Výběrové řízení - odborný rada v oddělení internetu

 

Praha, 7. 6. 2019

Č. j. CSU- 01250/2019-13/3

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo

 odborný rada v oddělení internetu

Předseda Českého statistického úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo odborný rada v oddělení internetu, v oboru služby 69. Státní statistická služba.

Služební působiště: Praha

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou
do 31. 12. 2021
.

Služební místo je podle Přílohy č. 1 zákona zařazeno do 13. platové třídy.

Charakteristika činností na služebním místě:

 • spolupráce na koncepci komunikační strategie SLDB 2021 prostřednictvím internetu;
 • tvorba dílčích podkladů pro zajištění služeb z oblasti IT, komunikace a diseminace SLDB;
 • monitoring a reporting provozu prezentací (internet a intranet) SLDB 2021;
 • správa internetové prezentace SLDB 2021;
 • správa intranetové prezentace SLDB 2021;
 • zpracování a zveřejňování výstupů na webu scitani.cz;
 • podíl na dalších úkolech z oblasti prezentace SLDB 2021 se zaměřením na sociální sítě.

Služební úřad nabízí:

 • široké možnosti dalšího vzdělávání;
 • pružnou pracovní dobu,
 • 5 týdnů dovolené, další zaměstnanecké výhody.

Posuzovány budou žádosti (příloha č. 1), které budou doručeny ve lhůtě do 1. 7. 2019 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Český statistický úřad, Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10, nebo osobně předány na sekretariát odboru personalistiky a mezd nebo do podatelny na výše uvedené adrese. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení internetu“. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu: tomas.botur@czso.cz  nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky: 2gfaasy.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1.     Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a)     je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru (§ 25 odst. 1 písm. a) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá čestným prohlášením při podání žádosti a předložením občanského průkazu při pohovoru v rámci výběrového řízení.
Pokud není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka (úroveň B2); to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto požadavku se dokládá příslušnou listinou
.
b)   
dosáhl věku 18 let (§ 25, odst. 1 písm. b) zákona),
c)    
je plně svéprávný (§ 25 odst. 1 písm. c) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením,
d)   
je bezúhonný (§ 25 odst. 1 písm. d) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů,
e)    
má potřebnou zdravotní způsobilost (§ 25 odst. 1 písm. f) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením.

2.     Dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu. Splnění tohoto předpokladu se dokládá kopií dokladu o dosaženém vzdělání a následně předložením jeho originálu při pohovoru v rámci výběrového řízení.

3.     K žádosti dále předloží:

a)     motivační dopis,
b)   
strukturovaný profesní životopis.

Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Žadatel/ka nese náklady, které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Formulář žádosti a další dokumenty potřebné pro výběrové řízení naleznete v přílohách tohoto Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo na adrese:

https://www.czso.cz/csu/czso/sluzebni-pomer-scitani-lidu-domu-a-bytu-sldb

Bližší informace poskytne:
Ing. Tomáš Botur
odbor personalistiky a mezd ČSÚ
Tel: 274 053188
e-mail:
tomas.botur@czso.cz

 

 

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

 

Vyvěšeno dne: 7. 6. 2019

Svěšeno dne:    1. 7. 2019

 

 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
 • Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo/Žádost o zařazení na služební místo