Metodika statistiky energetiky

 

Dostupnost zdrojů energie a jejich spotřeba patří k základním předpokladům funkční a provozuschopné společnosti. Spolu s několika dalšími faktory energetika podmiňuje existenci celé naší civilizace. Proto se statistika energetiky zabývá všemi fázemi „životního cyklu“ paliv a energií. Statistika obsahuje údaje pokrývající oblast od výroby energie, těžby paliv, dovozem, vývozem surovin až přes její transformaci a následně až k její konečné spotřebě. 

I. Základní vymezení

Statistika Energetiky sleduje subjekty napříč všemi sektory národního hospodářství. Proto do sledovaných odvětví jsou zařazeny subjekty odvětví s činností s kódem CZ-NACE 01 až 96.

II. Zdroj dat

Ve statistice energetiky se využívají vlastní statistická šetření z oblasti energetiky a dále také další zdroje dat z ČSÚ a také administrativní zdroje dat z ostatních institucí. Vlastní statistická šetření jsou prováděna pomocí ročních a měsíčních statistických výkazů.

1.     Statistická zjišťování

Měsíční: Výkaz EPR 1 - 12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů a také výkaz EPS 1 – 12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty.

Roční: EP5 – 01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv, EP6 – 01 Roční výkaz o dodávce elektrické energie a zemního plynu, EP7 – 01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv, EP8 – 01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv, EP9 - 01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků a EP10 – 01 Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie Vzory statistických výkazů jsou k dispozici na  http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1

2.     Administrativní zdroje dat, přebírané údaje

Administrativní zdroje dat a přebírané údaje jsou využívány především od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Energetického regulačního úřadu (ERU), Ministerstva dopravy a Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)

V případě MPO se jedná o výkazy Eng (MPO) 1 – 12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv, Eng (MPO) 6 – 12 Měsíční výkaz biopalivech, Eng (MPO) 4 – 01 Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů, Eng (MPO) 5 – 01 Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla.

Z ERU jsou přebírány údaje pocházející ze zpráv o provozu energetických soustav elektřiny a zemního plynu. Dále je využíván Registr výrobců a dodavatelů elektrické energie. Z ČHMÚ jsou získány údaje z (REZZO) Registru emisí a zdrojů znečištění ovzduší. Od GŘ cel jsou využívána data týkající se Přeprav zboží v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně (EMCS), dále data zabývající se předpisem a inkasem spotřební daně (SPD).

 

III. Tvorba základního a výběrového souboru, dopočty a odhady nešetřené části souboru

Vykazující podnikatelské subjekty jsou vybírány z Registru ekonomických subjektů, a to na základě jejich hlavní (převažující) ekonomické činnosti a jejich velikosti (měřené počtem zaměstnanců, resp. pojištěnců. Obecně je obsah a účel statistických zjišťování, okruh zpravodajských jednotek, způsob statistického zjišťování, periodicita a lhůty k poskytnutí údajů upraven ve vyhlášce o programu statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok.

 

IV. Přehled základních publikovaných ukazatelů

Prvotní zdroje – uvádí se těžba prvotních zdrojů paliv na úrovni odbytové těžby po prvotní úpravě, zdroje obnovitelných paliv, elektřina z vodních sil, elektřina z větru, solárních zařízení apod. měřená na svorkách generátorů, výroba elektřiny a tepla v jadernách elektrárnách.

Jiné zdroje – ostatní evidované přírůstky paliv, např. černouhelné kaly, nebo čerpání (doplnění) zásob polotovarů kapalných paliv.

Pohyb zboží z České republiky (Vývoz) / Pohyb zboží do České republiky (Dovoz) obsahuje Pohyb zboží z České republiky (vývoz) / Pohyb zboží do České republiky (dovoz) všech druhů paliv a energie i ve formě meziproduktů uskutečněný podle platných předpisů, zahrnuje údaje podniků konfrontované s údaji statistiky zahraničního obchodu. Nezahrnují se tranzitní dodávky paliv a energie.

Změna stavu zásobčerpání ze zásob (snížení zásob) zvyšuje disponibilní zdroje a je proto označeno (+), doplnění zásob (zvýšení zásob) omezuje tyto zdroje a je označeno (-).

Hrubá domácí spotřeba je součtem prvotních zdrojů, jiných zdrojů, recyklovaných produktů, pohybu zboží do České republiky (dovozu), množství čerpaného ze/do zásob a přímého užití sníženého pohyb zboží z České republiky (vývoz).

Statistický rozdíl vzniká v důsledku časového posunu mezi evidencí výrobce a obchodních organizací a spotřebitelem. V údajích vyjádřených v energetickém ekvivalentu vznikají rozdíly i odchylným vykázáním výhřevnosti zejména tuhých paliv výrobcem (dodavatelem) a spotřebitelem. Jedná se o rozdíl mezi zdroji a užitím.

Transformační vstup je množství paliv vstupujících do transformačního procesu (např. množství ropy vstupující do rafinérie).

Transformační výstup je množství energetických surovin vyrobených v transformačním procesu (např. výrobky z ropy – benzín, nafta, oleje apod.).

Konečná neenergetická spotřeba je konečná spotřeba paliv pro neenergetické účely (např. zemní plyn použitý na výrobu čpavku).

Konečná spotřeba je spotřeba paliv a energie zachycená před vstupem do spotřebičů, ve kterých se využije pro finální užitný efekt, nikoli pro výrobu jiné energie (s výjimkou druhotných energetických zdrojů).

Velkoodběr – odběratelé připojeni na síť VVN (nad 52 kV) nebo VN (od 1 do 52 kV).

Maloodběr odběratelé připojeni na síť NN (do 1 kV).

Výroba elektřiny celkem – výroba měřená na svorkách generátorů (hrubá).

Celkový instalovaný výkon – nejvyšší činný elektrický výkon, který je elektrárna schopna dodávat při dodržení základních parametrů.

Výroba tepla celkem (dodávka tepla pro rozvod – čistá výroba) – množství tepla vyrobeného v parních generátorech bez spotřeby na výrobu elektřiny a vlastní spotřeby a ztrát v kotelně.

Vytápění – činnost, která má za úkol udržovat vnitřní teplotu bytu na úrovni tepelné pohody. K vytápění lze použít téměř všechna paliva a energie. V závislosti na vybavení domácnosti lze k vytápění použít jeden či více zdrojů tepla. Při výpočtu spotřeby paliv a energií vynaložených na výrobu tepla se primárně vychází z modelu spotřeby daného paliva ve fyzických jednotkách. Dále je tato spotřeba na základě průměrné výhřevnosti převáděna na jednotku energie (joule). 

Ohřev vody – činnost, při které dochází k výrobě teplé užitkové vody. K ohřevu vody lze použít téměř všechna paliva a energie. V závislosti na vybavení domácnosti lze k ohřevu vody použít jedno či více zařízení. Při výpočtu spotřeby paliv a energií vynaložených na ohřev teplé užitkové vody se primárně vychází z modelu spotřeby daného paliva ve fyzických jednotkách. Dále je tato spotřeba na základě průměrné výhřevnosti převáděna na jednotku energie (joule). 

Vaření – činnost, při které se připravují tepelně opracované pokrmy. Za vaření se nepovažuje příprava jídel v mikrovlnné troubě, příprava teplých nápojů a pokrmů typických pro provozovny rychlého občerstvení. V závislosti na vybavení domácnosti lze k vaření použít jeden či více spotřebičů. Při výpočtu spotřeby paliv a energií vynaložených na vaření se primárně vychází z modelu spotřeby daného paliva ve fyzických jednotkách. Dále je tato spotřeba na základě průměrné výhřevnosti převáděna na jednotku energie (joule).  
 

V. Zpětné opravy, revize, postup zpřesnění odhadů

Měsíční data (data o dovozech, vývozech) za měsíce aktuálního roku se zpřesňují každý měsíc, a to až do doby srpen roku R+1r.

 Roční data jsou zpracována do 30. listopadu R+1r jako data předběžná. Tato data jsou v dalších ročních cyklech revidována vždy v termínu 30. listopad a to zejména v závislosti na zpřesňování dat z dalších administrativních zdrojů.
 

VI. Srovnatelnost

1.     Srovnatelnost v čase

Meziroční srovnatelnost dat je ovlivněna organizačními změnami, změnami převažující činnosti, legislativními změnami, změnami účetních postupů a v neposlední řadě využíváním nových administrativních zdrojů.

2.     Srovnatelnost s jinými výstupy

Ukazatele sledované v rámci roční statistiky zemního plynu a kapalných paliv jsou srovnatelné s ukazateli měsíční statistiky zemního plynu a kapalných paliv. Liší se však v publikovaném detailu NACE.

Srovnání údajů dovozu, vývozu kapalných paliv se statistikou zahraničního obchodu umožňuje posuzovat správnost zatřídění a uváděné množství kapalných paliv v souvislosti s údaji uváděnými pro statistiku zahraničního obchodu a s údaji uváděnými pro statistiku energetiky.

3.     Mezinárodní srovnatelnost

Mezinárodní srovnatelnost je zajištěna plněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice.
 

VII. Sezónní očišťování

Ve statistice energetiky se neprovádí sezónní očišťování.
 

VIII.Zveřejňování údajů

Mezi hlavní výstupy statistiky energetiky patří:

a)    Sestavení mezinárodních dotazníků za jednotlivá paliva a energie (měsíční, roční, mini dotazníky, obchodní dotazníky).
b)   
Mezinárodní dotazník pro statistiku konečné spotřeby energie v domácnostech
c)    
Komplexní výstupy statistiky energetiky – energetická bilance, data za energetickou účinnost
d)   
Ostatní výstupy pro potřeby ČSÚ a ostatních institucí ČR
 

Publikace

a) v měsíční periodicitě:
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - obsahuje údaje o zdrojích a dodávce vybraných ropných produktů v ČR a to ve tříleté řadě vždy za dané měsíční období a od počátku roku. Publikace dále obsahuje podrobná data o dovozu a vývozu všech ropných produktů a bilanci zdrojové části dodávek zemního plynu v ČR. Ze známých uživatelů jsou data z publikace využívána členy ČAPPO, Českým plynárenským svazem, některými obchodními řetězci, které sledují trh s pohonnými hmotami, dále pak data využívá SSHR a MPO, EU, IEA.

b) v roční periodicitě:
Energetická náročnost výroby vybraných výrobků  - obsahuje údaje o konečné spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků, a to v časové řadě od roku 1988. Význam publikace v současné době roste, jelikož je využívána k hodnocení energetické účinnosti a výpočtu indikátorů energetické účinnosti. Data o náročnosti výroby využívá především MPO, ale i MŽP, EU a IEA. V mezinárodním měřítku jde o ojedinělou a oceňovanou publikaci, především vzhledem k dostupnosti dat a délce časové řady.

Spotřeba paliv a energie – obsahuje údaje o celkových spotřebách černého a hnědého uhlí včetně lignitu, zemního plynu, elektrické energie, černouhelného koksu, hnědouhelných briket, motorového benzinu a motorové nafty v tříletých časových řadách podle dvoumístného kódu činnosti CZ-NACE za ČR. Z hlediska zaměření ČSÚ v oblasti statistiky energetiky jakožto hlavní instituce, která disponuje daty o spotřebách paliv a energií, jde o významnou publikaci.

c) nepravidelně vydávané:
Spotřeba paliv a energií v domácnostech Energo - poskytuje širší informace o spotřebě paliv a energií v sektoru domácností. Obsahuje výsledky ze zpracování mezinárodních energetických dotazníků sestavovaných na bilančním principu, dále pak přináší podrobné výsledky ze šetření ENERGO. O data z publikace je stále velký zájem, a to nejen se strany státních institucí ČR, ale má také široké využití v akademické sféře i ve vědeckých studiích.

d) časové řady:
Za statistiku energetiky se v posledních letech nevydávaly časové řady, od roku 2019 dochází ke změně: publikace energetické bilance ČR v metodice Eurostatu s názvem Energetika se mění na časovou řadu pod názvem Energetika - Energetická bilance ČR. Od roku 2016 je zveřejňována Energetická bilance v metodice Eurostatu (bilance roku 2014), do roku 2015 byla zveřejňována energetická bilance v národní metodice. Změna na časovou řadu umožňuje publikovat energetické bilance, příp. její části v časové řadě a provádět revize, pokud dojde k aktualizaci dat.

Současný výstup obsahuje podrobné energetické bilance jednotlivých druhů paliv a energií v časové řadě od roku 2010. Podrobná bilance zahrnuje přírodní zdroje, dovozy a vývozy, stav zásob, transformační spotřebu a spotřeby v energetickém sektoru a konečnou spotřebu jednotlivých druhů paliv a energií v členění podle agregací NACE.

Od roku 2022 je vydávána nová časová řada s názvem Energetika – Spotřeba paliv a energií v domácnostech podle účelů užití. Tato časová řada obsahuje pohled na spotřeby jednotlivých paliv a energií v domácnostech na konkrétní účely užití (vytápění, ohřev vody, vaření, osvětlení a spotřebiče, chlazení a ostatní). Současná časová řada obsahuje údaje od roku 2015.

 

Veřejná databáze ČSÚ

Ve veřejné databázi jsou k dispozici za statistiku energetiky tyto sady dat:

ENE02 Těžba některých druhů paliv (těžby černého uhlí vhodného pro koksování, černého uhlí energetického, hnědého uhlí vč. lignitu, zemního plyn karbonského a naftového a ropy surové; těžba je uváděna ve fyzických jednotkách a v TJ a je spočítána jejich výhřevnost).

ENE04 Bilance elektrické energie (data o výrobě elektřiny podle druhu výroben, přeshraniční toky, distribuční ztráty a rozdělení dodávek na velkoodběr, maloodběr vč. domácností) – zdroj dat MPO, ERÚ.

ENE05 Bilance energetických procesů (vsázka do procesů zušlechťování paliv, výroba a ztráty v procesech zušlechťování paliv, např. koksování, briketování hnědého uhlí, vysokopecní proces apod.)

ENE06 Energetická náročnost vybraných výrobků (např. cement, vápno, ocelové trubky, lepenka apod.)

 

IX. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Hlavními uživateli dat statistiky energetiky v ČR jsou: MPO, MŽP, ČHMÚ, ERÚ, SSHR, členové ČAPPO, Český plynárenský svaz, akademická a vědecká sféra, média.

Mezinárodními uživateli dat statistiky energetiky jsou Eurostat, IEA a OSN, kterým jsou data z ČSÚ a MPO zasílána v podobě mezinárodních dotazníků. Tyto organizace data za ČR publikují na svých webových stránkách a v publikacích, které jsou čeští uživatelé také zvyklí využívat.

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/energy-balances - Energetická bilance Eurostatu (anglicky)

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/nrg_quant_simsqu_cz.htm  - Zpráva o kvalitě (anglicky)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1099&from=EN - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice.(anglicky)

 

Kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Štech, tel. 274 052 474, E-mail: zbynek.stech@czso.cz