01 Všeobecné veřejné služby

 

01 VŠEOBECNÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY

01.1 Zákonodárné, výkonné a další normotvorné orgány, záležitosti finanční, rozpočtové, daňové a zahraniční kromě zahraniční pomoci

Do této skupiny jsou zařazeny všechny všeobecné veřejné služby, např. činnost sekretariátu, legislativní činnost atd., které nelze klasifikovat podle funkcí v jiných klasifikačních skupinách.

01.1.1 Zákonodárné, výkonné a další normotvorné orgány (KS)

Správa, provoz nebo podpora zákonodárných, výkonných a dalších normotvorných orgánů jako jsou:

- Zákonodárné orgány: Parlament (Poslanecká sněmovna a Senát).

- Orgány výkonné moci: prezident republiky, vláda České republiky.

- Orgány veřejné správy na jednotlivých úrovních: správní úřady a orgány územní samosprávy.

- Další subjekty, které mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny: ústřední orgány státní správy a orgány územní samosprávy.

Do této třídy rovněž patří poradní, administrativní a politický personál, který je v těsném styku s těmito úřady a orgány, knihovnami a dalšími veřejnými informačními službami, které slouží zejména výkonným a normotvorným orgánům včetně materiálního vybavení poskytovaného orgánům Parlamentu (Poslanecké sněmovně nebo Senátu), výkonné moci, orgánům územní samosprávy, případně dalším subjektům.

Dále do této třídy patří stálé komise a výbory, jakož i komise a výbory vytvořené k určitému účelu parlamentními orgány, výkonnou mocí nebo subjekty územní samosprávy na jednotlivých úrovních.

Z:
- výstavbu územněsprávních orgánů z působnosti ministerstva vnitra - činnost ministerstva na úseku reformy veřejné správy ve vymezených věcech

N:
- ministerstva, jiné správní úřady, úřady orgánů územní samosprávy atd. (zařazeny podle specifické funkce v souladu s metodikou CZ-COFOG)
- státní zastupitelství (03.3.0)
- meziministerské výbory, které se zabývají specifickou funkcí, jako je kulturní politika, zahraniční záležitosti apod. (zařazeny podle příslušné funkce)

01.1.2 Finanční, rozpočtové a daňové záležitosti (KS)

Správa finančních, rozpočtových a daňových záležitostí a služeb a dohled nad nimi. Vedení a řízení, správa veřejných fondů a veřejného dluhu. Do oblasti vedení, řízení a správy veřejných fondů patří služby jako obstarávání a příjem peněz, kontrola jejich plateb a poskytování peněz. Mezi vládní instituce poskytující finanční, rozpočtové a daňové služby patří ministerstvo financí, finanční správa, celní úřady atd.

Z:
- finanční a daňové záležitosti a služby na všech úrovních vládních institucí
- revize, koordinace, slaďování a kontrolu rozpočtů, účetnické služby a vnitřní audity (vnitřní všeobecné finanční služby)
- administrativní náklady na vedení veřejného (státního) dluhu

ZT:
- veřejné informační služby, statistické služby a ostatní obecné služby týkající se finančních a daňových záležitostí
- rozvoj a koordinace finanční a daňové problematiky

N:
- výdaje na upisování cenných papírů nebo emise nových cenných papírů a platby úroků (01.7.0)
- bankovní dohled (04.1.1)

01.1.3 Zahraniční záležitosti kromě zahraniční pomoci (KS)

Správa zahraničních věcí a služeb. Zabezpečení úkolů souvisejících s rozvojem mezinárodních styků, mezinárodní spolupráce a sjednávání mezinárodních smluv. Správa a provozování ministerstva zahraničních věcí, diplomatických a stálých konzulárních misí ČR nacházejících se v zahraničí nebo v úřadech mezinárodních organizací. Správa, provozování a podpora informačních a kulturních služeb uskutečňovaných mimo území ČR.

Z:
- koordinace vnějších ekonomických vztahů
- pravidelné příspěvky do mezinárodních organizací, které nejsou klasifikovány jako hospodářská pomoc
- řádné mezinárodní závazky a příspěvky na členské a provozní výdaje na účast v mezinárodních organizacích řazených do této funkce
- provozování knihoven, čítáren a dalších center služeb umístěných v zahraničí (např. česká centra v zahraničí, domy české kultury atd.)
- výdaje na kulturní události organizované za hranicemi ČR

N:
- ekonomickou pomoc rozvojovým zemím v procesu transformace, mise hospodářské pomoci akreditované u zahraničních vlád (01.2.1)
- příspěvky na pomocné programy, které spravují mezinárodní nebo regionální organizace (01.2.2)
- vojenské orgány umístěné v zahraničí (02.1.0), vojenskou pomoc cizím zemím podle příslušnosti (02.3.0)
- humanitární pomoc postiženým zemím (01.2.2)
- instituce zabývající se obecnými záležitostmi zahraničního obchodu, jako např. zahraničním obchodem, mezinárodními finančními záležitostmi a ostatními odbornými záležitostmi (04.1.1), záležitosti turistického ruchu s jeho službami (04.7.3)

01.2 Zahraniční ekonomická pomoc
01.2.1 Ekonomická pomoc adresným příjemcům (KS)

Správa hospodářské spolupráce s rozvojovými zeměmi a zeměmi v přechodném období (s ohledem na Seznam adresných příjemců pomoci). Provoz misí hospodářské pomoci akreditovaných u vlád vybraných pro poskytnutí pomoci. Poskytování nebo podpora programů technické pomoci a školení včetně jednotlivých druhů vzdělávání a stipendií. Pomoc dotacemi v penězích nebo pomocí naturálních grantů či půjček (bez ohledu na výši úroků). Pořízení finančního majetku jako forma pomoci. Vyplacené mzdy vedené jako oficiální pomoc nebo zvýšení mezd nad rozsah dohodnutých podmínek. Dotace určené věřitelům soukromého sektoru nebo investorům k zmírnění podmínek, za kterých poskytují finanční zdroje zemím schopným přijmout pomoc.

Z:
- ekonomickou pomoc rozvojovým zemím, mise ekonomické pomoci akreditované u zahraničních vlád

N:
- příspěvky do ekonomických fondů rozvoje spravovaných mezinárodními nebo regionálními organizacemi (01.2.2)
- mezinárodní vojenskou pomoc na podporu zachování míru (02.3.0)

01.2.2 Ekonomická pomoc směrovaná přes mezinárodní organizace (KS)

Správa ekonomické pomoci směrované přes mezinárodní organizace. Peněžní nebo naturální příspěvky do ekonomických fondů rozvoje spravovaných mezinárodními, regionálními a dalšími nadnárodními organizacemi.

Z:
- humanitární pomoc postiženým zemím
- příspěvky do ekonomických fondů rozvoje spravovaných mezinárodními nebo regionálními organizacemi

ZT:
- příspěvky na pomocné programy, které spravují mezinárodní nebo regionální organizace

N:
- pomoc mezinárodním operacím pro zachování míru (02.3.0)

01.3 Všeobecné služby

Služby, které nesouvisí s žádnou uvedenou specifickou funkcí a vykonávané zpravidla subjekty (centrálními úřady) na různých úrovních.

Z:
- služby související s určitými funkcemi realizované těmito úřady, např. sestavování dílčích statistik pro ústřední statistický úřad, které se týkají průmyslu, životního prostředí, zdravotnictví nebo vzdělání apod.

01.3.1 Všeobecné personální služby (KS)

Správa a provoz personálních činností ve vztahu k zaměstnancům státních a jiných veřejnoprávních institucí či subjektů. Uplatňování všeobecné personální politiky. Personální práce, které nejsou spjaty se specifickou funkcí. Tvorba a realizace metod personální práce pokrývající výběr a propagaci, metody hodnocení, popis a klasifikaci pracovních míst. Správa předpisů týkajících se státní a veřejné služby a podobné záležitosti. Provoz nebo podpora osobních služeb, které nemají specifickou funkci.

Z:
- správu civilní služby a podobné záležitosti

N:
- personální správu, která je spojená se specifickou funkcí, např. záležitostmi obrany (příslušná třída oddílu 02)

01.3.2 Rámcové plánovací a statistické služby (KS)

Správa a provoz celkového ekonomického a sociálního plánování a statistických služeb. Plánovací a statistické služby, které nejsou spjaty se specifickou funkcí. Subjekty, které formulují, koordinují a často průběžně sledují realizaci celkových ekonomických a sociálních plánů a programů. Centrálně shromažďují a analyzují statistické údaje v mnoha oblastech, formulují statistické metody, koordinují subjekty, které pořizují statistické údaje zařazené do specifické funkce a poskytují těmto subjektům poradenské služby.

N:
- služby ekonomického a sociálního plánování spojené se specifickou funkcí (klasifikují se podle specifické funkce)

01.3.3 Ostatní všeobecné služby (KS)

Správa, provozování, podpora všeobecných služeb, jako je zajišťování centrálních dodávek a nákupů, uchovávání a ukládání dokladů, dokumentů a archiválií, provoz budov, které vládní instituce vlastní nebo v nich sídlí, provozování vozového parku motorových vozidel, provoz tiskáren vládních institucí a ostatní všeobecné služby, které nejsou spojeny se specifickou funkcí. Vnitřní finanční služby (rozpočtování, účetnictví, audit).

Z:
- výdaje státní tiskové kanceláře
- mzdové a platové záležitosti
- státní archivnictví a další služby ve věcech vnitřní správy státu
- správu, vedení a provoz informačních systémů, registrů, evidencí, nakládání s informacemi apod.

N:
- služby toho druhu, které se váží ke specifické funkci (zařazeny podle příslušné funkce)

01.4 Základní výzkum

Základní výzkum pokrývá experimentální a teoretické práce za účelem získávání a ověřování nových poznatků a vytváření nových hypotéz a teorií. Zahrnuje práce k získávání nových vědomostí o podstatě jevů a o pozorovatelných skutečnostech bez jakýchkoliv zvláštních aplikací a použití.

01.4.0 Základní výzkum (KS)

Výdaje na základní výzkum jednotlivých vládních institucí z oblastí všech oddílů CZ-COFOG (kapitálové investice, běžné výdaje a účelové financování). Tato třída zahrnuje správu a provozování všech vládních institucí, které se zabývají základním výzkumem. Podpora (dotace, granty a půjčky) poskytovaná na výzkum nevládním institucím, jako jsou některé vysoké školy a výzkumné ústavy.

Z:
- podporu základního výzkumu prováděného jinými organizacemi (nezahrnutými do vládních institucí)

N:
- aplikovaný výzkum a vývoj (klasifikují se podle specifické funkce)

01.5 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblastI všeobecných veřejných služeb

Aplikovaný výzkum představuje originální zkoumání, uskutečňované za účelem získání nových vědomostí, zaměřené především na specifické praktické cíle.
Vývoj oproti tomu představuje systematickou práci založenou na již existujících vědomostech vyplývajících z výzkumu a praktických zkušeností, je zaměřen na tvorbu nových materiálů, produktů, zařízení, na zavádění nových procesů, systémů a služeb nebo na podstatném zdokonalení již vytvořených nebo zavedených.

01.5.0 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti všeobecných veřejných služeb (KS)

Správa a provozování subjektů, které pokrývají aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti veřejných služeb. Transfery a úvěry na podporu uvedeného výzkumu prováděného jinými organizacemi (nezahrnutými do vládních institucí).

Z:
- aplikovaný výzkum v legislativním procesu
- výzkum finančních a daňových záležitostí
- správu a podporu průzkumu v oblasti zahraniční politiky

N:
- základní výzkum (01.4.0)

01.6 Všeobecné veřejné služby jinde neuvedené
01.6.0 Všeobecné veřejné služby jinde neuvedené (KS)

Správa, provozování, podpora všeobecných veřejných služeb, které nelze přiřadit k žádné z předchozích skupin oddílu 01. Patří sem také záležitosti subjektů, které nejsou klasifikovány jinde.

Z:
- záležitosti voleb a referenda - jejich organizace, materiální a finanční zabezpečení (registrace voličů, administrace voleb apod.)
- správu, vedení a provoz celostátní správní evidence, celostátní agendy a registrace (centrální evidence obyvatel, vnitřní členění státu, názvy měst, obcí, ulic atd.)
- správu, vedení katastru nemovitostí
- správu státních hranic (vyměřování hranic, vedení hraničního dokumentárního díla, správu hraničních přechodů, pohraniční styk atd.)

N:
- transakce v oblasti veřejného (státního) dluhu (01.7)
- transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy (01.8)

01.7 Transakce v oblasti veřejného (státního) dluhu
01.7.0 Transakce v oblasti veřejného (státního) dluhu (KS)

Platby úroků, výdaje a garance na upisovatelská a jiná břemena, půjčky.

Z:
- upisovatelská nebo jiná břemena a platby úroků

N:
- umoření veřejného (státního) dluhu - zahrnuto do čisté tvorby závazků, nejedná se tedy o výdaj, který je zahrnut do této klasifikace
- administrativní náklady na vedení veřejného (státního) dluhu (01.1.2)

01.8 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy
01.8.0 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy (KS)

Transfery mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy, které mají všeobecný charakter a není možné je přiřadit ke konkrétní funkci.