Výsledky sčítání 2021 - otevřená data - dokumentace

 

Obsah datových sad


Datové sady obsahují data podle uvedeného členění (jednoho nebo více) a zároveň jeden souhrnný údaj za dané území, který odpovídá součtu údajů za jednotlivé kategorie daného členění.

Datová sada „Obyvatelstvo podle národnosti“ obsahuje data za osoby s jednou nebo více národnostmi, takže osoby, které uvedly dvě národnosti, jsou započteny v obou národnostech. Souhrnný údaj v této datové sadě tedy neodpovídá prostému součtu údajů za jednotlivé národnosti.

Datové sady "Obyvatelstvo podle mateřského jazyka" a "Obyvatelstvo podle mateřského jazyka a pohlaví" obsahují data za osoby s jedním nebo více mateřskými jazyky, takže osoby, které uvedly více mateřských jazyků, jsou započteny v datech víckrát. Souhrnný údaj v těchto datových sadách proto neodpovídá prostému součtu údajů za jednotlivé mateřské jazyky.

Datová sada „Obyvatelstvo podle mateřského jazyka, věku a pohlaví“ obsahuje pro ČR údaje podle jednotek věku, pro regiony soudržnosti a kraje obsahuje údaje pro pětileté věkové skupiny a jen vybrané mateřské jazyky.

Metodické vysvětlivky pro jednotlivá členění dat (témata) jsou v samostatném dokumentu Metodické vysvětlivky - První výsledky sčítání 2021 (docx, 25,1 kB) a také na webu sčítání u každého tématu v části „Ke stažení“.

Datové sady obsahují data za následující územní úrovně:

1.       Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 • Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle desetiletých věkových skupin a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle pohlaví
 • Obyvatelstvo podle věkových skupin (základní 3 věkové skupiny)
 • Obyvatelstvo podle rodinného stavu
 • Obyvatelstvo podle vzdělání
 • Obyvatelstvo podle vzdělání, základních věkových skupin a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle státního občanství
 • Obyvatelstvo podle národnosti (osoby s jednou nebo více národnostmi)
 • Obyvatelstvo podle náboženské víry
 • Obyvatelstvo podle mateřského jazyka – s jedním nebo dvěma mateřskými jazyky
 • Obyvatelstvo podle mateřského jazyka – s jedním mateřským jazykem
 • Plodnost žen
 • Obyvatelstvo podle způsobu bydlení a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle bydliště matky v době narození a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle bydliště rok před sčítáním a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle druhu registrovaného pobytu
 • Obyvatelstvo podle místa registrovaného pobytu
 • Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, základních věkových skupin a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, desetiletých věkových skupin a pohlaví
 • Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání a pohlaví
 • Zaměstnaní podle hlavních tříd zaměstnání a pohlaví
 • Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti a pohlaví
 • Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti, desetiletých věkových skupin a pohlaví
 • Průměrný věk obyvatel podle pohlaví
 • Obydlené domy podle počtu bytů v domě a druhu domu
 • Obydlené domy podle vlastnictví a druhu domu
 • Obydlené domy podle období výstavby a druhu domu
 • Obydlené domy podle materiálu nosných zdí a druhu domu
 • Obydlené domy podle napojení na kanalizaci a druhu domu
 • Obydlené domy podle napojení na plyn a druhu domu
 • Obydlené domy podle napojení na vodovod a druhu domu
 • Obydlené domy podle vybavení výtahem a druhu domu
 • Obydlené domy způsobu vytápění a druhu domu
 • Obydlené domy podle počtu nadzemních podlaží a druhu domu
 • Byty podle obydlenosti
 • Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu
 • Obydlené byty podle počtu obytných místností
 • Obydlené byty podle celkové plochy bytu
 • Obydlené byty podle počtu osob v bytě
 • Obydlené byty podle počtu obytných místností včetně kuchyně
 • Obydlené byty podle vybavení kuchyní
 • Obydlené byty podle připojení na plyn
 • Obydlené byty podle připojení na vodovod
 • Obydlené byty podle převažujícího způsobu vytápění
 • Obydlené byty podle hlavního zdroje energie používaného k vytápění
 • Obydlené byty podle polohy bytu v domě a druhu domu
 • Obydlené byty podle způsobu odvádění odpadních vod a druhu domu
 • Obydlené byty podle vybavení domu výtahem a druhu domu
 • Obydlené byty podle vlastníka a druhu domu
 • Obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce domu a druhu domu
 • Obydlené byty podle materiálu nosných zdí a druhu domu
 • Hospodařící domácnosti podle velikosti a typu domácnosti
 • Počet členů hospodařících domácností podle velikosti a typu domácnosti
 • Hospodařící domácnosti podle typu domácnosti a počtu závislých dětí
 • Žáci a studenti podle místa školy a pohlaví
 • Zaměstnaní podle místa pracoviště a pohlaví
 • Zaměstnaní a žáci a studenti podle místa pracoviště/školy a pohlaví
 • Vyjíždějící do zaměstnání a školy podle frekvence vyjížďky
 • Vyjíždějící do zaměstnání podle frekvence vyjížďky
 • Vyjíždějící do školy podle frekvence vyjížďky
 • Vyjíždějící do zaměstnání a školy podle hlavního dopravního prostředku
 • Vyjíždějící do zaměstnání podle hlavního dopravního prostředku
 • Vyjíždějící do školy podle hlavního dopravního prostředku
 • Vyjíždějící do zaměstnání a školy podle kraje místa pracoviště/školy
 • Vyjíždějící do zaměstnání podle kraje místa pracoviště
 • Vyjíždějící do školy podle kraje místa školy

1a.     Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy

 • Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, pětiletých věkových skupin
 • Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti, pětiletých věkových skupin a pohlaví
 • Vyjíždějící do zaměstnání a školy podle cílového území a pohlaví
 • Vyjíždějící do zaměstnání podle cílového území a pohlaví
 • Vyjíždějící do školy podle cílového území a pohlaví
 • Dojížďka mezi obcemi, včetně denní dojížďky

2.       Stát, Region soudržnosti, Kraj

 • Obyvatelstvo podle věkových skupin a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle rodinného stavu a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle vzdělání a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle státního občanství a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle náboženské víry a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle mateřského jazyka a pohlaví – s jedním nebo dvěma mateřskými jazyky
 • Obyvatelstvo podle mateřského jazyka a pohlaví – s jedním mateřským jazykem
 • Obyvatelstvo podle velikostních skupin obcí a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle rodinného stavu, velikostních skupin obcí a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle vzdělání, velikostních skupin obcí a pohlaví
 • Ženy ve věku 15 a více let podle rodinného stavu, vzdělání, věku a počtu dětí
 • Děti podle rodinného stavu, vzdělání a věku matky
 • Obyvatelstvo podle vzdělání, věku a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle národnosti, věku a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle mateřského jazyka a pohlaví – s jedním nebo dvěma mateřskými jazyky
 • Obyvatelstvo podle mateřského jazyka a pohlaví – s jedním mateřským jazykem
 • Obyvatelstvo podle náboženské víry, věku a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle způsobu bydlení, věku a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle způsobu bydlení, velikostních skupin obcí a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle rodinného stavu, jednoletých věkových skupin a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle rodinného stavu, pětiletých věkových skupin a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle rodinného stavu, desetiletých věkových skupin a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle vzdělání, věku, velikostních skupin obcí a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle státního občanství, věku a pohlaví
 • Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, jednoletých věkových skupin a pohlaví
 • Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti, jednoletých věkových skupin a pohlaví

3.       Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obce (1000 a více obyvatel) a Městská část / Městský obvod (1000 a více obyvatel)

 • Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví

4.       Části obce, části obce – díl, základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka – díl

 • Počet obyvatel a počet obydlených bytů
 • Obyvatelstvo s registrovaným pobytem – až do úrovně katastrálních území
 • Domy podle obydlenosti a druhu domu (data a schéma)
 • Byty podle obydlenosti a druhu domu

Formát a struktura dat

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka, pro kódování znaků je použito UTF-8.

Pro vložení dat do Excelu je potřeba data načíst pomocí volby „Data -> Načíst externí data -> Z textu“, nebo „Data -> Nový dotaz -> Ze souboru“ a nastavit správný oddělovač a typ souboru (UTF-8).

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je identifikován pomocí kódů ze Statistického informačního systému a to zejména kódem ukazatele, kódem příslušného číselníku a jeho položky pro určení věcného členění a území a časovým údajem (rok a den sčítání). Pro usnadnění práce s daty jsou k použitým kódům připojeny i odpovídající texty.

Konkrétní seznam použitých sloupců v CSV souboru je uveden v odpovídajícím schématu dané datové sady.

Příklad struktury datového souboru pro datovou sadu Obyvatelstvo podle věku a pohlaví:

SLOUPEC

VÝZNAM

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

hodnota

zjištěná hodnota

ukaz_kod

kód ukazatele (statistické proměnné)

vek_cis

číselník pro věkovou skupinu; pokud není uveden, jedná se o celkový údaj bez rozlišení věkové skupiny

vek_kod

kód položky z číselníku pro věkovou skupinu; pokud není uveden, jedná se o celkový údaj bez rozlišení věkové skupiny

pohlavi_cis

číselník pro pohlaví; pokud není uveden, jedná se o celkový údaj bez rozlišení pohlaví

pohlavi_kod

kód položky z číselníku pro pohlaví; pokud není uveden, jedná se o celkový údaj bez rozlišení pohlaví

uzemi_cis

kód číselníku pro území

uzemi_kod

kód položky číselníku pro území

sldb_rok

rok sčítání ve formátu YYYY

sldb_datum

rozhodné datum sčítání ve formátu YYYY-MM-DD

ukaz_txt

text ukazatele

vek_txt

text položky z číselníku pro věkovou skupinu

pohlavi_txt

text položky z číselníku pro pohlaví

uzemi_txt

text položky z číselníku pro území

Použité číselníky pro území

KÓD

NÁZEV

97

Stát

99

Region soudržnosti

100

Kraj

101

Okres

65

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

72

Správní obvod v hlavním městě Praze

43

Obec a vojenský újezd

44

Městský obvod, městská část