Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji obcí Libereckého kraje - 2010-2015


Ekonomická oblast
Popis ukazatelů PDF

Tabulky
Tab. 7 Charakteristiky úrovně ukazatelů Excel
Tab. 8 Vymezení intervalů a intervalová četnost obcí podle ukazatelů Excel
Tab. 9 Souhrnná tabulka Excel

Kartogramy
Podíl osob denně vyjíždějících do zaměstnání na celkovém počtu vyjíždějících do zaměstnání (SLDB 2011) PNG
Obsazená pracovní místa na 1 000 zaměstnaných osob (SLDB 2011) PNG
Osoby samostatně výdělečně činné na 1 000 obyvatel (SLDB 2011) PNG
Zaměstnavatelé na 1 000 obyvatel (SLDB 2011) PNG
Podíl ekonomických subjektů s 20 a více zaměstnanci na celkovém počtu ekonomických subjektů k 31. 12. 2015 PNG
Počet zaniklých ekonomických subjektů na 100 vzniklých v letech 2010–2015 PNG
Daňová výtěžnost v letech 2011–2015 na 1 000 obyvatel PNG
Příjmy z daní fyzických osob v letech 2011–2015 na 1 000 obyvatel PNG
Ukazatel dluhové služby za rok 2015 PNG
Podíl kapitálových výdajů obcí na celkových výdajích v letech 2011–2015 PNG
Míra zaměstnanosti osob ve věku 55–64 let (SLDB 2011) PNG
Index progresivity ekonomické struktury (SLDB 2011) PNG
Index strukturálního postižení průmyslu PNG
Index strukturálního postižení na venkově a v zemědělství PNG
Potenciál cestovního ruchu za rok 2001 PNG
Bonita zemědělské půdy za rok 2015 PNG
Podíl výměry méně příznivých oblastí na celkové výměře k 21. 3. 2003 PNG
Podíl výstavby bytů v rodinných domech na celkovém počtu dokončených bytů v letech 2010–2015 PNG

Zveřejněno dne: 29.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.