Statistika rodinných účtů (SRÚ) - Metodika od roku 2017

 

Statistika rodinných účtů (SRÚ) má v České republice dlouholetou tradici. ČSÚ provádí toto pravidelné celoroční šetření již od roku 1957. Do roku 2016 byl výběr domácností pro SRÚ zajišťován kvótním výběrem (https://www.czso.cz/csu/czso/statistika-rodinnych-uctu-metodika).

V rámci harmonizace metodiky na mezinárodní standardy sociálních statistik byl v praxi implementován nový model šetření SRÚ. S ohledem na tématiku zjišťování, zkrácení rozhovoru a finanční náklady byla zvolena varianta integrace SRÚ do šetření Životní podmínky (EU-SILC). Pro účast v SRÚ mohou být osloveny pouze domácnosti, které byly předtím náhodně vybrané a vyšetřené v rámci šetření Životní podmínky. Spolupráci s domácnostmi je možné zopakovat ještě v následujícím roce v jiném referenčním období.

Vlastní šetření SRÚ v domácnosti začíná krátkým rozhovorem s otázkami na složení domácnosti, na údaje o domě, bytě a vybavení domácnosti a na domácí hospodářství.

Informace o výdajích jsou po dobu dvakrát 4 týdnů shromažďovány v Deníku zpravodajské domácnosti. Součástí Deníku jsou „kapsičky“, do nichž může domácnost vkládat účtenky za veškeré své výdaje, což výrazně ušetří práci. Výdaje, za které domácnost neodevzdá účtenky (nebo jejich kopie), se přepisují do přehledně uspořádaných tabulek Deníku. Zjišťují se i informace týkající se obvyklých peněžních výdajů (např. za bydlení, vzdělávání, dopravu, zdraví) a potravin získaných z vlastního domácího hospodářství (např. vejce, brambory, ovoce, zelenina, maso).

Za účast v SRÚ domácnost obdrží od ČSÚ finanční odměnu a propagační předmět.

Úvodní rozhovor s respondentem probíhá osobně s tazatelem formou CAPI (tazatel využívá k zápisu odpovědí elektronický dotazník v tabletu), případně formou PAPI (tazatel využívá k zápisu odpovědí papírový dotazník, který následně přepíše do elektronické verze). Specializovaní zpracovatelé ČSÚ pak přepsané položky z účtenek a záznamy o výdajích domácností z Deníků zatřídí v elektronickém programu podle mezinárodní klasifikace COICOP.

SRÚ sleduje výdaje domácností a poskytuje informace o jejich výši a struktuře spotřeby. Výsledky šetření jsou publikovány za celý rok. Údaje o odlišnostech spotřebních výdajů v různých typech domácností nelze získat z jiných zdrojů. Pomocí SRÚ se také sleduje vliv tržních faktorů (např. nabídky a poptávky, pohybu cen) na strukturu výdajů a spotřební zvyklosti domácností. Zjištěné informace slouží především jako podklad pro hodnocení sociální a ekonomické situace v ČR, pro interní využití v rámci ČSÚ (vytvoření spotřebního koše při pravidelných revizích indexu spotřebitelských cen, dále jako jeden ze zdrojů při sestavování národních účtů za sektor domácností apod.) a také pro mezinárodní srovnání.

Předmětem SRÚ nejsou krátkodobé (čtvrtletní) konjunkturální statistiky, ale především struktura výdajů domácností (výdaje za potraviny, bydlení, energie, bytové vybavení, zdraví, dopravu, vzdělávání, volný čas apod.). Vzhledem k metodické změně byla časová řada s výsledky „starého“ modelu SRÚ ukončena v roce 2016 a počínaje rokem 2017 byla založena časová řada nová.