Účely zpracování osobních údajů

 

Dále uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k několika rozdílným účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v GDPR můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které GDPR podmiňuje splněním dalších podmínek.

ČSÚ zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem:

  • výkonu státní statistické služby a sčítání lidu, domů a bytů na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
  • plnění dalších zákonných povinností správce jako organizační složky státu a povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 262/2006, zákoník práce, zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a dalších,
  • realizace smluvního vztahu se subjektem údajů, např. při poskytování statistických informací, zajištění odborných konferencí, poskytování péče o děti v Dětské skupině ČSÚ, plnění závazků externích dodavatelů služeb a majetku, doručování odborných publikací apod.,
  • uplatnění oprávněného zájmu správce při pořizování a krátkodobém ukládání obrazových záznamů z kamerového systému umístěného v objektech ČSÚ, případně uplatnění oprávněného zájmu při obhajobě právních nároků ČSÚ,
  • pořádání soutěží a anket prostřednictvím webových stránek ČSÚ, využitím listinných nebo elektronických formulářů, zprostředkováním e-mailové registrace, případně formou veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Více na: https://www.czso.cz/csu/czso/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pri-poradani-soutezi-a-anket,
  • sledování spokojenosti uživatelů, optimalizace a zvyšování kvality webových stránek využíváním souborů cookies. Více na: https://www.czso.cz/csu/czso/vice-o-cookies.