Vybrané údaje o regionu soudržnosti STŘEDNÍ ČECHY - 2006

 
Kód: e-13-2149-08
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Celá publikace v PDF (5,8 MB) PDF
Úvod HTM
Obce k 1. 1. 2007 PDF
Obyvatelstvo k 1. 1. 2007 PDF
Hustota obyvatelstva k 1. 1. 2007 (osoby/km2 ) PDF
Index rozdrobenosti sídelní struktury k 1. 1. 2007 PDF
Podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel k 31. 12. 2006 (%) PDF
Podíl rodáků na celkovém počtu obyvatel k 1. 3. 2001 (%) PDF
Průměrný věk obyvatel k 1. 1. 2007 PDF
Index stáří k 1. 1. 2007 PDF
Naděje dožití mužů a žen při narození – průměr let 2001 – 2005 PDF
Daňové příjmy obcí na obyvatele v roce 2006 (tis. Kč) PDF
Podíl kapitálových výdajů obcí na celkových výdajích v roce 2006 (%) PDF
Míra zaměstnanosti ve věkové skupině 15 – 64 let k 1. 3. 2001 (%) PDF
Míra nezaměstnanosti k 1. 1. 2007 (%) PDF
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání k 1. 1. 2007 (%) PDF
Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2006 – fyzické osoby (Kč) PDF
Průměrná měsíční výše starobního důchodu v prosinci 2006 (Kč) PDF
Intenzita „privátní“ bytové výstavby v letech 2002 – 2006 (%) PDF
Intenzita „veřejné“ bytové výstavby v letech 2002 – 2006 (%) PDF
Podíl neobydlených bytů sloužících k rekreaci na celkovém počtu neobydlených bytů k 1. 3. 2001 (%) PDF
Podíl trvale obydlených bytů připojených na veřejnou kanalizaci na celkovém počtu trvale obydlených bytů k 1. 3 2001 PDF
Podíl trvale obydlených bytů s vodovodem na celkovém počtu trvale obydlených bytů k 1. 3. 2001 PDF
Podíl trvale obydlených bytů se zavedeným plynem na celkovém počtu trvale obydlených bytů k 1. 3. 2001 PDF
Počet registrovaných pacientů na 1 praktického lékaře pro dospělé v roce 2006 PDF
Počet obyvatel odpovídající územní jednotky na 1 praktického zubního lékaře v roce 2006 PDF
Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních na 1 000 obyvatel v roce 2006 PDF
Místa v domovech důchodců na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let v roce 2006 PDF
Zjištěné trestné činy na 1 000 obyvatel v roce 2006 PDF
Délka silnic I. až III. třídy na km2 v roce 2006 (km) PDF
Registrované osobní automobily na 1 000 obyvatel k 31. 12. 2006 PDF
Podíl obcí připojených na veřejnou kanalizaci s čistírnou odpadních vod z celkového počtu obcí v roce 2006 (%) PDF
Podíl chráněných území na celkové výměře k 1. 1. 2007 (%) PDF
Bonita zemědělské půdy (Kč/m2) PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.