Statistika rodinných účtů (SRÚ) - Metodika od roku 2017

 

Statistika rodinných účtů (SRÚ) má v České republice dlouholetou tradici. ČSÚ provádí toto pravidelné celoroční šetření již od roku 1957. Do roku 2016 byl výběr domácností pro šetření SRÚ zajišťován kvótním výběrem (https://www.czso.cz/csu/czso/statistika-rodinnych-uctu-metodika).

V rámci harmonizace metodiky na mezinárodní standardy sociálních statistik byl v praxi implementován nový model šetření SRÚ. S ohledem na tématiku zjišťování, zkrácení rozhovoru a finanční náklady byla zvolena varianta integrace šetření SRÚ do šetření Životní podmínky (EU-SILC). Pro účast v šetření SRÚ mohou být osloveny pouze domácnosti, které byly náhodně vybrané v rámci šetření Životní podmínky. Spolupráci s domácnostmi je možné zopakovat ještě v následujícím roce v jiném referenčním období.

Vlastní šetření SRÚ v domácnosti začíná krátkým rozhovorem s otázkami na složení domácnosti, na údaje o domě, bytě a vybavení domácnosti a na domácí hospodářství.

Referenční období vedení Deníku zpravodajské domácnosti je dvakrát 4 týdny. Domácnost nemusí zapisovat do Deníku všechny své výdaje, ale pouze ty, za které neodevzdá účtenky. Odevzdání účtenek (nebo jejich kopií) výrazně ušetří domácnosti práci, protože pak není třeba položky přepisovat do Deníku. Součástí Deníku jsou i informace týkající se obvyklých peněžních výdajů (např. za bydlení, vzdělávání, dopravu, pojištění) a potravin získaných z vlastního domácího hospodářství (např. vejce, brambory, ovoce, zelenina, maso).

Za účast v šetření SRÚ domácnost obdrží od ČSÚ finanční odměnu a propagační předmět.

Úvodní rozhovor s tazatelem probíhá formou CAPI (tazatel využívá k zápisu odpovědí elektronický dotazník v notebooku), případně formou PAPI (tazatel využívá k zápisu odpovědí papírový dotazník, který pak přepíše do elektronické verze). Specializovaní zpracovatelé ČSÚ pak přepíší a zatřídí položky z účtenek do elektronického programu podle mezinárodní klasifikace COICOP. Stejně tak přepíší záznamy z Deníků a zatřídí jednotlivé položky výdajů domácností. Výsledky šetření jsou publikovány za celý rok.

Šetření SRÚ sleduje výdaje domácností a poskytuje informace o jejich výši a struktuře spotřeby. Údaje o odlišnostech spotřebních výdajů v různých typech domácností nelze získat z jiných zdrojů. Pomocí SRÚ se také sleduje vliv tržních faktorů (např. nabídky a poptávky, pohybu cen) na strukturu výdajů a spotřební zvyklosti domácností. Zjištěné informace slouží především jako podklad pro hodnocení sociální a ekonomické situace v ČR, pro interní využití v rámci Českého statistického úřadu (vytvoření spotřebního koše při pravidelných revizích indexu spotřebitelských cen, dále jako jeden ze zdrojů při sestavování národních účtů za sektor domácností apod.) a také pro mezinárodní srovnání.

Předmětem šetření SRÚ nejsou krátkodobé (čtvrtletní) konjunkturální statistiky, ale především struktura výdajů domácností (výdaje za potraviny, bydlení, energie, bytové vybavení, zdraví, dopravu, vzdělávání, volný čas apod.). Vzhledem k metodické změně byla časová řada s výsledky „starého“ modelu SRÚ ukončena v roce 2016 a počínaje rokem 2017 byla založena časová řada nová.
 

Odkaz na publikace

https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-vydaje-a-zivotni-podminky-domacnosti