Inovace

 

Výraz inovace pochází z latinského slova innovare – obnovovat. Ekonomické subjekty v podnikatelském sektoru inovují své produkty, vnitřní procesy či obchodní strategie a snaží se vyhovět stávajícím tržním či technologickým podmínkám, případně předjímají jejich vývoj. Úspěšné inovační aktivity jsou hlavním předpokladem růstu podniků a jejich přežití na globalizujícím se trhu.

Základní metodickou či analytickou příručkou k měření inovačních aktivit je v současnosti Oslo manuál (OECD, 2005). V souladu s tímto dokumentem rozlišujeme několik skupin inovací. Nejprve jsou to produktové a procesní inovace (souhrnně technické inovace), jež souvisí se zaváděním zboží nebo služeb s výrazně pozměněnými charakteristikami (produktové inovace) či volbou nových či vylepšených produkčních nebo dodavatelských postupů (procesní inovace). Dále rozlišujeme marketingové a organizační inovace (souhrnně netechnické inovace), jež na rozdíl od technických inovací plní spíše podpůrné funkce. Umožňují vytvářet nové a efektivní cesty propagace nových výrobků a služeb, případně zavádět flexibilní změny v řízení organizace a reagovat tak na nové tržní trendy a požadavky zákazníků.

Statistika inovací mapuje inovační činnost podniků, sleduje jejich motivaci pro zavádění inovací, spolupracující partnery v oblasti inovací, náklady na inovace, případně jejich ekonomické dopady.

První společné a harmonizované šetření o inovacích proběhlo v zemích Evropské unie v roce 1993. V současnosti probíhá statistické šetření o inovacích podle nařízení Komise EU č. 995/2012 ve všech zemích Evropské unie každé 2 roky s tříletým referenčním obdobím. V České republice bylo uvedeno první pilotní šetření za referenční období 1999–2001.

Zjištěné údaje slouží k popisu inovačního prostředí a inovačního potenciálu podniků v jednotlivých členských zemích EU. Údaje za statistiky inovací se využívají jak pro potřeby orgánů EU při formování společné unijní politiky podpory inovací a konkurenceschopnosti podniků, tak i v jednotlivých členských zemích pro formování národních inovačních strategií a podpory zvyšování konkurenceschopnosti národních podniků.