Více než polovina komunálního odpadu končí na skládkách

 

30. 10. 2014

V roce 2013 bylo v České republice vyprodukováno 23,7 mil. tun odpadu. Komunálního odpadu, tj. domovního odpadu, odpadu ze škol, úřadů či od drobných živnostníků, skončilo v popelnicích a kontejnerech 3,2 mil. tun. Z toho 2,1 mil. tun představoval tzv. běžný svoz, tedy směsný komunální odpad.

Komunální odpad tvořil v loňském roce téměř 90 % odpadu obcí a 13,5 % celkového odpadu. V přepočtu na jednoho obyvatele to představuje 307 kg odpadu, což je o jeden kilogram méně, než v roce 2012. V porovnání s členskými státy Evropské unie se ČR řadí mezi státy s nejnižší produkcí komunálního odpadu na osobu.

Největší část komunálního odpadu (66 %) tvořil běžný svoz – odpad z popelnic, kontejnerů nebo svozových pytlů. Odděleně sbírané složky, tedy tříděný odpad, představovaly 14 % komunálního odpadu, tj. 450 tis tun. „Podíl tříděného odpadu na celkové produkci komunálního odpadu stále stoupá,“ uvedl Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ. „V roce 2013 bylo vytříděno 43 kg odpadu na osobu. Konkrétně se jednalo o 14 kg papíru, 11 kg skla, 10 kg plastů, 4 kg kovů a 4 kg ostatních odpadů,“ dodal.

Největší množství komunálního odpadu vyprodukovali obyvatelé Středočeského kraje, a to 372 kg na osobu. O 141 kg méně připadá na jednoho obyvatele Plzeňského kraje, kde byl zaznamenán v rámci krajského srovnání nejmenší objem komunálního odpadu na osobu (231 kg). „Co se týče třídění odpadu, nejpilnější jsou obyvatelé Kraje Vysočina s 54 kg tříděného odpadu na osobu. Na druhém a třetím místě by se umístili obyvatelé Zlínského kraje s 52 kg a Praha s 51 kg,“ doplnila Miloslava Veselá, vedoucí oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ. Naopak nejméně se třídí v Jihomoravském kraji (31 kg tříděného odpadu na osobu).

Více než polovina komunálních odpadů (1,8 mil. tun) byla odvezena na skládky, jedna pětina (0,6 mil. tun) skončila ve spalovnách a téměř čtvrtina byla recyklována a kompostována. Recyklováno bylo 686 tis. tun a kompostováno 96 tis. tun komunálního odpadu.


Kontakty:

Ing. Miloslava Veselá
Vedoucí oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ
Tel.: 472 706 157
E-mail: miloslava.vesela@czso.cz
Ing. Jiří Hrbek
Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ
Tel.: 274 052 331
E-mail: jiri.hrbek@czso.cz


  • ČSÚ TK Odpady TZ.docx
  • Prezentace z tiskové konference