Výroční zpráva - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2018

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. je vymezeno vnitřní směrnicí č. 12/2012 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb.

Informace poskytnuté v roce 2018 na základě žádosti

V roce 2018 bylo evidováno 22 žádostí o informace podle zákona 106/1999 Sb. Zodpovězeno bylo 20 žádostí. Dvě žádosti byly odloženy. V jednom případě žadatelka nedoplnila své identifikační údaje (byl jí zaslán požadavek s ohledem na §14, odst. 2, zák. č. 106/1999 Sb.). Ve druhém případě byla žádost odložena z toho důvodu, že se požadované informace nevztahují k působnosti ČSÚ.

 

Ústředí ČSÚ

Krajská pracoviště

Počet podaných žádostí o informace

22

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti*)

1

0

Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti*)

2

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí*)

2

0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

X

X

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

X

X

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

X

X

*) Žádosti č. 4 a 10 z r. 2018 souvisejí se žádostí o poskytnutí informací týkajících se "Podrobné analýzy od externího dodavatele" ze dne 22. října 2017. Žádost, resp. rozklad žadatele opakovaně řešila rozkladová komise, k žádosti č. 4 byla vydána dvě rozhodnutí o rozkladu, jednou byla žádost rozhodnutím odmítnuta, jednou byla rozhodnutím odmítnuta částečně. Žádost č. 10 je rozkladem žadatele na částečné odmítnutí žádosti č. 4; bylo vydáno další rozhodnutí o rozkladu a další rozhodnutí o částečném odmítnutí. Poté již žadatel ČSÚ nekontaktoval.

 

Informace poskytnuté zveřejněním

Na veřejně přístupné vývěsce v ústředí i na krajských pracovištích a na internetu byly zveřejněny následující informace:

1.     Úplný název povinného subjektu: Česká republika – Český statistický úřad
2.     Důvod a způsob založení
3.     Organizační struktura
4.     Kontaktní spojení
5.     Případné platby můžete poukázat
6.     IČO: 000 25 593
7.     DIČ: ČSÚ není plátcem DPH
8.     Dokumenty
9.     Žádosti o informace a odpovědi na již zaslané dotazy
10.  Příjem žádostí a dalších podání
11.  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti a opravný prostředek - rozklad
12.  Formuláře
13.  Návody pro řešení životních situací
14.  Nejdůležitější předpisy
15.  Úhrady za poskytování informací
16.  Licenční smlouvy
17.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Ing. Petra Kuncová, ředitelka odboru informačních služeb

  • Výroční zpráva - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2018