Statistika průmyslových výrobků a služeb (PRODCOM) - Metodika

 

Statistika produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb je velmi významnou součástí statistiky průmyslu koncipované v České republice v návaznosti na příslušné evropské normy Eurostatu. Sleduje strukturu průmyslové produkce průmyslových podniků a výjimečně i neprůmyslových podniků s významným podílem průmyslové činnosti nebo s výrobou speciálně sledovaného výrobku. Tato struktura je sledována podle klasifikace CZ-PRODCOM (české verze evropské klasifikace PRODCOM), která velmi úzce souvisí s nomenklaturou HSCN. Ve stejné struktuře jako ukazatel produkce je sledován i ukazatel tržeb. U všech těchto ukazatelů je sledována zvlášť produkce ve „vlastní režii“ a produkce typu „práce ve mzdě“. Statistika produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb je tak jediným zdrojem informací o struktuře průmyslové produkce, který je relativně nezávislý na organizačních a majetkových i výrobních změnách v rámci průmyslu a z nich vyplývajících třídění podniků. Poskytuje kvalitní, bohatě strukturovaný obraz průmyslové produkce v ČR.

Vybrané ukazatele slouží jako zdroj informací pro roční strukturální statistiku (SBS), makroekonomické statistiky, např. národní účty a výpočet HNP a HDP či statistiku zahraničního obchodu. Obdobně existuje i souvislost mezi statistikou produkce průmyslových výrobků a statistikou cen, resp. zvolenými reprezentanty cenového vývoje. Sledování a posuzování vazeb mezi těmito statistkami přispívá ke kvalitě dat i aktualizaci třídění podniků podle převažující činnosti mj. tím, že sleduje u průmyslových podniků i jejich neprůmyslové aktivity podle klasifikace CZ-CPA.

Statistika produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb reprezentovaná výkazem Prům 2-01 svým strukturovaným obsahem tvoří bohatý zdroj informací, svojí vazbou k ostatním průmyslovým výkazům tvoří „páteř“ průmyslové statistiky a svým účelným vztahem k ostatním statistikám je zdrojem informací i pro ně.
 

I. Základní vymezení sledovaných odvětví

Za průmyslové jsou podle CZ-NACE považovány činnosti klasifikované v sekcích B (Těžba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), D (Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu) a E (Zásobování vodou; Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi).

Seznam výrobků CZ PRODCOM představuje národní verzi evropského seznamu výrobků PRODCOM a reprezentuje detailnější rozklad vybraných průmyslových výrobků a průmyslových služeb z klasifikace CZ-CPA, oddílů 05 až 39. CZ-PRODCOM je v návaznosti na PRODCOM každoročně aktualizován.
 

II. Zdroj dat

Zdrojem dat pro roční statistiku průmyslových výrobků a služeb je výkaz Prům 2-01 Roční výkaz v průmyslu. Vzory statistických výkazů jsou k dispozici na http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1.
 

III. Tvorba základního souboru

Vykazující podnikatelské subjekty jsou vybírány z Registru ekonomických subjektů, a to na základě jejich hlavní (převažující) ekonomické činnosti a jejich velikosti (měřené počtem zaměstnanců, resp. pojištěnců nebo výší ročního obratu). Zjišťování Prům 2-01 Roční výkaz v průmyslu je zjišťováním vyčerpávajícím. Obecně je obsah a účel statistických zjišťování, okruh zpravodajských jednotek, způsob statistického zjišťování, periodicita a lhůty k poskytnutí údajů upraven ve vyhlášce o programu statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok.
 

IV. Přehled základních publikovaných ukazatelů

Produkce (též celková produkce, total production, T) - veškerá produkce, která byla vyrobena podnikem během sledovaného období bez ohledu na to, zda byla prodána, uložena do zásob nebo použita pro další zpracování.

Prodej (též prodaná produkce / tržby, production sold, S) - produkce výrobku prodaná (fakturovaná) během sledovaného období bez ohledu na to, kdy byla tato produkce podnikem skutečně vyrobena.

Ukazatele jsou sledovány a publikovány ve finančním vyjádření (tis. Kč) a u těch průmyslových výrobků, u kterých to jejich povaha umožňuje rovněž ve fyzických objemech dle předepsané měřicí jednotky.

Veškerá produkce uvedených výrobků se oceňuje v základních běžných cenách, které fakturuje výrobce prodávajícímu nebo předává do vlastní obchodní sítě. Tyto ceny nezahrnují DPH, spotřební daň a clo, zahrnují subvenci nebo dotaci na produkci daného výrobku nebo služby. Nezahrnují obchodní přirážky a srážky a dopravní přirážky fakturované samostatně.
 

V. Zpětné opravy, revize

Revize a zpětné opravy dat se řídí kalendářem revizí, který vychází z revizní politiky ČSÚ. V případě výrobkové statistiky v průmyslu jsou nejdříve v termínu R+10m zpřesněny předběžné údaje zaslané Eurostatu v termínu R+6m. V roce R+2r je provedena 1. revize dat (promítnutí oprav provedených na základě zpracování následujícího období); data jsou nadále považována za definitivní a jsou publikována zároveň s výsledky za období R+1r. Vzhledem k charakteru šetření, ve kterém potencionálně existuje vyšší míra misklasifikace, jsou přípustné mimořádné revize v délce celé časové řady.
 

VI. Mezinárodní srovnatelnost

Pro oblast statistiky průmyslových výrobků a služeb je v rámci Evropské unie platné Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství, v platném znění a nařízení Komise (ES) č. 912/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství, v platném znění. Všechny publikované ukazatele jsou v souladu s těmito právními předpisy.
 

VII. Metodická srovnatelnost s jinými šetřeními

Ukazatele sledované v rámci roční statistiky průmyslových výrobků a služeb jsou metodicky srovnatelné s vybranými ukazateli měsíční průmyslové statistiky a roční strukturální podnikové statistiky, liší se však v publikovaném detailu (komoditní vs. odvětvový přístup) a ve sledované populaci.

Srovnání s údaji ze statistiky zahraničního obchodu (Intra+Extrastatu a vývozu služeb) umožňuje posuzovat správnost zatřídění vyvážených průmyslových výrobků i průmyslových služeb a věcné souvislosti mezi daty vykázanými pro statistiku zahraničního obchodu a pro statistiku průmyslu.
 

IX. Typy zveřejňovaných údajů

Výsledky z roční statistiky průmyslových výrobků a služeb jsou zveřejňovány:
1) v publikaci Výroba vybraných výrobků v průmyslu (odkaz na Katalog produktů ČSÚ)
2) zasílány do EurostatuProdcomStatistics by Products
3) v dokumentech na internetu
 

X. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Seznam CZ-PRODCOM (aktuální verze a archiv)
Eurostat: Metadata
Eurostat: ProdcomStatistics by Product (legislativa, údaje za EU)
 

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, tel. 274054286, E-mail: veronika.dolezalova@czso.cz