Statut České statistické rady

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
č.j.:615/95-4210


STATUT
ČESKÉ STATISTICKÉ RADY

Praha, červen 1995

 


Předseda Českého statistického úřadu vydává podle § 6 odst. 3 zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, ze dne 20.4.1995 (dále jen "zákon") statut České statistické rady.

 


Čl. 1
Úvodní ustanovení

/1/ Česká statistická rada (dále jen "rada") je poradním orgánem Českého statistického úřadu (dále jen "úřad").

 


Čl. 2
Členství v radě a orgány rady

/2/ Členy rady jmenuje a odvolává podle § 6 odst. 2 zákona předseda Českého statistického úřadu.

Členy rady mohou být zejména osoby významné ve statistice, tedy:
- s dlouholetým přínosem ke statistice,
- pracující ve vědě, výzkumu a výuce statistiky,
- významní činitelé statistiky zejména ve státní správě,
- významní dodavatelé údajů zejména z podnikatelských a zaměstnavatelských svazů a zpravodajských jednotek.

/3/ Rada má nejméně 11 a nejvíce 25 členů. Počet členů rady je vždy lichý.

/4/ V čele rady je předseda Českého statistického úřadu (viz § 6 odst.2 zákona).

/5/ Předsedu rady zastupuje v jeho nepřítomnosti místopředseda rady, kterého jmenuje předseda rady z členů rady.

/6/ Rada může pro přípravu podkladů ke svému jednání zřizovat odborné komise.

/7/ Předsedu odborné komise jmenuje a odvolává předseda rady. Předsedou komise je vždy některý člen rady.

 


Čl. 3
Úkoly rady

/8/ Rada projednává a zaujímá stanovisko:
a/ k návrhu zásad a obsahu programu statistických zjišťování pro potřebu republiky,
b/ k návrhům obecně závazných právních předpisů týkajících se státní statistické služby, které připravuje úřad,
c/ ke koncepčním otázkám rozvoje státní statistické služby.

/9/ Rada se vyjadřuje k rozsahu statistických zjišťování potřebných pro poskytování informací o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí, k metodice zjišťování těchto informací a jejich srovnatelnosti.

/10/ Rada může projednávat i jiné záležitosti státní statistické služby, požádá-li o to předseda rady nebo jiný člen rady.

 


Čl. 4
Jednání rady

/11/ Jednání rady svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda rady. Jednání svolává podle potřeby, nejméně však 1x ročně.

/12/ Usnesení mají charakter doporučení, stanovisek nebo návrhů.

/13/ O jednání rady se pořizuje záznam, který ověřuje předseda rady.

/14/ Jednání rady je obvykle neveřejné. O přizvání dalších účastníků na jednání rozhoduje předseda rady.

 


Čl. 5
Práva a povinnosti členů rady

/15/ Členství v radě je nezastupitelné.

/16/ Členství v radě je osobní a čestné a nezakládá nárok na odměnu.

/17/ Členové rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o státním, hospodářském a služebním tajemství, s nímž přišli v souvislosti s výkonem své funkce do styku.

/18/ Jestliže některý člen rady nemůže po delší období plnit povinnosti v radě nebo požádá o uvolnění z členství, předseda úřadu ho odvolá. Současně jmenuje nového člena rady.

 


Čl. 6
Závěrečná ustanovení

/19/ Organizační a administrativní práce rady a komisí zajišťuje úřad. Předseda úřadu jmenuje některého z pracovníků úřadu do funkce tajemníka rady. Tajemník rady připravuje jednání rady, pořizuje záznam a zajišťuje ostatní administrativní úkoly související s činností rady. Tajemník není členem rady, zúčastňuje se však jejího jednání.

/20/ Náklady spojené s činností rady a jejích komisí se hradí z rozpočtu úřadu.

 


Čl. 7

/21/ Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. července 1995.K tomuto datu se ruší statut České statistické rady ze dne 28. října 1992.

V Praze dne 29. června 1995


Předseda
Českého statistického úřadu
Ing. Edvard Outrata v.r.