Úvod k CZ-ICSE

 

Klasifikace postavení v zaměstnání CZ-ICSE byla vypracována na bázi revidované "Mezinárodní klasifikace postavení v zaměstnání (International Classification of Status in Employment) - ICSE-93", schválené na 15. mezinárodní konferenci statistiků práce v roce 1993 a zpracované Mezinárodním úřadem práce - ILO v Ženevě.

Klasifikace ICSE-93 má závazné třídění jenom na úrovni 1. místa, podrobnější třídění je doporučené. Klasifikace CZ-ICSE má vytvořené podrobnější třídění závazné do hloubky čtyř míst.
Klasifikace CZ-ICSE pojednává jenom o osobách ekonomicky aktivních.
V klasifikaci CZ-ICSE se pro zjednodušení všeobecný pojem ekonomický subjekt nahrazuje pojmem podnik, bez ohledu na počet zaměstnanců a právní formu.

Ekonomicky aktivní osoby jsou osoby zaměstnané a nezaměstnané, které splňují níže uvedené podmínky.
Osoby zaměstnané - osoby, které v referenčním období měly tzv. placené zaměstnání nebo sebezaměstnání, přitom není rozhodující, zda jejich pracovní aktivita měla trvalý, dočasný, sezonní či příležitostný charakter a zda měly jen jedno nebo více souběžných zaměstnání nebo zda v referenčním období nebyly dočasně v práci, ale měly přitom formální vazbu k zaměstnání (dovolená, nemoc apod.).
Do této kategorie patří i učni, studenti, osoby v domácnosti apod., kteří v referenčním období vykonávali placenou práci. Podle rezoluce ILO sem patří i vojáci v základní službě.

Osoby nezaměstnané - osoby, které splňují současně všechny tři dále uvedené podmínky:
1. osoby starší 15 let, které v referenčním období byly bez práce, to znamená, že nebyly ani v placeném zaměstnání, ani nebyly sebezaměstnané,
2. osoby hledající zaměstnání jakýmkoliv způsobem, např. evidováním u úřadu práce, pomocí soukromých zprostředkovatelen práce, hledáním přímo v podnicích nebo využíváním inzerce apod.,
3. osoby připravené k nástupu do práce, t.j. během referenčního období byly k dispozici okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo sebezaměstnání.

Mezi osoby nezaměstnané patří i osoby, které práci nehledají, protože ji již našly, ale nástup je stanoven na pozdější dobu.
Pokud osoby nesplňují výše uvedené podmínky, zahrnují se mezi ekonomicky neaktivní.

Ekonomicky neaktivní osoby jsou osoby starší 15 let, které nebyly zaměstnány během referenčního období a nesplňují podmínky nezaměstnanosti uvedené výše.
Do této skupiny patří i:
uchazeči o zaměstnání evidovaní u úřadu práce, ale neschopní nastoupit práci do 14 dnů (rekvalifikace apod.)
osoby na další mateřské dovolené
osoby připravující se na povolání
ženy v domácnosti, pokud nesplňují podmínky pro zařazení mezi zaměstnané či nezaměstnané.