Statistika průmyslových výrobků a služeb (PRODCOM) - Metodika

 

Statistika produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb je velmi významnou součástí statistiky průmyslu koncipované v České republice v návaznosti na příslušné evropské normy Eurostatu. Sleduje strukturu průmyslové produkce průmyslových podniků a výjimečně i neprůmyslových podniků s významným podílem průmyslové činnosti nebo s výrobou speciálně sledovaného výrobku. Tato struktura je sledována podle klasifikace CZ-PRODCOM (české verze evropské klasifikace PRODCOM), která velmi úzce souvisí s nomenklaturou HSCN.


Statistika produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb je tak jediným zdrojem informací o struktuře průmyslové produkce, který je relativně nezávislý na organizačních a majetkových i výrobních změnách v rámci průmyslu a z nich vyplývajících třídění podniků. Poskytuje kvalitní, bohatě strukturovaný obraz průmyslové produkce v ČR.

Vybrané ukazatele slouží jako zdroj informací pro roční strukturální statistiku (SBS), makroekonomické statistiky, např. národní účty a výpočet HNP a HDP či statistiku zahraničního obchodu. Obdobně existuje i souvislost mezi statistikou produkce průmyslových výrobků a statistikou cen, resp. zvolenými reprezentanty cenového vývoje. Sledování a posuzování vazeb mezi těmito statistkami přispívá ke kvalitě dat i aktualizaci třídění podniků podle převažující činnosti mj. tím, že sleduje u průmyslových podniků i jejich neprůmyslové aktivity podle klasifikace CZ-CPA.

Statistika produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb reprezentovaná výkazem Prům 2-01 svým strukturovaným obsahem tvoří bohatý zdroj informací, svojí vazbou k ostatním průmyslovým výkazům tvoří „páteř“ průmyslové statistiky a svým účelným vztahem k ostatním statistikám je zdrojem informací i pro ně.

Změny od roku 2022

V návaznosti na nové právní předpisy upravující evropské standardy pro statistiku průmyslových výrobků a služeb byly s publikováním dat za rok 2021 upraveny publikační výstupy. Základ publikace Výroba vybraných výrobků v průmyslu zůstal nezměněn, tedy obsahuje výsledky statistiky produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb zjišťované na ročním výkazu Prům 2-01. Upraveno však bylo  uspořádání dat do jednotlivých tabulek a rovněž konkrétní obsahové vymezení publikovaných ukazatelů.

Publikace je nově rozdělena do tří částí: V části A je uveden objem a hodnota produkce v členění dle aktuálně platného seznamu CZ-PRODCOM za nejaktuálnější období. V části B jsou uvedeny tříleté časové řady základních ukazatelů. V části C jsou uvedeny dlouhodobější časové řady produkce vybraných věcně srovnatelných agregátů.

Hlavní obsahovou změnou je důslední zahrnutí produkce v režimu práce ve mzdě do publikovaných výstupů. Tento specifický dodavatelsko-odběratelský režim výroby průmyslových výrobků nabývá v posledních letech celosvětově na významu a stále významnější objem průmyslové výroby je v něm realizován.

Hlavními ukazateli výrobkové statistiky prezentovanými v publikaci jsou objem celkové produkce a objem a hodnota prodané produkce. Celková produkce reprezentuje fyzické objemy veškeré produkce, která byla vyrobena během sledovaného období bez ohledu na to, zda byla prodána, uložena do zásob, použita pro další zpracování nebo byla vyrobena v režimu práce ve mzdě. Prodaná produkce reprezentuje produkci uvedenou na trh (podniky fakturovanou) během sledovaného období. U kódů sledovaných rovněž ve fyzických jednotkách je publikován objem prodané produkce, u všech pak hodnota ve finančním vyjádření. Zahrnuje produkci vlastních průmyslových výrobků, průmyslových služeb a rovněž produkci v režimu práce ve mzdě, přičemž je publikována jak celkem, tak za jednotlivé druhy produkce.

Nové vymezení ukazatelů v kombinací s mírou detailu a nutností ochrany statisticky důvěrných dat vedlo v některých případech k meziroční neporovnatelnosti dat nebo přerušení časových řad. Tyto případy jsou v publikaci opatřeny poznámkou.

 

I. Základní vymezení sledovaných odvětví

Za průmyslové jsou podle CZ-NACE považovány činnosti klasifikované v sekcích B (Těžba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), D (Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu) a E (Zásobování vodou; Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi).

Seznam výrobků CZ PRODCOM představuje národní verzi evropského seznamu výrobků PRODCOM a reprezentuje detailnější rozklad vybraných průmyslových výrobků a průmyslových služeb z klasifikace CZ-CPA, oddílů 05 až 39. CZ-PRODCOM je v návaznosti na PRODCOM aktualizován, zpravidla jednou za 2 až 3 roky.
 

II. Zdroj dat

Zdrojem dat pro roční statistiku průmyslových výrobků a služeb je výkaz Prům 2-01 Roční výkaz v průmyslu. Vzory statistických výkazů jsou k dispozici na http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1.
 

III. Tvorba základního souboru

Vykazující podnikatelské subjekty jsou vybírány z Registru ekonomických subjektů, a to na základě jejich hlavní (převažující) ekonomické činnosti a jejich velikosti (měřené počtem zaměstnanců, resp. pojištěnců nebo výší ročního obratu). Zjišťování Prům 2-01 Roční výkaz v průmyslu je zjišťováním vyčerpávajícím. Obecně je obsah a účel statistických zjišťování, okruh zpravodajských jednotek, způsob statistického zjišťování, periodicita a lhůty k poskytnutí údajů upraven ve vyhlášce o programu statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok.
 

IV. Přehled základních publikovaných ukazatelů

Objem celkové produkce představuje objem (vyjádřený předepsanou měrnou jednotkou) veškeré produkce, která byla vyrobena podnikem během sledovaného období bez ohledu na to, zda byla prodána, uložena do zásob, použita pro další zpracování nebo byla vyrobena v režimu práce ve mzdě.

Prodaná produkce je produkce, která byla podnikem prodána (tj. fakturována) během sledovaného období. Nerozhoduje přitom, zda byla tato produkce během sledovaného období skutečně vyrobena (mohlo jít např. o prodej skladových zásob). Zahrnuje produkci vlastních průmyslových výrobků, průmyslových služeb a rovněž produkci v režimu práce ve mzdě. Prodaná produkce je vyjádřena ve finančním vyjádření (hodnota prodané produkce celkem) a u vybraných výrobků a služeb rovněž v předepsaných fyzických jednotkách (objem prodané produkce celkem).

Vlastní produkce představuje „tradiční“ průmyslovou výrobu. Jde o vlastní produkci podniku, který je majitelem vstupního materiálu, fyzicky vyrábí výsledný hotový výrobek a ten prodává odběrateli. Vlastní prodaná produkce je vyjádřena ve finančním vyjádření (hodnota vlastní prodané produkce) a u vybraných výrobků rovněž v předepsaných fyzických jednotkách (objem vlastní prodané produkce).

Za průmyslovou službu je považována taková průmyslová produkce, při které nevzniká nový hotový výrobek definovaný v CZ-PRODCOM (tj. výrobek projde operací průmyslové služby se změněnými vlastnostmi, avšak beze změny zatřídění dle CZ-PRODCOM). Jedná se pouze o služby směřující k dokončení výrobku a zajištění jeho užitné funkce: opravy a údržba, instalace a montáže, úpravy a jiné. Produkce průmyslových služeb je vyjádřena ve finančním vyjádření (hodnota průmyslových služeb) a u vybraných průmyslových služeb rovněž v předepsaných fyzických jednotkách (objem průmyslových služeb).

Produkce v režimu práce ve mzdě představuje produkci vyrobenou ve specifickém dodavatelsko-odběratelském vztahu, kdy výrobní podnik (zpracovatel) není majitelem vstupního materiálu ani dokončeného hotového výrobku, ale fyzicky ho vyrábí vlastními zaměstnanci a vlastními výrobními prostředky pro zadavatele. Produkce tohoto výrobku u zpracovatelského podniku je oceněna hodnotou poskytnuté služby, nikoliv hodnotou hotového výrobku. Produkce vyrobená v režimu práce ve mzdě je vyjádřena ve finančním vyjádření (hodnota produkce vyrobené v režimu práce ve mzdě) a u vybraných výrobků rovněž v předepsaných fyzických jednotkách (objem produkce vyrobené v režimu práce ve mzdě).

Ukazatele jsou sledovány a publikovány ve finančním vyjádření (tis. Kč) a u těch průmyslových výrobků, u kterých to jejich povaha umožňuje rovněž ve fyzických objemech dle předepsané měřicí jednotky.

Veškerá produkce uvedených výrobků se oceňuje v základních běžných cenách, které fakturuje výrobce prodávajícímu nebo předává do vlastní obchodní sítě. Tyto ceny nezahrnují DPH, spotřební daň a clo, zahrnují subvenci nebo dotaci na produkci daného výrobku nebo služby. Nezahrnují obchodní přirážky a srážky a dopravní přirážky fakturované samostatně.
 

V. Zpětné opravy, revize

Revize a zpětné opravy dat se řídí kalendářem revizí, který vychází z revizní politiky ČSÚ. V případě výrobkové statistiky v průmyslu jsou nejdříve v termínu R+11m zpřesněny předběžné údaje zaslané Eurostatu v termínu R+6m. V roce R+2r je provedena 1. revize dat (promítnutí oprav provedených na základě zpracování následujícího období); data jsou nadále považována za definitivní a jsou publikována zároveň s výsledky za období R+1r. Vzhledem k charakteru šetření, ve kterém potencionálně existuje vyšší míra misklasifikace, jsou přípustné mimořádné revize v délce celé časové řady.
 

VI. Mezinárodní srovnatelnost

Pro oblast statistiky průmyslových výrobků a služeb je v rámci Evropské unie platné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik. . Všechny publikované ukazatele jsou v souladu s těmito právními předpisy.
 

VII. Metodická srovnatelnost s jinými šetřeními

Ukazatele sledované v rámci roční statistiky průmyslových výrobků a služeb jsou metodicky srovnatelné s vybranými ukazateli měsíční průmyslové statistiky a roční strukturální podnikové statistiky, liší se však v publikovaném detailu (komoditní vs. odvětvový přístup) a ve sledované populaci.

Srovnání s údaji ze statistiky zahraničního obchodu (Intra+Extrastatu a vývozu služeb) umožňuje posuzovat správnost zatřídění vyvážených průmyslových výrobků i průmyslových služeb a věcné souvislosti mezi daty vykázanými pro statistiku zahraničního obchodu a pro statistiku průmyslu.
 

IX. Typy zveřejňovaných údajů

Výsledky z roční statistiky průmyslových výrobků a služeb jsou zveřejňovány:
1) v publikaci Výroba vybraných výrobků v průmyslu (odkaz na Katalog produktů ČSÚ)
2) zasílány do EurostatuProdcomStatistics by Products
3) v dokumentech na internetu
 

X. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Seznam CZ-PRODCOM (aktuální verze a archiv)
Eurostat: Metadata
Eurostat: ProdcomStatistics by Product (legislativa, údaje za EU)
 

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, tel. 274054286, E-mail: veronika.dolezalova@czso.cz