Správní obvody obcí s rozšířenou působností - kraj Vysočina - 2004

 
Kód: e-13-6104-04
Informační služby: tel: 567 109 062
E-mail: infoservisvys@czso.cz
Kontakt: Ing. Jan Ryšavý

Úvod
Metodické vysvětlivky
Mapa správních obvodů ČR
Administrativní mapa kraje

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
Bystřice nad Pernštejnem PDF
Havlíčkův Brod PDF
Humpolec PDF
Chotěboř PDF
Jihlava PDF
Moravské Budějovice PDF
Náměšť nad Oslavou PDF
Nové Město na Moravě PDF
Pacov PDF
Pelhřimov PDF
Světlá nad Sázavou PDF
Telč PDF
Třebíč PDF
Velké Meziříčí PDF
Žďár nad Sázavou PDF

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
1. Sídelní struktura
2. Obyvatelstvo
3. Domácnosti
4. Trh práce
5. Ekonomické subjekty
6. Domy a byty
7. Vybavenost obcí
8. Volby

9. Tabulková část
Základní ukazatele sídelní struktury k 1. 1. 2004 Excel PDF
Základní charakteristiky vývoje osídlení (přepočteno a územní strukturu k 31.12. 2003) Excel PDF
Struktura pozemků podle druhu k 31.12. 2003 Excel PDF
Základní demografické údaje v letech 1991-2003 Excel PDF
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel ve správních obvodech a jejich sídlech Excel PDF
Struktura obyvatelstva podle věku Excel PDF
Zemřelí podle vybraných příčin smrti v letech 1994-1998 a 1999-2003 Excel PDF
Standardizovaná úmrtnost podle vybraných příčin smrti Excel PDF
Obyvatelstvo patnáctileté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání Excel PDF
Struktura cenzových domácností podle jednotlivých typů Excel PDF
Struktura obyvatelstva podle ekonomické aktivity Excel PDF
Vybrané charakteristiky ekonomicky aktivního obyvatelstva Excel PDF
Srovnání odvětvové struktury zaměstnanosti v letech 1991 a 2001 Excel PDF
Vyjížďka pracujících za prací a vyjížďka do škol a učilišť Excel PDF
Bilance dojížďky za prací Excel PDF
Vybrané charakteristiky nezaměstnaných osob (k 31.12.) Excel PDF
Ekonomické subjekty podle odvětví činnosti k 31.12. 2003 Excel PDF
Ekonomické subjekty podle právní formy k 31.12. 2003 Excel PDF
Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanosti k 31.12. 2003 Excel PDF
Domovní a bytový fond v roce 1991 a 2001 Excel PDF
Vývoj počtu dokončených bytů Excel PDF
Bytová výstavba v období 1997-2003 celkem Excel PDF
Průměrná obytná a užitková plocha 1 dokončeného bytu v letech 1997 - 2003 (m2) Excel PDF
Vybavenost obcí v roce 2003 Excel PDF
Vybavenost obcí v roce 2003 Excel PDF
Obsazenost základních škol a počet dětí v obcích do 2 tisíc obyvatel v roce 2003 Excel PDF
Vybavenost obcí v roce 2003 Excel PDF
Výsledky referenda o EU a voleb do Evropského parlamentu Excel PDF
Základní údaje o volbách do krajského zastupitelstva Excel PDF

PŘÍLOHA
Vybrané ukazatele podle obcí kraje Vysočina Excel PDF
Vybrané ukazatele podle správních obvodů ČR Excel PDF
Adresy sídel správních obvodů s rozšířenou působností PDF

Kartogramy
Hustota obyvatel v roce 2003 JPG
Podíl městského obyvatelstva v roce 2003 JPG
Podíl orné půdy na celkové výměře v roce 2003 JPG
Podíl lesních pozemků na celkové výmře v roce 2003 JPG
Index stáří v roce 2005 JPG
Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2003 JPG
Průměrný věk mužů v roce 2003 JPG
Průměrný věk žen v roce 2003 JPG
Hrubá míra úmrtnosti JPG
Standardizovaná míra úmrtnosti JPG
Hrubá míra úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy JPG
Standardizovaná míra úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy JPG
Hrubá míra úmrtnosti na novotvary JPG
Standardizovaná míra úmrtnosti na novotvary JPG
Index potratovosti v roce 2003 JPG
Index rozvodovosti v roce 2003 JPG
Podíl obyvatel s úplným středoškolským a vysokoškolským vzděláním JPG
Intenzita ekonomické aktivity obyvatel ve věku 15 - 19 let JPG
Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. 2003 JPG
Počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo k 31. 12. 2003 JPG
Míra nezaměstnanosti žen k 31. 12. 2003 JPG
Počet soukromých podnikatelů na 1000 obyvatel v roce 2003 JPG
Průměrný počet osob na 1 trvale obydlený byt (zdroj SLDB) JPG
Průměrná obytná plocha bytu na 1 osobu (zdroj SLDB) JPG
Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel JPG
Podíl bytů dokončených v rodinných domech na celkovém počtu dokončených bytů JPG
Volby do zastupitelstev krajů - volební účast JPG
Volby do zastupitelstev krajů - vítězné strany JPG
Obecně zeměpisná mapa kraje Vysočina JPG

Zveřejněno dne: 30.06.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.