Výroční zpráva - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2003

 


Výroční zpráva

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím v roce 2003Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. je vymezeno vnitřní směrnicí.

A) Informace poskytnuté v roce 2003 na základě žádosti

Na základě 6 písemně podaných žádostí byly v ústředí v roce 2003 poskytnuty informace týkající se (ne)existence zápisů ze závažnějších úředních jednání, dodržování podmínek pro přidělování IČO, o počtu zaměstnanců ČSÚ a z toho zaměstnanců se zdravotním postižením, vč. dalších informací vážících se k této informaci. Bylo vydáno 1 rozhodnutí o nevyhovění žádosti. Všechny informace byly poskytnuty bezplatně. V průběhu roku probíhalo soudní řízení na základě soudní žaloby z roku 2002.

Ústředí ČSÚ
Krajské reprezentace ČSÚ
Počet podaných žádostí o informace
6
0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0
0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
x
x
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů
x
x
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
x
xB) Informace poskytnuté zveřejněním

Na veřejně přístupné vývěsce v ústředí (vzhledem k dislokaci na několika místech Prahy omezeno pouze na pracoviště v Josefské 6, Praha 1) i na pracovištích krajských reprezentací a internetu byly zveřejněny následující informace:
  1. úplný oficiální název úřadu
  2. důvod a způsob jeho založení vč. podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost
  3. popis organizační struktury
  4. kontaktní poštovní adresa
  5. bankovní spojení
  6. IČO
  7. Údaje o schváleném a upraveném rozpočtu a jeho plnění za uplynulý rok
  8. Kontaktní adresy a spojení na pracoviště informačních služeb v ústředí i krajských reprezentacích
  9. Sazebník úhrad za poskytování informací
Ing Jana Bondyová v.r.
ředitelka odboru