Výroční zpráva - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2001

 

Český statistický úřad
Odbor informačních služeb

V Praze dne 6. února 2002


Výroční zpráva

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2001


  ČSÚ ústředí Krajské reprezentace ČSÚ
Počet podaných žádostí
7
0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí  
2 *)
0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
x
x
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů      
x
x
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
x
x
*)    Podán dvakrát rozklad proti rozhodnutí (zamítavé stanovisko ČSÚ). V obou případech bylo zamítavé stanovisko rozkladovou komisí znovu potvrzeno.

Ing. Jana Bondyová v.r.
ředitelka odboru