Statistické zachycení pronájmu letadel Jas-Gripen

 

7. prosince 2015

Prodloužený pronájem stíhacích letadel Jas-Gripen se od října promítne do různých oblastí statistiky. Podle metodických pravidel Eurostatu je tato transakce chápána, stejně jako v roce 2005, jako finanční leasing. Její zachycení ovlivní výši deficitu a dluhu státního rozpočtu a projeví se rovněž v dovozu v národních účtech ČSÚ a také v platební bilanci ČNB.

S účinností od 1. října 2015 došlo k prodloužení pronájmu stíhacích letadel Jas-Gripen Českou republikou od Švédského království, a to do roku 2027. Na základě uzavřené smlouvy dojde ze strany České republiky ke splacení 5,4 mld. švédských korun, tj. v současnosti 15,6 mld. Kč bez DPH a srážkové daně. Splátky proběhnou vždy na konci března daného roku.

Způsob statistického zachycení těchto transakcí bude obdobný jako v roce 2005 (více zde), s přihlédnutím k novému metodickému standardu ESA 2010. Dlouhodobý pronájem vojenského vybavení je z pohledu statistiky národních účtů pojímán jako finanční leasing s odpovídajícím dopadem do fiskálních ukazatelů a zahraničního obchodu (dovozu). Na základě metodiky národních účtů bude smluvní částka, jež je denominována ve švédských korunách, rozložena na hodnotu pořizovaného aktiva (letadel), na část související se službami (výcvik posádek, opravy atd.) a na úroky.

Hodnota pořizovaného aktiva bude v období pořízení (4. čtvrtletí 2015) zachycena jako dluhově financovaný investiční výdaj sektoru vládních institucí. Z hlediska fiskálních ukazatelů se uvedené projeví v údajích za rok 2015 zvýšením deficitu (příp. snížením přebytku) a navýšením dluhu o hodnotu pořizovaného aktiva (9,9 mld. Kč).

V následujících letech budou splátky ze státního rozpočtu rozloženy na část umořující jistinu dluhu ve výši 9,9 mld. Kč a části týkající se plateb za služby a úroky. Vzhledem k denominaci závazku v cizí měně se může nesplacená výše jistiny v průběhu času měnit v závislosti na kurzovém vývoji. Úroky ovlivní výši hrubého národního důchodu v průběhu celého kontraktu. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám je v současnosti celková výše úroků rovna 0,4 mld. Kč.

Hodnota letadel ve výši 9,9 mld. Kč bude zachycena v dovozu zboží v národních účtech ČSÚ ve 4. čtvrtletí a v říjnové platební bilanci sestavované ČNB. V Rychlé informaci ČSÚ o zahraničním obchodu bude uvedena informace o vlivu dovozu letadel na saldo zahraničního obchodu za říjen 2015.

Platby za služby poskytované švédskou protistranou se ve všech letech kontraktu projeví jako růst mezispotřeby s odpovídajícím dopadem na výši konečné spotřeby vlády a HDP. Současně budou tyto služby zachyceny v dovozu služeb v národních účtech i platební bilanci. Celková výše plateb za služby činí 5,3 mld. Kč.

 

Kontakt:

Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
tel.: 274 052 017
GSM: 778 727 232
e-mail: petra.bacova@czso.cz

Jaroslav Sixta
vrchní ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ
tel.: 274 054 253
e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz

 

  • csu_tz151207_statisticke_zachyceni_pronajmu_letadel_jas_gripen.doc