Statistika energetiky – Metodika

 

Dostupnost zdrojů energie a jejich spotřeba patří k základním předpokladům funkční a provozuschopné společnosti. Spolu s několika dalšími faktory energetika podmiňuje existenci celé naší civilizace. Proto se statistika energetiky zabývá všemi fázemi „životního cyklu“ paliv a energií. Statistika obsahuje údaje pokrývající oblast od výroby energie, těžby paliv, dovozem, vývozem surovin až přes její transformaci a následně až k její konečné spotřebě.

I.Základní vymezení sledovaných odvětví

Statistika Energetiky sleduje subjekty napříč všemi sektory národního hospodářství. Proto do sledovaných odvětví jsou zařazeny subjekty odvětví s činností s kódem CZ-NACE 01 až 96.

II.Zdroj dat

Ve statistice energetiky se využívají vlastní statistická šetření z oblasti energetiky a dále také další zdroje dat z ČSÚ a také administrativní zdroje dat z ostatních institucí. Vlastní statistická šetření jsou prováděna pomocí ročních a měsíčních statistických výkazů.

Měsíční: Výkaz EPR 1 - 12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů a také výkaz EPS 1 – 12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty.

Roční: EP5 – 01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv, EP7 – 01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv, EP8 – 01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv, EP9 - 01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků a EP10 – 01 Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie Vzory statistických výkazů jsou k dispozici na  http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1

III.Tvorba základního souboru

Vykazující podnikatelské subjekty jsou vybírány z Registru ekonomických subjektů, a to na základě jejich hlavní (převažující) ekonomické činnosti a jejich velikosti (měřené počtem zaměstnanců, resp. pojištěnců. Obecně je obsah a účel statistických zjišťování, okruh zpravodajských jednotek, způsob statistického zjišťování, periodicita a lhůty k poskytnutí údajů upraven ve vyhlášce o programu statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok.

IV.Mezinárodní srovnatelnost

Mezinárodní srovnatelnost je zajištěna plněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice.

V.Typy zveřejňovaných údajů

Mezi hlavní výstupy statistiky energetiky patří:

a)     Sestavení mezinárodních dotazníků za jednotlivá paliva a energie (měsíční, roční, minidotazníky, obchodní dotazníky).
b)    
Mezinárodní dotazník za domácnosti
c)     
Komplexní výstupy statistiky energetiky – energetická bilance, data za energetickou účinnost
d)    
Ostatní výstupy pro potřeby ČSÚ a ostatních institucí ČR

Publikace

a) v měsíční periodicitě:

Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - obsahuje údaje o zdrojích a dodávce vybraných ropných produktů v ČR a to ve tříleté řadě vždy za dané měsíční období a od počátku roku. Publikace dále obsahuje podrobná data o dovozu a vývozu všech ropných produktů a bilanci zdrojové části dodávek zemního plynu v ČR. Ze známých uživatelů jsou data z publikace využívána členy ČAPPO, Českým plynárenským sdružením, některými obchodními řetězci, které sledují trh s pohonnými hmotami, dále pak data využívá SSHR a MPO, EU, IEA.

b) v roční periodicitě:

Energetická náročnost výroby vybraných výrobků  - obsahuje údaje o konečné spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků, a to v časové řadě od roku 1988. Význam publikace v současné době roste, jelikož je využívána k hodnocení energetické účinnosti a výpočtu indikátorů energetické účinnosti. Data o náročnosti výroby využívá především MPO, ale i MŽP, EU a IEA. V mezinárodním měřítku jde o ojedinělou a oceňovanou publikaci, především vzhledem k dostupnosti dat a délce časové řady.

Spotřeba paliv a energie – obsahuje údaje o celkových spotřebách černého a hnědého uhlí, hnědouhelných briket, černouhelného koksu, zemního plynu, elektrické energie, motorové nafty a motorového benzinu v tříletých časových řadách podle dvoumístného kódu činnosti CZ-NACE za ČR. Z hlediska zaměření ČSÚ v oblasti statistiky energetiky jakožto hlavní instituce, která disponuje daty o spotřebách paliv a energií, jde o významnou publikaci.

c) nepravidelně vydávané:

Spotřeba paliv a energií v domácnostech - poskytuje širší informace o spotřebě paliv a energií v sektoru domácností. Obsahuje výsledky ze zpracování mezinárodních energetických dotazníků sestavovaných na bilančním principu, dále pak přináší podrobné výsledky ze šetření ENERGO 2015. O data z publikace je stále velký zájem, a to nejen se strany státních institucí ČR, ale má také široké využití v akademické sféře i ve vědeckých studiích.

Časové řady: za statistiku energetiky se v posledních letech nevydávaly časové řady, od roku 2019 dochází ke změně: publikace energetické bilance ČR v metodice Eurostatu s názvem Energetika se mění na časovou řadu pod názvem Energetika - Energetická bilance ČR (2017). Od roku 2016 je zveřejňována Energetická bilance v metodice Eurostatu (bilance roku 2014), do roku 2015 byla zveřejňována energetická bilance v národní metodice. Změna na časovou řadu umožňuje publikovat energetické bilance, příp. její části v časové řadě a provádět revize, pokud dojde k aktualizaci dat.

Současný výstup v roce 2019 obsahuje podrobné energetické bilance jednotlivých druhů paliv a energií v časové řadě od roku 2010 do roku 2017. Podrobná bilance zahrnuje přírodní zdroje, dovozy a vývozy, stav zásob, transformační spotřebu a spotřeby v energetickém sektoru a konečnou spotřebu jednotlivých druhů paliv a energií v členění podle agregací NACE.

Veřejná databáze ČSÚ

Ve veřejné databázi jsou k dispozici za statistiku energetiky tyto sady dat (pro roky 2000 – 2017):

ENE02 Těžba některých druhů paliv (těžby černého uhlí vhodného pro koksování, černého uhlí energetického, hnědého uhlí vč. lignitu, zemního plyn karbonského a naftového a ropy surové; těžba je uváděna ve fyzických jednotkách a v TJ a je spočítána jejich výhřevnost).

ENE04 Bilance elektrické energie (data o výrobě elektřiny podle druhu výroben, přeshraniční toky distribuční ztráty a rozdělení dodávek na velkoodběr, maloodběr vč. domácností) – zdroj dat MPO, ERÚ.

ENE05 Bilance energetických procesů (vsázka do procesů zušlechťování paliv, výroba a ztráty v procesech zušlechťování paliv, např. koksování, briketování hnědého uhlí, vysokopecní proces apod.)

ENE06 Energetická náročnost vybraných výrobků (např. cement, vápno, ocelové trubky, lepenka apod.)

VI.Uživatelé dat

Hlavními uživateli dat statistiky energetiky v ČR jsou: MPO, MŽP, ČHMÚ, ERÚ, SSHR, členové ČAPPO, Český plynárenský svaz, akademická a vědecká sféra, média.

Mezinárodními uživateli dat statistiky energetiky jsou Eurostat, IEA a OSN, kterým jsou data z ČSÚ a MPO zasílána v podobě mezinárodních dotazníků. Tyto organizace data za ČR publikují na svých webových stránkách a v publikacích, které jsou čeští uživatelé také zvyklí využívat.

VII.Doplňující metodické informace a externí odkazy

https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/energy-balances - Energetická bilance Eurostatu (anglicky)

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/nrg_quant_esms_cz.htm - Zpráva o kvalitě (anglicky)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1099&from=EN - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice.(anglicky)

 

Kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Štech, tel.274 052 474, E-mail: zbynek.stech@czso.cz