupci Od kud.

Sloupec Kam slouží k vyznačení ČO obce, do které je dosavadní obec začleněna event. do které je začleněna odpojovaná část dosavadní obce. Pokud bylo v daném roce odpojeno částí více do různých obcí, je zde tato skutečnost vyznačena písmenem x (malé iks) a číslem vyjadřujícím do kolika obcí byly části připojeny (např. x5 znamená, že v daném roce byly odpojené části připojeny do 5 obcí). O které obce se v případě více než 1 odpojené obce jedná, zjistíte kliknutím na modré označení x s číslem, po kterém budete odkázáni na příslušnou buňku v listu OD_KAM.

Pokud v daném roce došlo k odpojování částí obcí, které bylo v bilanci promítnuto pomocí sloupců Územní změna 1 i Územní změna 2, je ve sloupci Od kud tato skutečnost vyznačena zápisem uvádějícím samostatně počty odpojovaných částí obcí u obou změn (např. zápis x2+3 vyjadřuje, že odpojení 2 částí obcí bylo do bilance promítnuto pomocí sloupce Územní změna 1 a odpojení 3 částí obcí bylo do bilance promítnuto pomocí sloupce Územní změna 2).

Sloupec Kam (název obce) obsahuje název obce odpovídající ČO ve sloupci Kam.

Zpět na výběr okresu

Část 2:

Sňatky, rozvody, potraty
(1991-2023)

Adresář SRP, soubory CZxxxx (xxxx=LAU1).XLSX

Sloupce Sňatky, rozvody, potraty vyjadřují počet sňatků rozvodů a potratů. Údaje o potratech jsou k dispozici za všechny obce až od roku 1992, za rok 1991 jsou jen za vybraná města, která byla uvedená v publikaci ČSÚ – Pohyb obyvatelstva v ČR za rok 1991.

Zpět na výběr okresu