Krátkodobá statistika stavebnictví – Metodika

 

I. Základní vymezení odvětví zařazovaných do stavebnictví podle CZ-NACE

Jako stavební jsou podle CZ-NACE považovány činnosti klasifikované v sekci F (41 „Výstavba budov“, 42 „Inženýrské stavitelství“, 43 „Specializované stavební činnosti).

II. Zdroj dat 

Výpočet základních ukazatelů konjunkturální statistiky se opírá o výsledky zpracování měsíčního výkazu Stav 1-12. Čtvrtletní ukazatele o práci (počty zaměstnanců/zaměstnaných, průměrné mzdy) jsou vytvářeny na základě čtvrtletního zjišťování Práce 2-04 s využitím administrativních zdrojů dat.

Vzory statistických výkazů jsou k dispozici na http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1.

III. Tvorba základního, resp. výběrového souboru

Vykazující podnikatelské subjekty jsou vybírány z Registru ekonomických subjektů, a to na základě jejich hlavní (převažující) ekonomické činnosti. Výběrový soubor je složen z výběrové a plošné části. Obecně je obsah a účel statistických zjišťování, okruh zpravodajských jednotek, způsob statistického zjišťování, periodicita a lhůty k poskytnutí údajů upraven ve vyhlášce o programu statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok.

IV. Přehled základních publikovaných ukazatelů a základní pojmy

Index stavební produkce (ISP) je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index, v současné době k průměrnému měsíci roku 2021. Od bazických indexů jsou dále odvozeny indexy meziroční a případné kumulace v čase (čtvrtletní, pololetní, roční kumulace). Je publikován za celou populaci podniků s převažující stavební činností.

Stavební produkce představuje stavební práce prováděné podniky s převažující stavební činností.

Stavební práce jsou zejména práce na výstavbě, přestavbě, rozšíření, obnově, opravách a údržbě stálých i dočasných budov a staveb. Zahrnují i montážní práce stavebních konstrukcí a hodnotu zabudovaného materiálu a konstrukcí.

Základní stavební výroba ZSV představuje objem stavebních prací, které jednotka provedla pracovníky zahrnutými do jejího evidenčního stavu včetně produktivní práce učňů a objemu stavebních prací na vlastním hmotném investičním majetku.

Stavební práce „S“ (podle dodavatelských smluv) celkem vyjadřují celkovou hodnotu vlastních výkonů ze stavební činnosti vykazující jednotky (včetně zabudovaných materiálů) provedenou na základě smlouvy o dodávce pro konečného uživatele (stavebníka) včetně hodnoty eventuálních poddodávek stavebních prací přijatých od jiných dodavatelských organizací pro splnění dané smlouvy o dodávce pro konečného uživatele. (Nepatří sem poddodávky stavebních prací vykazující jednotky pro jiné dodavatele ani dodávky stavebních prací realizované mezi závodovými jednotkami vykazující jednotky). Objem skutečně provedených prací se uvádí ve fakturovaných hodnotách (hodnota výkonů, která byla provedena, ale ještě nezúčtována, se stanoví odhadem) bez daně z přidané hodnoty.
Stavební práce se člení na S v tuzemsku a S v zahraničí.

Stavebními zakázkami se rozumí objem stavebních prací k provedení podle dodavatelských smluv. Jde o práce, které má zpravodajská jednotka potvrzeny smlouvami se zadavateli (včetně dodatečných, doplňkových objednávek ap.), bez ohledu na začátek prací a dobu jejich realizace. Vykazují se v cenách platných při převzetí zakázky, bez daně z přidané hodnoty. Stavební zakázky signalizují poptávku po stavebních materiálech a pracovní síle v průběhu nadcházejících měsíců.

Stav zakázek ke konci sledovaného čtvrtletí zachycuje jednak hodnotu přijatých (se zadavatelem vzájemně potvrzených) dosud nezahájených zakázek, jednak – u zakázek rozpracovaných - hodnotu prací, které zbývají k provedení. Znamená to, že stavební práce na zakázkách dosud nezahájených se vykazují v celé hodnotě, zatímco práce na akcích rozestavěných se zahrnují jen v jejich zůstatkové hodnotě (tj. v hodnotě prací, které zbývají k provedení). Nezahrnují se sem akce, které již byly dokončeny, i když dosud nebyly předány a vyfakturovány.

Za přírůstky zakázek se považují během sledovaného čtvrtletí nově přijaté a potvrzené zakázky, jakož i dodatečné a doplňkové objednávky (rovněž potvrzené) k dřívějším zakázkám. Patří sem též zakázky „krátkodobé“, tj. které byly ve sledovaném čtvrtletí přijaty a plně realizovány.

Směry výstavby:

bytové budovy – do této kategorie patří bytové domy (domy převážně určené k bydlení);

nebytové budovy nevýrobní - všechny nebytové nevýrobní budovy, tj. budovy léčebné, školské, administrativní (vč. administrativních budov pro výrobní, zemědělské, obchodní a jiné podniky), kulturní, hotely atp.;

nebytové budovy výrobní - všechny nebytové výrobní budovy (pro zemědělství, průmysl, obchod, dopravu a spoje ap.);

inženýrské stavby - např. mosty, komunikace, dráhy, podzemní stavby, vedení trubní a elektrická;

vodohospodářské stavby - patří sem hydromeliorace, hráze a nádrže na tocích, úpravy toků a kanály.

Stavebním povolením se rozumí celkový počet stavebních povolení (včetně společných), stavebních ohlášení, staveb povolených na podkladě veřejnoprávní smlouvy a staveb ve zkráceném stavebním řízení autorizovaným inspektorem, které byly podle stavebního zákona vydány a evidovány příslušným stavebním úřadem.

Orientační hodnota staveb zahrnuje celkové náklady včetně technologie (v běžných cenách) vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu.

Nová výstavba představuje zcela novou konstrukci, nové stavební dílo bez ohledu na to, zda už bylo dříve zastavěné a bez zřetele na stavebně technické provedení, účel a dobu trvání.

Změnami dokončených staveb jsou:

-nástavby, jimiž se stavby zvyšují;

-přístavby, jimiž se stavby půdorysně rozšiřují a které jsou vzájemně provozně propojeny s dosavadní stavbou;

-stavební úpravy, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby (vestavby).

Budovou se rozumí nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky.

Byty zahájené jsou byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv.

Byty dokončené jsou byty v nových budovách, kterým bylo přiděleno číslo popisné/evidenční nebo nově dokončené byty ve stávajících budovách.

Podlahovou plochou místností a prostorů se rozumí jejich vnitřní nášlapná plocha mezi konstrukcemi stěn v půdorysném průmětu budov.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců zahrnuje všechny stálé i dočasné zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru k vykazující jednotce, a to bez ohledu na to, jakou činnost vykonávají. V průmyslových odvětvích nejsou do evidenčního počtu zaměstnanců zahrnuti zaměstnanci pracovních agentur, kteří jsou jinak sledováni v rámci CZ-NACE 782.

Průměrný počet zaměstnaných osob kromě zaměstnanců v evidenčním počtu zahrnuje i osoby pracující na dohody o pracích mimo pracovní poměr a ostatní zaměstnané, kteří se podílejí na práci ve firmě a nejsou s ní v pracovním poměru, zejména pracující majitele podniku. Na rozdíl od evidenčního počtu zaměstnanců je tento ukazatel metodicky shodný s ukazatelem počtu zaměstnaných osob, jak jej předepisují předpisy EU pro oblast krátkodobé statistiky.

Průměrná měsíční mzda vyjadřuje všechny pracovní příjmy (základní mzdy, osobní příplatky a ohodnocení, prémie a odměny, podíly na hospodářských výsledcích a náhrady mzdy), které byly zúčtovány zaměstnancům evidenčního počtu podle příslušných platových a mzdových předpisů (jde o hrubou mzdu bez ostatních osobních nákladů).

V. Zpětné opravy, revize

Revize a zpětné opravy dat se řídí kalendářem revizí. Zpravidla se provádějí se zpracováním prvního měsíce, který následuje po ukončeném kalendářním čtvrtletí. V případě závažných oprav vstupních dat, které mají významný vliv na publikované výsledky, se připouštějí i mimořádné revize mimo zveřejněný kalendář revizí.

VI. Srovnatelnost


Výsledky měsíčních šetření se mohou lišit od výsledků publikovaných ze čtvrtletních respektive ročních šetření. Údaje podnikových statistik zahrnují pouze data za podnikatelské subjekty, čímž vznikají např. mírné odlišnosti vůči statistice práce (zaměstnanost, mzdy).

Pro oblast krátkodobých statistik je v rámci Evropské unie platné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik. Používanou klasifikaci činností, včetně dopadů do krátkodobých statistik, dále upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech. Všechny publikované konjunkturální ukazatele jsou vytvářeny v souladu s těmito právními předpisy.

VII. Sezónní očišťování

Sezónní očišťování se provádí metodou TRAMO / SEATS implementovanou v programu JDEMETRA+. Tato metoda patří k preferovaným metodám Eurostatu pro účely sezónního očišťování časových řad ekonomických ukazatelů. Aplikována je tzv. nepřímá metoda očišťování o sezonní a kalendářní vlivy. Nepřímá metoda očišťování je založena na součtu očištěných zdrojových dat, přičemž očišťování probíhá pouze na nejmenších agregátech indexu stavební produkce.

VIII. Zveřejňování údajů

Výsledky z měsíčního šetření jsou zveřejňovány:
1) v Rychlých informacích Stavebnictví - v měsíční periodicitě, 
2) v časových řadách na internetových stránkách ČSÚ - Časové řady
3) zasílány do Eurostatu – Short-term business statistics
4) v dokumentech na internetu

IX. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Eurostat: Metadata k sériím podle Nařízení Rady č. 1165/98 (anglicky):

Index stavební produkce (série B110)

Stavební povolení (série B411 a B412)

Zaměstnanost ve stavebnictví (série B210, B220 a B230)

Eurostat: Legislativa EU ke krátkodobým statistikám (anglicky)

Eurostat: Metodika a manuály ke krátkodobým statistikám (anglicky)
 

Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel. 274054199, E-mail: petra.curinova@czso.czStavební produkce
meziroční růst/pokles, očištěno o pracovní dny, v %, březen 2024: -8,3
Datum zveřejnění: 07.05.2024 8 | PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ