Současné české zemědělství ve statistických číslech

 


17.06. 2004

Současné české zemědělství ve statistických číslech
(Zjišťování zemědělských struktur - Šetření Zem 2003)


Po třech letech od zemědělského sčítání – Agrocensus 2000 provedl Český statistický úřad v druhé polovině roku 2003, v návaznosti na legislativní normy Evropské unie, další zemědělské strukturální šetření, které je svým obsahem a cílem jeho pokračováním.

Hlavním úkolem tohoto a následných obdobných šetření v roce 2005 a 2007 je vyčerpávajícím způsobem popsat strukturu zemědělských hospodařících subjektů, jejich postavení, hospodářskou velikost a výrobní zaměření. Mimo základních ukazatelů z oblasti zemědělské prvovýroby se u zemědělců zjišťovaly i jejich navazující aktivity , především v oblasti životního prostředí, využití venkovského prostoru a agroturistiky.

Konkrétně se tedy mimo jiné šetřily základní ukazatele týkající se právní formy podnikání zemědělské jednotky, jejího zaměření, případně užší specializace rostlinné nebo živočišné výroby. Zjišťovaly se také údaje o pracovnících mj. podle jejich věku a vzdělání. Čísly je popsána obhospodařovaná půda, tzn. členění na půdu vlastní, půdu najatou a pronajatou včetně její struktury podle jednotlivých kultur a jejího využití.
K dispozici jsou údaje o stavech hospodářských zvířat, údaje o strojích a zařízení v zemědělství. Aktualizován je také přehled o rozloze sadů a počtech ovocných stromů podle druhů.
Šetřeny byly dále údaje o skladovacích kapacitách přírodních hnojiv, o mimozemědělských činnostech pro rozvoj venkova, zvláštní režimy hospodaření i doplňující ukazatele o zdrojích vody, odpadních vodách a závlahách.

Strukturální šetření zahrnulo všechny zemědělské podniky právnických osob, v případě podniků fyzických osob navštívili tazatelé vzorek necelých 26 tisíc zemědělců v cca 1500 obcích republiky, ke kterému byly za zbývající zemědělce přičteny údaje z roku 2000.

Co jsme konkrétně zjistili ?
Z úhrnného počtu 54 071 aktivních zemědělských podniků téměř 95% představují podniky fyzických osob. Na ty však z celkové výměry zemědělské půdy 3 619 tisíc ha připadá pouze 27,9 %. Větší část zemědělské půdy obhospodařují právnické osoby, především obchodní společnosti. V roce 2003 představovala průměrná výměra podniků fyzických osob (naprostá většina jsou soukromě hospodařící zemědělci) 19,7 ha, družstva obhospodařovala v průměru výměru 1 454,7 ha, akciové společnosti 1 387,7 ha a společnosti s ručením omezeným 549,8 ha.
Počet skotu dosáhl k 30.září 2003 1 497 tisíc kusů, z toho u fyzických osob 325 tisíc. Počet prasat ke stejnému datu činil 3 518 tisíc kusů, na fyzické osoby připadala zhruba jedna desetina (387 tisíc). Drůbeže chovaly zemědělské podniky celkem 30 493 tisíc kusů, samotné fyzické osoby pak 5 355 tisíc, tedy zhruba jednu šestinu.

Další podrobné údaje jsou uvedeny v publikaci „Strukturální výsledky za zemědělství ČR v roce 2003“ (kód 2126-04) vydávané současně s dnešní tiskovou konferencí v klasické i elektronické formě.


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • 040617TZdef.doc