Stanovisko Ministerstva vnitra ČR k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu

 

ČSÚ může v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ve smyslu ust. § 41 odst. 4 zák. č. 500/200S Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") prominout účastníku správního řízení zmeškání úkonu ve lhůtě stanovené pro úkon právními předpisy z důvodu vyhlášeného nouzového stavu. Zejména se může jednat o případy, kdy účastníkovi byla z důvodu vyhlášeného nouzového stavu ztížena v konkrétním případě možnost učinit včasné podání poštou (netýká se případů podání prostřednictvím datové schránky). O prominutí zmeškání úkonu lze požádat do 15 dnů po pominutí překážky (tj. po zrušení nouzového stavu) s tím, že součástí žádosti musí být zmeškaný úkon. Prominout zmeškání úkonu nelze v případě, že správní řád nebo jiný právní předpis výslovně prominutí zmeškání úkonu vylučuje a dále v případě, je-li zjevné, že by újma, která by byla způsobena dotčením práv nabytých v dobré víře nebo dotčení veřejného zájmu, převýšila újmu hrozící žadateli.