Úvod (CZ-COFOG)

 

Český statistický úřad vydal v roce 1997 „Opatřením ČSÚ“ (částka 2/1997 Sb.) Klasifikaci funkcí veřejnoprávních subjektů CZ-COFOG, vypracovanou na základě mezinárodního standardu COFOG - Classification of the Functions of Government (CZ v názvu znamená národní verzi standardu COFOG). Klasifikace COFOG je nedílnou součástí Systému národních účtů (SNA) 1) z roku 1993 jako jedna ze čtyř funkčních klasifikací (další tři klasifikace jsou COICOP, COPNI a COPP) určených zejména pro potřeby statistického zjišťování a mezinárodního porovnávání statistických dat.

Aktualizovaná verze mezinárodního standardu COFOG byla schválena v březnu 1999 Statistickou komisí Spojených národů, podle které byla vypracována aktualizovaná národní verze CZ-COFOG. Vzhledem k četným změnám je tato vydávána jako druhé vydání pod novelizovaným názvem - Klasifikace funkcí vládních institucí CZ-COFOG (tento název je v souladu s Číselníkem institucionálních sektorů a subsektorů, vydaným „Opatřením ČSÚ“, částka 90/1997 Sb.), kde se užívá pojem „vládní instituce“, nikoliv „veřejnoprávní subjekty“).

Vydávaná klasifikace bude označována CZ-COFOG (99). Číslo 99 za CZ-COFOG znamená poslední dvojčíslí roku vydání COFOG, tj. verze 1999, podle které byla národní verze aktualizována. Podle roku aktualizace mezinárodního standardu COFOG a následné aktualizace národní verze se bude měnit dvojčíslí za CZ-COFOG.

Vzhledem k rozsáhlým změnám a úpravám, ke kterým došlo provedením aktualizace CZ-COFOG („Opatřením ČSÚ“, částka 76 /2001Sb.), je v části V. tohoto vydání uveden převodník mezi druhým vydáním CZ-COFOG (99) a prvním vydáním z roku 1997.

V SNA z roku 1993 jsou používány pojmy účel a funkce jako vzájemně zaměnitelné (předmět byl použit v SNA roku 1968). Tyto tři pojmy byly využity k vyjádření stejného významu - tj. sociálně-ekonomických cílů, kterých vládní instituce chtějí dosáhnout prostřednictvím různých druhů výdajů. Současné třídění podle funkce je v souladu s navrženou změnou struktury vhodnější. Plyne to i ze skutečnosti, že termín účel může znamenat cokoli od dlouhodobého cíle politiky, až po krátkodobá opatření zaměřená k dosažení tohoto cíle.


1) System of National Accounts 1993 (Komise Evropských společenství, Mezinárodní měnový fond, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Spojené národy, Světová banka)