Výběrové řízení - odborný rada v oddělení ochrany důvěrnosti a bezpečnosti informací

 

Praha, 20. 7. 2017
Č. j. 1726/2017-13

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo

 odborný rada v oddělení ochrany důvěrnosti a bezpečnosti informací

Předsedkyně Českého statistického úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo odborný rada v oddělení ochrany důvěrnosti a bezpečnosti informací, v oboru služby 36. Informační a komunikační technologie.

Služební působiště: Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1.

Služební místo je podle Přílohy č. 1 zákona zařazeno do 12. platové třídy.

Charakteristika činností na služebním místě:

  • stanovování a implementace bezpečnostních standardů, metodik a pravidel v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany důvěrných statistických údajů a bezpečnosti informací v souladu s platnou legislativou EU, ČR, standardů Eurostatu a bezpečnostních norem (např. ISO/IEC 27000),
  • analýza bezpečnostní situace na základě auditních záznamů pomocí bezpečnostních technologií (SIEM, IPS, NetFlow monitoring) a externích zdrojů informací (včetně odborných anglicky psaných zdrojů), řízení bezpečnostních incidentů,
  • posuzování bezpečnostních záměrů v projektech ICT a požadavků pro nasazení a správu bezpečnostních technologií.

Služební úřad nabízí:

  • možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu,
  • pružnou pracovní dobu,
  • 5 týdnů dovolené, další dny volna a zaměstnanecké výhody.

Posuzovány budou žádosti (příloha č. 1), které budou doručeny ve lhůtě do 20. srpna 2017 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Český statistický úřad, Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10, nebo osobně předány na sekretariát odboru personalistiky a mezd nebo do podatelny na výše uvedené adrese. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada v odd. ochrany důvěrnosti a bezpečnosti informací“. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu: ivana.pospisilova@czso.cz  nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky: 2gfaasy.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 1.     Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 a)   je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru (§ 25 odst. 1 písm. a) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá čestným prohlášením při podání žádosti a předložením občanského průkazu při pohovoru v rámci výběrového řízení.
Pokud není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka (úroveň B2); to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto požadavku se dokládá příslušnou listinou
.
b)   
dosáhl věku 18 let (§ 25, odst. 1 písm. b) zákona),
c)   
je plně svéprávný (§ 25 odst. 1 písm. c) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením,
d)   
je bezúhonný (§ 25 odst. 1 písm. d) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
e)   
má potřebnou zdravotní způsobilost (§ 25 odst. 1 písm. f) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením.

2.     Dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu. Splnění tohoto předpokladu se dokládá kopií vysokoškolského diplomu a následně předložením jeho originálu při pohovoru v rámci výběrového řízení.

3.     K žádosti dále předloží:

a)    motivační dopis,
b)   
strukturovaný profesní životopis.

 

Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Žadatel/ka nese náklady, které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Formulář žádosti a další dokumenty potřebné pro výběrové řízení naleznete v přílohách tohoto Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo na adrese:

https://www.czso.cz/csu/czso/vyhlasena-vyberova-rizeni-na-obsazeni-sluzebnich-mist

Bližší informace poskytne:
Mgr. Ivana Pospíšilová
odbor personalistiky a mezd ČSÚ
Tel: 274 053 188
e-mail:
ivana.pospisilova@czso.cz

 

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
předsedkyně Českého statistického úřadu

 

Vyvěšeno dne: 20. 7. 2017
Svěšeno dne: 20. 8. 2017

______________________
1 Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru:
-          
na dobu neurčitou, v případě, že žadatel/ka doloží doklad o vykonání úřednické zkoušky obecné i zvláštní v oboru Informační a komunikační technologie.
-         
na dobu určitou, v případě, že žadatel/ka úspěšně nevykonal/a výše uvedenou úřednickou zkoušku. Doba určitá je stanovena v trvání 12 měsíců se zkušební dobou v délce 6 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou, zkušební doba tím nebude dotčena.

  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
  • Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo/Žádost o zařazení na služební místo
  • Čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti
  • Čestné prohlášení o občanství