Statistika demografie podniků – metodika

 

Ukazatele statistiky demografie podniků o aktivních podnicích, vzniklých podnicích, zaniklých podnicích, přežívajících podnicích a rychle rostoucích podnicích připravuje ČSÚ podle společné metodiky Eurostatu a OECD. Povinnost poskytovat tyto údaje Eurostatu stanovuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008.

Zdroj dat

Zdrojem dat statistiky demografie podniků je statistický registr ekonomických subjektů (RES – viz https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu) a od referenčního roku 2016 i výstupy z ročního strukturálního podnikového šetření (SBS).

Statistická populace

Do populace se zahrnují statistické podniky provozující tržní činnosti v průmyslu, stavebnictví a službách (sekce B až N a P až S bez K642 Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE rev. 2). Do populace se nezahrnují subjekty provozující zemědělství, rybolov a lesnictví, činnost veřejné správy a obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů; dále subjekty zařazené do sektoru vládních institucí, do neziskového sektoru, sektoru nerezidentů, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.

Do populace rychle rostoucích podniků se zahrnují statistické podniky provozující tržní činnosti v průmyslu, stavebnictví a službách mimo vzdělávání, zdravotnictví, kulturní, zábavní a rekreační činnosti a z osobních služeb jen opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (B-N a S95 klasifikace CZ-NACE rev. 2).

Bližší informace o Klasifikaci ekonomických činností CZ-NACE rev. 2 lze nalézt na adrese: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace

Definice

Statistická jednotka podnik je nejmenší kombinace právních jednotek, tvořící organizační jednotku vyrábějící výrobky nebo poskytující služby a mající určitý stupeň rozhodovací samostatnosti, zejména v otázce používání svých běžných zdrojů. Podnik vykonává jednu nebo více činností na jednom nebo více místech. Podnik může být sám jedinou právní jednotkou. Za právní jednotku se považuje ekonomický subjekt evidovaný v RES.

Počet aktivních podniků zahrnuje podniky, které byly alespoň po část sledovaného roku aktivní, tj. měly obrat nebo zaměstnanost kdykoli během daného referenčního období.

Počet vzniklých podniků zahrnuje podniky, které byly ve sledovaném roce aktivní a nebyly aktivní v předchozích dvou letech. Zahrnuje případy, kdy podnik v daném roce skutečně vznikl, nebo byl v předchozích dvou letech neaktivní. Zároveň se nenašlo propojení na jiný podnik v daném roce či v roce předchozím (např. fúze apod.).

Míra vzniků je podíl počtu vzniklých podniků a počtu aktivních podniků.

Počet zaniklých podniků zahrnuje podniky, které byly ve sledovaném roce aktivní a nebyly aktivní v následujících dvou letech. Zahrnuje případy, kdy podnik v daném roce skutečně zanikl, nebo byl v následujících dvou letech neaktivní. Zároveň se nenašlo propojení na jiný podnik (ve smyslu nástupce) v daném roce či roce následujícím (např. fúze apod.).

Míra zániků je podíl počtu zaniklých podniků a počtu aktivních podniků.

Míra přežití je podíl počtu přežívajících podniků v roce t+1 rok až 5 let a počtu vzniklých podniků v roce t.

Přežívající podnik je podnik vzniklý v roce t, který je aktivní v následujících letech.  Přežívání se sleduje po dobu pěti let. Statistický podnik je považován za přežívající v následujícím roce, pokud je aktivní alespoň část následujícího roku (tzv. přežívání beze změn). Není podstatné, jestli v roce přežívání má činnost spadající do rámce demografie podniků. Je rovněž považován za přežívající, i když není v populaci aktivních podniků v následujícím roce, ale byl sloučen (fúzí) s jinou (jedinou) právní jednotkou, která je jako podnik v následujícím roce označena za novou (tzv. přežívání fúzí). Za přežívání v následujícím roce se nepovažují případy, kdy „přebírající“ podnik byl v předchozím roce aktivní.

Počet rychle rostoucích podniků zahrnuje aktivní podniky, jejichž průměrné tempo růstu dle počtu zaměstnanců za poslední 3 roky je vyšší než 10 % ročně a které měly 10 a více zaměstnanců na začátku sledovaného období.

Počet mladých rychle rostoucích podniků zahrnuje aktivní podniky, jejichž průměrné tempo růstu dle počtu zaměstnanců za poslední 3 roky je vyšší než 10 % ročně, které měly 10 a více zaměstnanců na začátku sledovaného období a nejsou starší než 5 let.

Podíl rychle rostoucích podniků na aktivních podnicích s 10 a více zaměstnanci je podíl počtu rychle rostoucích podniků dle růstu zaměstnanosti a počtu aktivních podniků ve velikostní kategorii 10 a více zaměstnanců.

Periodicita

Údaje za demografii podniků se sestavují za rok.

V souladu s nařízením (ES) č. 295/2008 a jeho prováděcím nařízením (EU) č. 439/2014 se do Eurostatu zasílají roční údaje o aktivních podnicích, vzniklých podnicích a jejich přežívání, předběžných (odhadovaných) zánicích podniků a rychle rostoucích podnicích 18 měsíců po referenčním období. Údaje o zánicích podniků se zasílají 30 měsíců po referenčním období a konečné údaje o zánicích s vyloučením reaktivací se odesílají 42 měsíců po referenčním období.

Členění výstupů

Ukazatel

Aktivní podniky
Vzniklé podniky

Zaniklé podniky

Třídění

Data za aktivní podniky, vzniklé podniky a zaniklé podniky jsou tříděna podle klasifikace CZ‑NACE, kategorie velikosti dle počtu zaměstnanců a kategorie podle právní formy.

Třídění dle klasifikace CZ-NACE:
sekce B: Těžba a dobývání

sekce C: Zpracovatelský průmysl
sekce D: Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
sekce E: Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
sekce F: Stavebnictví
sekce G: Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel
sekce H: Doprava a skladování
sekce I: Ubytování, stravování a pohostinství
sekce J: Informační a komunikační činnosti
sekce K: Peněžnictví a pojišťovnictví mimo činnosti holdingových společností (K642)
sekce L: Služby v oblasti nemovitostí
sekce M: Profesní, vědecké a technické činnosti
sekce N: Administrativní a podpůrné činnosti
sekce P: Vzdělávání
sekce Q: Zdravotní a sociální péče

sekce R: Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
sekce S: Osobní služby mimo činností organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů (S94)

Velikostní kategorie podle počtu zaměstnanců:
a)
bez zaměstnanců
b)
1-4 zaměstnanci
c)
5-9 zaměstnanců
d)
10 a více zaměstnanců

Kategorie dle právní formy:
a)
právnické osoby
b)
fyzické osoby

Ukazatel

Přežívání vzniklých podniků

Třídění

Data za přežívání vzniklých podniků jsou tříděna podle klasifikace CZ-NACE a roku přežití.

Třídění dle klasifikace CZ-NACE:
sekce B: Těžba a dobývání

sekce C: Zpracovatelský průmysl
sekce D: Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
sekce E: Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
sekce F: Stavebnictví
sekce G: Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel
sekce H: Doprava a skladování
sekce I: Ubytování, stravování a pohostinství
sekce J: Informační a komunikační činnosti
sekce K: Peněžnictví a pojišťovnictví mimo činnosti holdingových společností (bez K642)
sekce L: Služby v oblasti nemovitostí
sekce M: Profesní, vědecké a technické činnosti
sekce N: Administrativní a podpůrné činnosti
sekce P: Vzdělávání
sekce Q: Zdravotní a sociální péče

sekce R: Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
sekce S: Osobní služby (Ostatní činnosti mimo činností organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů - S94)

Rok přežití:
a)
1 rok
b)
2 roky
c)
3 roky
d)
4 roky
e) 5 let

Ukazatel

Rychle rostoucí podniky
Mladé rychle rostoucí podniky

Třídění

Data za rychle rostoucí podniky jsou tříděna dle klasifikace CZ-NACE.

Třídění dle klasifikace CZ-NACE:
sekce B: Těžba a dobývání

sekce C: Zpracovatelský průmysl
sekce D: Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
sekce E: Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
sekce F: Stavebnictví
sekce G: Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel
sekce H: Doprava a skladování
sekce I: Ubytování, stravování a pohostinství
sekce J: Informační a komunikační činnosti
sekce K: Peněžnictví a pojišťovnictví mimo činnosti holdingových společností (bez K642)
sekce L: Služby v oblasti nemovitostí
sekce M: Profesní, vědecké a technické činnosti
sekce N: Administrativní a podpůrné činnosti
oddíl S95: Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Mezinárodní srovnatelnost

Statistiku demografie podniků sestavují všechny země EU podle nařízení Komise (ES) č. 251/2009 ze dne 11. března 2009, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o datové soubory, které se sestavují pro strukturální statistiku podniků, a nezbytné úpravy po revizi statistické klasifikace produkce podle činností (CPA), a dále podle metodiky stanovené v manuálu Eurostatu-OECD pro statistiku demografie podniků. Přestože všechny země EU dodržují výše uvedené nařízení a metodiku, mohou se vyskytnout rozdíly vyplývající ze zdrojů dat, které omezují srovnatelnost dat mezi zeměmi. K aktualizaci statistických registrů se používají různé administrativní zdroje v závislosti na vnitrostátním právu a také šetření. Je rovněž důležité, že přítomnost různých prahových hodnot velikosti ve statistických registrech může mít podstatný dopad na srovnatelnost, zejména pokud jde o údaje o začínajících společnostech. Údaje o demografii podniků zemí EU jsou k dispozici na webové stránce Eurostatu (viz Strukturální podniková statistika).

Údaje o demografii podniků se vytvářejí i v některých zemích mimo EU (Kanada, Jižní Korea, Spojené království, Nový Zéland, Norsko nebo Švýcarsko). Tyto země se také řídí metodikou stanovenou v manuálu Eurostatu-OECD o statistikách demografie podniků. Údaje jsou dostupné na webové stránce OECD (viz SBS OECD).

Metodická srovnatelnost s jinými ukazateli

Ukazatel počet aktivních podniků počítaný v rámci statistiky demografie podniků se do referenčního roku 2015 může lišit od ukazatele Počet aktivních podniků počítaného v rámci SBS. Zdrojem dat pro výpočet tohoto ukazatele v demografii podniků byly údaje statistického registru ekonomických subjektů, od referenčního roku 2016 dochází v rámci harmonizace výstupů pro Eurostat k využívání výstupů ze strukturálního podnikového šetření pro stanovení aktivity podniků a jejich zatřídění.

Údaje demografie podniků nelze srovnávat s ukazateli publikovanými v rámci organizační statistiky (viz https://www.czso.cz/csu/czso/organizacni-statistika-1-ctvrtleti-2021). Důvodem je, že v rámci statistiky demografie podniků se využívá výlučně statistická jednotka typu podnik (aktivní podnik), zatímco v případě organizační statistiky se pracuje s ekonomickým subjektem.

Zpětné opravy a revize

V současnosti nejsou žádné zpětné opravy dat.

V případě ukazatelů o zaniklých podnicích metodika počítá s dvouletým zpožděním, aby se potvrdilo, zda nebyl předpokládaný zánik reaktivován. Z tohoto důvodu jsou finální informace o zánicích podniků dostupné později, než údaje o stavu aktivních podniků a vzniklých podniků. V důsledku toho jsou 18 měsíců po referenčním období zasílány pouze předběžné (odhadované) údaje o zaniklých podnicích. Údaje o zánicích podniků jsou k dispozici v následujícím roce (30 měsíců po referenčním období) a konečné údaje o zánicích podniků s vyloučením reaktivací jsou zasílány Eurostatu 42 měsíců po referenčním období jako revidované údaje.