Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice - v roce 2014

 
Kód: 320192-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Bc. Jiří Kamenický
E-mail: jiri.kamenicky@czso.cz

Autoři publikace: Ing. Drahomíra Dubská, CSc.
(Úvod, Shrnutí, kap. 5, 6)
  Ing. Lukáš Kučera

(Shrnutí, kap. 2 a 4)

  Bc. Jiří Kamenický
(Shrnutí, kap. 3)                          

 

Celá publikace Word PDF
Úvod Word PDF
1. Shrnutí Word PDF
2. Souhrnná výkonnost Word PDF

2.1. Hrubý domácí produkt

2.2. Výdajová strana hrubého domácího produktu

2.2.1. Výdaje na konečnou spotřebu domácností

2.2.2. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí

2.2.3. Tvorba hrubého fixního kapitálu

2.2.4. Změna zásob

2.2.5. Bilance zahraničního obchodu

2.3. Nabídková strana hrubého domácího produktu

2.4. Příspěvky ke změně hrubého domácího produktu a hrubé přidané hodnoty

3. Výkonnost nefinančních podniků Word PDF
4. Cenový vývoj Word PDF

4.1. Celková cenová hladina

4.2. Ceny pro spotřebitele

4.3. Ceny výrobců

4.4. Ceny v zahraničním obchodě se zbožím

5. Makroekonomická stabilita a ostatní nerovnováhy Word PDF

5.1 Vnitřní nerovnováha

5.1.1. Deficity a hrubý konsolidovaný dluh sektoru vládních institucí     

5.1.1.1. Salda hospodaření sektoru vládních institucí

5.1.1.2. Hrubý konsolidovaný dluh sektoru vládních institucí     

5.1.2. Soukromá zadluženost

5.1.3. „Komplexní dluh“ – zadluženost vládních institucí a soukromého sektoru

5.2. Vnější nerovnováha

5.3. Úspory a investice

5.4. Ostatní nerovnováhy

5.4.1. Přímé zahraniční investice

5.4.2. Dividendy a reinvestované zisky

5.4.3. Zisky nefinančních podniků a vývoj mezd

6. Vybrané ekonomické aspekty kvality života – nerovnosti Word PDF

6.1. Regionální disparity

6.1.1. HDP na obyvatele

6.1.2. Čistý disponibilní důchod domácností

6.2. Sociální rozdíly

6.2.1. Změny ve struktuře disponibilních příjmů domácností      

6.2.2. Spotřeba a hrubé úspory

6.2.3. Příjmová rozvrstvenost domácností a jejich vydání         

6.2.3.1. Peněžní příjmy domácností horního a dolního decilu     

6.2.3.2. Rozdíly mezi domácnostmi zaměstnanců a domácnostmi důchodců

6.2.4. Čistá peněžní vydání domácností na osobu podle decilového rozdělení příjmů

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.