Výroční zpráva - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2013

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. je vymezeno vnitřní směrnicí č. 12/2012 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb.

Informace poskytnuté v roce 2013 na základě žádosti

V roce 2013 bylo evidováno a zabezpečeno 21 žádostí o informace podle zákona 106/1999 Sb.

Ústředí ČSÚ
Krajská pracoviště
Počet podaných žádostí o informace
21
0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0
0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
x
x
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů
x
x
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
x
x
Pozn.: Jedna žádost na základě vyjádření žadatele byla odložena; pro jednu žádost byly vyžádány doplňující informace dle § 14, odst. 2) Zákona

Informace poskytnuté zveřejněním
Na veřejně přístupné vývěsce v ústředí i na krajských pracovištích a na internetu byly zveřejněny následující informace:

1. Úplný název povinného subjektu
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Případné platby můžete poukázat
6. IČO
7. DIČ
8. Dokumenty
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Návody pro řešení životních situací
14. Nejdůležitější předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Ing. Petra Kuncová, ředitelka odboru informačních služeb