Statistiky z Registru ekonomických subjektů - metodika

 

I. Základní vymezení

Statistiky z registru ekonomických subjektů sledují základní údaje o všech ekonomických subjektech, které jsou evidované v Registru ekonomických subjektů (RES), jehož správcem je Český statistický úřad. Základem pro tvorbu těchto statistik jsou vybrané veřejné údaje vedené v RES. Seznam veřejných údajů RES je vyjmenovaný v § 20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Ekonomickým subjektem je podle § 2 písm. k) tohoto zákona právnická osoba, organizační složka státu, která je účetní jednotkou, podílový fond, a dále fyzická osoba, která má podle zvláštního právního předpisu postavení podnikatele.

Jedná se o čtvrtletní a roční statistiky.


II. Zdroj dat

Základem pro tvorbu a aktualizaci dat RES jsou údaje z administrativních zdrojů dat. Zejména jde o základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (ROS), ze kterého RES na denní bázi získává informace o IČO, názvu, právní formě a datu vzniku a zániku. Pro zařazení do klasifikace ekonomických činností a dalších charakteristik RES využívá doplňkové administrativní zdroje (především veřejné rejstříky ministerstva spravedlnosti, živnostenský rejstřík nebo údaje z ministerstva financí či České správy sociálního zabezpečení) a výsledky statistických šetření.


III. Tvorba základního a výběrového souboru, dopočty a odhady nešetřené části souboru

Statistiky z registru ekonomických subjektů se sestavují z databáze RES podle stavu ke konci sledovaného období – tj. ke konci čtvrtletí a ke konci roku. Statistiky nemají vlastní statistické šetření.


IV. Přehled základních publikovaných ukazatelů

Počet ekonomických subjektů – počet ekonomických subjektů bez data zániku evidovaných v databázi RES k určitému okamžiku (ke konci čtvrtletí a ke konci roku).

Počet vzniklých ekonomických subjektů – vzniklým ekonomickým subjektem se rozumí ekonomický subjekt s datem vzniku ve sledovaném období. Za vzniklý ekonomický subjekt se nepovažuje ekonomický subjekt, který ve sledovaném období vznikl a zároveň zanikl.

Počet zaniklých ekonomických subjektů – zaniklým ekonomickým subjektem se rozumí ekonomický subjekt s datem zániku ve sledovaném období.


V. Zpětné opravy, revize, postup zpřesnění odhadů

V současné době nejsou žádné zpětné opravy dat.


VI. Srovnatelnost

1. Srovnatelnost v čase

Údaje se počítají od referenčního roku 1995 a jsou srovnatelné v čase do roku 2012. V roce 2013 došlo ke změně administrativního zdroje dat pro RES (do veřejné správy byly zavedeny základní registry), v důsledku této změny nejsou údaje od roku 2013 srovnatelné s údaji předchozích let.

2. Srovnatelnost s jinými výstupy

Ukazatel počet vzniklých ekonomických subjektů se metodicky liší od ukazatele registrace ekonomických subjektů za určité období. Do vzniklých ekonomických subjektů se nezapočítávají ekonomické subjekty, které vznikly a zároveň zanikly ve sledovaném období.

Statistiky z registru ekonomických subjektů nelze srovnávat s ukazateli statistiky demografie podniků. Důvodem je skutečnost, že v rámci statistiky demografie podniků se využívá výlučně statistická jednotka typu podnik (aktivní podnik), zatímco v případě statistik z registru ekonomických subjektů se pracuje s ekonomickým subjektem.

3. Mezinárodní srovnatelnost

Není.


VII. Sezónní očišťování

Nepoužívá se.


VIII. Zveřejňování údajů

Čtvrtletní data o počtu ekonomických subjektů se zveřejňují 15 dní po ukončeném čtvrtletí. Roční data o počtech ekonomických subjektů se zveřejňují 15 dní po ukončeném roku. Čtvrtletní data o počtu vzniklých a zaniklých ekonomických subjektů se zveřejňují 45 dní po ukončeném čtvrtletí. Roční data o počtu vzniklých a zaniklých ekonomických subjektů se zveřejňují 45 dní po ukončeném roku.

Publikace v Katalogu produktů

Uveřejnění ve Veřejné databázi ČSÚ


IX. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Ekonomické subjekty jsou členěny podle vybraných právních forem a jejich agregací, převažující ekonomické činnosti, institucionálního sektoru, zjištěné aktivity a území.

Fyzické osoby zahrnují soukromé podnikatele podnikající podle živnostenského zákona, zemědělské podnikatele – fyzické osoby a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost podle jiných zákonů, a dále od roku 2014 i zahraniční fyzické osoby a odštěpné závody zahraničních fyzických osob.

Soukromí podnikatelé podnikající podle živnostenského zákona zahrnují fyzické osoby podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Zemědělští podnikatelé – fyzické osoby zahrnují osoby podnikající podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Soukromými podnikateli podnikajícími dle jiných zákonů se rozumí fyzické osoby, jejichž podnikatelská činnost je upravena samostatným právním předpisem kromě zákona o živnostenském podnikání a zákona o zemědělství.

Soukromími podnikateli se rozumí soukromí podnikatelé podnikající podle živnostenského zákona a zemědělští podnikatelé – fyzické osoby.

Obchodní společnosti zahrnují veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, akciové společnosti a od roku 2010 i evropské společnosti a evropská hospodářská zájmová sdružení.

Družstva zahrnují družstva a evropské družstevní společnosti.

Členění podle převažující činnosti odpovídá sekcím Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), která byla vypracována podle mezinárodní statistické klasifikace ekonomických činností, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006.

Členění podle zařazení subjektů do institucionálních sektorů vychází z Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů, která byla vypracována na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, kterým se zavádí evropský systém účtů, označovaný jako ESA 2010.

Zjištěnou aktivitou se rozumí informace o tom, že ekonomický subjekt je plátcem daně z příjmů, daně z přidané hodnoty nebo platí pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnance či jako osoba samostatně výdělečně činná.

Územní členění se provádí dle sídla ekonomického subjektu.

Externí odkaz:

Evropský metodický manuál k business registrům (pouze v angličtině)