Výběrové řízení - odborný/vrchní referent - koordinátor území SLDB v oddělení SLDB KS ČSÚ v Brně (služební působiště Znojmo)

 

Praha, 7. 11. 2019
Č. j. CSU-03890/2019-13

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo

 odborný/vrchní referent – koordinátor území SLDB v oddělení SLDB Krajské správy ČSÚ v Brně

 

Předseda Českého statistického úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo odborný/vrchní referent – koordinátor území SLDB v oddělení SLDB Krajské správy ČSÚ v Brně, v oboru služby 69. Státní statistická služba.

Služební působiště: Znojmo

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 30. 6. 2021.

Služební místo je podle Přílohy č. 1 zákona zařazeno do 9. platové třídy.
 

Charakteristika činností na služebním místě:

 • koordinuje a realizuje činnosti územní přípravy a terénních prací v přiděleném územním sektoru;
 • průběžně monitoruje aktuální stav územní přípravy a terénních prací v daném územním sektoru, upozorňuje krajské pracoviště na existující problémy a potenciální rizika;
 • metodicky řídí a koordinuje terénní pracovníky v daném územním sektoru;
 • zabezpečuje realizaci zkušebního sčítání i vlastního sčítání 2021 v daném územním sektoru;
 • zabezpečuje komunikaci s obcemi, kontaktními a sběrnými místy SLDB, příp. stavebními úřady v dané územní působnosti;
 • provádí nábor a školení sčítacích komisařů ČSÚ i metodické školení komisařů jiných subjektů;
 • zabezpečuje dohled a kontrolu nad distribucí a sběrem formulářů;
 • podílí se na realizaci kontroly kvality při přípravě sčítání a sběru dat.
   

Služební úřad nabízí:

 • široké možnosti dalšího vzdělávání;
 • pružnou pracovní dobu,
 • 5 týdnů dovolené, další zaměstnanecké výhody.
   

Posuzovány budou žádosti (příloha č. 1), které budou doručeny ve lhůtě do 17. 11. 2019 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Český statistický úřad, Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10, nebo osobně předány na sekretariát odboru personalistiky a mezd nebo do podatelny na výše uvedené adrese. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent – koordinátor území SLDB KS ČSÚ v Brně – Znojmo“. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu: ivana.pospisilova@czso.cz  nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky: 2gfaasy.
 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
 

1.     Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a)    je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru (§ 25 odst. 1 písm. a) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá čestným prohlášením při podání žádosti a předložením občanského průkazu při pohovoru v rámci výběrového řízení.

Pokud není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka (úroveň B2); to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto požadavku se dokládá příslušnou listinou.

b)    dosáhl věku 18 let (§ 25, odst. 1 písm. b) zákona),
c)    je plně svéprávný (§ 25 odst. 1 písm. c) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením,
d)    je bezúhonný (§ 25 odst. 1 písm. d) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů,
e)    má potřebnou zdravotní způsobilost (§ 25 odst. 1 písm. f) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.
 

2.     Dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání. Splnění tohoto předpokladu se dokládá kopií dokladu o dosaženém vzdělání a následně předložením jeho originálu při pohovoru v rámci výběrového řízení.
 

3.     K žádosti dále předloží:

a)    motivační dopis,
b)    strukturovaný profesní životopis.
 

Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
 

Žadatel/ka nese náklady, které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly.
 

Formulář žádosti a další dokumenty potřebné pro výběrové řízení naleznete v přílohách tohoto Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo na adrese:
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzebni-pomer-scitani-lidu-domu-a-bytu-sldb

 

Bližší informace poskytne:
Mgr. Ivana Pospíšilová
odbor personalistiky a mezd ČSÚ
Tel: 274 053188

e-mail: ivana.pospisilova@czso.cz

 

 

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

 

Vyvěšeno dne: 7. 11. 2019
Svěšeno dne: 17. 11. 2019

 

 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
 • Žádost o jmenování na služební místo