03 Veřejný pořádek a bezpečnost

 

03 VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

03.1 Policejní ochrana
03.1.0 Policejní ochrana (KS)

Správa policejních záležitostí a služeb. Instituce a dílčí útvary s působností v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti a útvary zabezpečující činnost policie. Útvary policie pro řízení a zabezpečení, útvary výkonu služby kriminální policie, pořádkové policie, dopravní policie, ochranné služby, služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti, cizinecké a pohraniční policie, železniční policie, letecké služby a služby rychlého nasazení.

Správa a provoz Policejního prezidia ČR, útvarů policie s působností na celém území ČR a útvarů policie s vymezenou působností.

Výkonné, administrativní a další služby policie v oblasti státní správy ve věcech zbraní a střeliva, hlášení a evidence pobytu občanů, cestovních dokladů o pobytu cizinců a uprchlíků. Výkon v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

ZT:
- vyšetřování trestných činů, správu a provoz vyšetřovacího aparátu Policie ČR
- činnost Policie ČR na hraničních přechodech
- záležitosti obecní policie
- realizaci nebo podporu policejních výcvikových programů
- policejní školení a vzdělávání

N:
- policejní vysoké školy, které vedle policejního vzdělání nabízejí obecné vzdělání (příslušná třída oddílu 09)

03.2. Požární ochrana
03.2.0 Požární ochrana (KS)

Správa záležitostí souvisejících s požární ochranou. Provoz profesionálních a ostatních subjektů, které na území ČR organizují a provozují hasičské služby a služby protipožární prevence. Realizace nebo podpora protipožárních a preventivních školení a výcvikových programů.

Z:
- záležitosti hasičského záchranného sboru a dobrovolných hasičských jednotek

ZT:
- služby týkající se záchrany po úrazech na horách, dohledu na vodních plochách, případně evakuace ze zaplavených míst apod.

N:
- civilní ochranu (02.2.0)
- jednotky speciálně vycvičené a vybavené pro hašení nebo předcházení lesním požárům (04.2.2)

03.3 Soudy a státní zastupitelství
03.3.0 Soudy a státní zastupitelství (KS)

Správa a provoz soudů na všech úrovních, soudní systém včetně právního zastoupení před soudy a zastoupení České republiky při vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích protokolů. Vymáhání pokut a právních rozhodnutí (nařízení) uvalených soudy. Patří sem správa a provozování systémů vyšetřování na svobodě a podmíněného propuštění. Právní zastupování a poradenství z pověření vládních subjektů, které tuto činnost financují.
Správa a provoz státních zastupitelství na všech úrovních.

Z:
- administrativu soudů a státních zastupitelství, veřejného ochránce práv (ombudsmana apod.)

N:
- vězeňskou správu (03.4)
- administrativní tribunály - zařazovány podle funkce, např. komise, rady a podobné orgány zabývající se tarify elektrické energie (04.3.5), tarify za železniční přepravu zboží (04.8.5)

03.4 Vězeňská správa a vězeňský provoz
03.4.0 Vězeňská správa a vězeňský provoz (KS)

Správa a provozování věznic a ostatních míst určených pro osoby odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody a pro výkon vazby. Vězeňská zařízení, nápravná zařízení, nápravná zařízení pro mladistvé a ústavy a zařízení pro trestně neodpovědné osoby dle trestního zákona.

ZT:
- vězeňskou službu vč. vězeňské a justiční stráže
- výdaje na služby poskytované ústavy, ve kterých jsou děti v důsledku trestné činnosti pod přísným dohledem

03.5 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti

K přesnému odlišení základního výzkumu od aplikovaného výzkumu a vývoje je nezbytný citlivý přístup a respektování jejich obecné definice uvedené u skupin 01.4 a 01.5.

03.5.0 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti (KS)

Správa a provozování subjektů, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. Kapitálové investice a běžné výdaje na uvedený výzkum. Účelové financování (dotace a půjčky) poskytované nevládním institucím, jako jsou některé vysoké školy a výzkumné ústavy.

Z:
- aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti šifrové služby
- aplikovaný výzkum v oblasti právní ochrany
- aplikovaný výzkum v oblasti příčin a projevů kriminality vč. hledisek sociální prevence
- aplikovaný výzkum účinnosti policejních metod ve vztahu k vězeňské správě a soudním praktikám

N:
- základní výzkum (01.4.0)

03.6 Veřejný pořádek a bezpečnost jinde neuvedená
03.6.0 Veřejný pořádek a bezpečnost jinde neuvedená (KS)

Správa a podpora záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti, které nelze přiřadit k žádné z předchozích tříd oddílu 03.

Z:
- celkovou správu, regulaci a podporu činností spojených s propagací veřejného pořádku a bezpečnosti, tvorbu celkové politiky, která s výše uvedenými činnostmi souvisí, šíření informací na veřejnosti
- přípravu a prosazování legislativy a norem
- publikaci statistik z oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
- záležitosti a služby týkající se bezpečnosti státu - zpravodajské služby (Bezpečnostní informační služby apod.)
- činnosti při provádění prověrek pro Národní bezpečnostní úřad a MO
- záležitosti a služby týkající se Národní protidrogové centrály
- šifrovou službu
- ochranu utajovaných skutečností
- záležitosti nouzových opatření jinde nespecifikované, ochranu hospodářství apod.