Statistika rodinných účtů (SRÚ) - Metodika od roku 2017

 

Statistika rodinných účtů (SRÚ) od roku 2017

V rámci harmonizace metodiky na mezinárodní standardy sociálních statistik byla od roku 2015 připravována reforma šetření SRÚ a v roce 2017 byl v praxi implementován nový model šetření SRÚ. Hlavními důvody této reformy byly:

  • přechod od kvótního výběru na náhodný výběr;
  • snížení zátěže respondentů (domácností);
  • finanční úspora.

SRÚ má v České republice dlouholetou tradici. ČSÚ provádí toto pravidelné celoroční šetření již od roku 1957. Do roku 2016 byl výběr domácností pro šetření SRÚ zajišťován kvótním výběrem (https://www.czso.cz/csu/czso/statistika-rodinnych-uctu-metodika). Oporou pro stanovení kvót byly struktury domácností z šetření Životní podmínky (národní modul šetření EU-SILC). Jednotkou výběru a zpravodajskou jednotkou šetření SRÚ byla hospodařící domácnost, která v průběhu roku vyplňovala veškeré výdaje domácnosti do 12 měsíčních deníků strukturovaných dle kategorií Klasifikace individuální spotřeby (COICOP).

V roce 2016 proběhlo pilotní šetření, které již splňovalo podmínky náhodného výběru hospodařících domácností, a od roku 2017 již probíhá nový model SRÚ. S ohledem na tématiku zjišťování, zkrácení rozhovoru a finanční náklady byla zvolena varianta integrace šetření SRÚ do šetření Životní podmínky. Pro účast v šetření SRÚ mohou být již osloveny pouze domácnosti, které byly náhodně vybrané v rámci šetření Životní podmínky. Spolupráci s domácnostmi je možné zopakovat ještě v následujícím roce v jiném referenčním období.

Vlastní šetření SRÚ v domácnosti probíhá krátkým rozhovorem s otázkami na složení domácnosti, údaje o domě, bytě a vybavení domácnosti, domácí hospodářství, peněžní příjmy.

Referenční období vedení Deníku zpravodajské domácnosti je 2krát 4 týdny. Domácnost tak již nevyplňuje do Deníku své výdaje po dobu celého roku, jak tomu bylo do roku 2016. Forma Deníku byla změněna na chronologické vedení po jednotlivých dnech. Domácnost však nemusí zapisovat do Deníku všechny své výdaje, ale pouze ty, za které neodevzdá účtenky. Odevzdání účtenek (nebo jejich kopií) výrazně ušetří domácnosti práci, protože pak není třeba položky přepisovat do Deníku. Součástí Deníku jsou i informace týkající se obvyklých peněžních vydání (např. za bydlení, vzdělávání, dopravu, pojištění) a potravin získaných z vlastního domácího hospodářství (např. vejce, brambory, ovoce, zelenina, maso).

Za účast v šetření SRÚ domácnost obdrží od ČSÚ finanční odměnu a propagační předmět.

Úvodní rozhovor s tazatelem probíhá formou CAPI (tazatel využívá k zápisu odpovědí elektronický dotazník v notebooku), případně formou PAPI (tazatel využívá k zápisu odpovědí papírový dotazník, který pak přepíše do elektronické verze). Specializovaní zpracovatelé ČSÚ pak přepíší a zatřídí položky z účtenek do elektronického programu podle mezinárodní klasifikace COICOP. Stejně tak přepíší záznamy z Deníků a zatřídí jednotlivé položky výdajů domácností. Výsledky šetření jsou publikovány za celý rok.

Šetření SRÚ je jedinečným zdrojem dat o výdajích domácností a o jeho významu a důležitosti vypovídají hlavní uživatelé těchto údajů: statistika spotřebitelských cen (pro indexy životních nákladů a váhy spotřebního koše), statistika národních účtů (pro konečnou spotřebu domácností), Ministerstvo práce a sociálních věcí (jako podklad pro výpočty sociálních dávek), univerzity a výzkumné instituce a také mezinárodní organizace (Eurostat, OECD apod. pro mezinárodní srovnání).

Předmětem šetření SRÚ nejsou krátkodobé (čtvrtletní) konjunkturální statistiky, ale především struktura výdajů domácností (výdaje za potraviny, bydlení, energie, bytové vybavení, zdraví, dopravu, vzdělávání, volný čas apod.). Vzhledem k metodické změně byla časová řada s výsledky „starého“ modelu SRÚ ukončena v roce 2016 a počínaje rokem 2017 se zakládá časová řada nová.