Výběrové řízení - odborný rada – právník v oddělení právních služeb

 

Praha, 10. 6. 2019
Č. j. CSU-00558/2019-13/3

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo

 odborný rada - právník v oddělení právních služeb

Předseda Českého statistického úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na volné služební místo odborný rada - právník v oddělení právních služeb, v oboru služby 29. Legislativa a právní činnost a 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek.

Služební působiště: Praha

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. 12. 2021.

Služební místo je podle Přílohy č. 1 zákona zařazeno do 13. platové třídy.

Charakteristika činností na služebním místě:

 •  tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace a souladu s dalšími právními předpisy;
 •  tvorba rezortně závazných právních předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů ČSU a dalších subjektů, které jsou jimi vázány;
 •  výkon komplexních právních činností v celém oboru služby úřadu, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek, stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů;
 •  vedení správních řízení podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
 •  poskytování právní podpory věcně příslušným útvarům ČSÚ;
 •  poskytování právní podpory výběrovým a hodnotitelským komisím v rámci výběrových řízení;
 •  příprava všech dokumentů a písemností potřebných pro činnosti spojené s výběrovým řízením po formálně právní stránce a ve spolupráci s věcně příslušnými útvary. 

Služební úřad nabízí:

 •  široké možnosti dalšího vzdělávání;
 •  pružnou pracovní dobu,
 •  5 týdnů dovolené, další zaměstnanecké výhody.

Posuzovány budou žádosti (příloha č. 1), které budou doručeny ve lhůtě do 1. 7. 2019 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Český statistický úřad, Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10, nebo osobně předány na sekretariát odboru personalistiky a mezd nebo do podatelny na výše uvedené adrese. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada - právník v oddělení právních služeb“. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu: ivana.pospisilova@czso.cz  nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky: 2gfaasy.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

1.     Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a)     je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru (§ 25 odst. 1 písm. a) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá čestným prohlášením při podání žádosti a předložením občanského průkazu při pohovoru v rámci výběrového řízení.
Pokud není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka (úroveň B2); to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto požadavku se dokládá příslušnou listinou.
b)    dosáhl věku 18 let (§ 25, odst. 1 písm. b) zákona),
c)     je plně svéprávný (§ 25 odst. 1 písm. c) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením,
d)    je bezúhonný (§ 25 odst. 1 písm. d) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů,
e)     má potřebnou zdravotní způsobilost (§ 25 odst. 1 písm. f) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením

2.     Dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu. Splnění tohoto předpokladu se dokládá kopií dokladu o dosaženém vzdělání a následně předložením jeho originálu při pohovoru v rámci výběrového řízení.

3.     K žádosti dále předloží:

a)     motivační dopis,
b)    strukturovaný profesní životopis. 

Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel/ka nese náklady, které mu/jí účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Formulář žádosti a další dokumenty potřebné pro výběrové řízení naleznete v přílohách tohoto Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo na adrese:
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzebni-pomer-scitani-lidu-domu-a-bytu-sldb

Bližší informace poskytne:
Mgr. Ivana Pospíšilová
odbor personalistiky a mezd ČSÚ
Tel: 274 053188
e-mail:
ivana.pospisilova@czso.cz

 

 

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

 

Vyvěšeno dne: 10. 6. 2019
Svěšeno dne: 1. 7. 2019

 

 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
 • Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo/Žádost o zařazení na služební místo