Úvod - Integrované šetření v zemědělství 2020

 

Český statistický úřad v letošním roce organizuje na základě legislativních předpisů Evropské unie a České republiky celoplošný zemědělský cenzus pod názvem Integrované šetření v zemědělství 2020. Toto zjišťování navazuje na sérii strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995, naposledy v roce 2016.

Obsahem šetření jsou údaje o počtu a struktuře pracovníků v zemědělství, výměře a využití obhospodařované zemědělské půdy a jejím vlastnictví či pachtu, zavlažování, hnojení a hospodaření se statkovými hnojivy, stavech hospodářských zvířat a typech jejich ustájení, ekologickém hospodaření a jiných výdělečných činnostech zemědělských subjektů.

Cílem šetření je zjistit údaje o skutečném rozsahu českého zemědělství a jejich srovnáním s daty z předchozích šetření vysledovat a popsat změny, k nimž v tomto odvětví dochází. Výsledky zjišťování budou využity pro monitoring, hodnocení a formování zemědělské politiky nejen v České republice, ale i Evropské unii. Šetření je také podkladem pro aktualizaci zemědělského registru, který slouží jako základna pro každoroční zemědělské statistiky. ČSÚ z výsledků šetření zpracovává elektronické i tištěné publikace, které jsou k dispozici odborné i laické veřejnosti.

Na národní úrovni budou výsledky šetření zveřejněny v srpnu 2021.

Anonymizované údaje se předávají statistickému úřadu EU – Eurostatu, který shromažďuje výsledky a zpracovává výstupy za jednotlivé členské státy i souhrnné analýzy pro celou Evropskou unii. V databázi Eurostatu jsou dostupné nejrůznější agregace z výsledků předchozích šetření.

Souhrnné informace Eurostatu o Integrovaném šetření v zemědělství 2020 jsou dostupné (v angličtině) na adrese https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/census-2020.