Související klasifikace (CZ-COFOG)

 

Klasifikace CZ-COFOG zachovává návaznost na Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností OKEČ 4), neboť v zásadě jednotkou u obou klasifikací je individuální transakce, která bývá často stejnou jednotkou jak pro mnoho druhů výdajů vládních institucí, tak stejně pro OKEČ. Navíc kritéria předmětu klasifikací - v případě CZ-COFOG - funkce, v případě OKEČ - činnost (aktivita) - se jeví co do koncepce jako dosti podobné. CZ-COFOG je však vhodnější pro klasifikaci výdajů vládních institucí (oproti OKEČ) zvláště proto, že seznam funkcí v CZ-COFOG je podrobnější než seznam činností OKEČ. Zároveň je zvláště zaměřen na to, aby vzal v úvahu rozsah a rozdílnost činností vládních institucí. Klasifikace funkcí CZ-COFOG se tedy liší od klasifikace činností OKEČ především z hlediska sledovaných cílů.

OKEČ má za cíl klasifikovat položky příjmů a výdajů, které jsou přímo spojeny s výrobou určité kategorie výrobků nebo služeb, a tím umožnit analyzovat podmínky této výroby. U CZ-COFOG v rámci funkčních analýz vystupuje snaha méně zdůrazňovat strukturu výdajů a spíše měřit finanční prostředky věnované jednotlivým oblastem výdajů. Proto se může stát, že v jedné položce se registrují jak výdaje na vlastní činnost správních orgánů, tak pomoc a subvence poskytnuté na obdobné činnosti jiných institucí. Navíc je zde nutné mít možnost roztřídit všechny výdaje státní správy včetně přerozdělení domácnostem (nebo jinam), které nelze obecně považovat za podporu nějaké činnosti.

Vazba mezi klasifikacemi CZ-COFOG a Standardní klasifikací produkce SKP 5) není příliš těsná. SKP se zabývá výrobky a službami, to znamená výkonem producentů, jakými jsou například - při použití terminologie SNA – „průmysl“ nebo „služby“. Klasifikaci SKP lze obecně a oprávněně použít pro klasifikaci služeb, které produkují vládní instituce pro své vlastní použití nebo spotřebu, avšak je zřejmé, že ji nelze uplatnit pro platby, jako jsou transfery, dotace, dávky sociální ochrany nebo tvorba kapitálu, neboť v tomto případě se nejedná o výrobky nebo služby.

Poznámka:

Mezinárodní standard COFOG má vazbu na mezinárodní odvětvovou klasifikaci všech ekonomických činností ISIC rev. 3 (Spojené národy, New York). Třídění oddílu 05 vychází z Klasifikace činností souvisejících s ochranou životního prostředí (Classification of Environmental Protection Activities - CEPA), vypracované Statistickým úřadem Evropských společenství (Eurostat) v Evropském systému pro sběr ekonomických údajů, týkajících se životního prostředí (SERIEE) 6).

Při specifikaci sociální ochrany vychází COFOG z Evropského systému jednotných statistik sociální ochrany z roku 1996 (ESSPROS) 7), pokrývající i oblast zdraví, vypracovaného Statistickým úřadem Evropských společenství (Eurostat).

U základního a aplikovaného výzkumu a vývoje má COFOG vazbu na Frascati Manual 19938 8).4) Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) zavedená „Opatřením ČSÚ“, částka 77/1993 Sb., novelizace částka 83/1995 Sb. a částka 80/1998 Sb.

5) Standardní klasifikace produkce (SKP) zavedená „Opatřením ČSÚ“, částka 69/1993 Sb., novelizace - rozšířená 1.část: SKP-AGROEN částka 62/1996 Sb., rozšířená 2.část: SKP-PRUM částka 93/1997 Sb., rozšířená 3.část: SKP-VÝKONY částka 2/1997 Sb.

6) Evropský systém pro sběr ekonomických údajů týkajících se životního prostředí (SERIEE). Statistický úřad Evropských společenství (Eurostat), Luxemburg 1994.

7) Evropský systém jednotných statistik sociální ochrany (ESSPROS). Statistický úřad Evropských společenství (Eurostat), Luxemburg 1996.

8) Měření ve vědeckých a technologických činnostech. Návrh standardních praktik pro provádění výzkumu a vývoje, OECD, Paříž 1994.