10 Sociální věci

 

10 SOCIÁLNÍ VĚCI

Vládní výdaje v oblasti sociálních věcí zahrnují dávky a podpory poskytované na služby individuálního charakteru jednotlivým osobám a domácnostem a výdaje na služby kolektivního charakteru. Všechny dávky a podpory na služby individuálního charakteru jsou zařazeny ve skupinách 10.1 až 10.7. Výdaje na služby kolektivního charakteru jsou zařazeny ve skupinách 10.8 a 10.9 a zabývají se záležitostmi, jako je vytváření a řízení vládní politiky, stanovení legislativy pro poskytování sociální ochrany atd., uvádění norem do praxe včetně výzkumu a vývoje v těchto oblastech.

Funkce sociální ochrany a její definice jsou založeny na Evropském systému jednotných statistik sociální ochrany z roku 1996 (ESSPROS) Statistického úřadu Evropských společenství (Eurostat). Tento systém pokrývá i oblast zdraví, která je funkčně zahrnuta v oddílu 07 klasifikace CZ-COFOG.

10.1 Nemoc a invalidita
10.1.1 Nemoc (IS)

Poskytování sociální ochrany ve formě peněžitých nebo věcných dávek, které úplně nebo částečně nahrazují ztrátu příjmu osobám v průběhu jejich pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či úrazu.

Správa, vedení, provoz, inspekce záležitostí nemocenského pojištění, podpora programů sociálního charakteru týkajících se uvedené oblasti. Peněžité dávky (nemocenské - platby v paušální, resp. jednotné sazbě, platby úměrné výdělku po dobu pracovní neschopnosti nebo různé platby poskytované osobám v dočasné pracovní neschopnosti či karanténě).

Věcné dávky ve formě poskytovaní pomoci těmto osobám při jejich každodenních činnostech (pomoc v domácnosti, dopravní záležitosti apod.).

Z:
- nemocenské dávky
- dávky při ošetřování člena rodiny

N:
- dávky a podpory poskytované jako náhrada ztráty příjmu v důsledku těhotenství či mateřství (10.4.0)

10.1.2 Invalidita (IS)

Poskytování sociální ochrany ve formě peněžitých nebo věcných dávek osobám plně nebo částečně neschopným zapojit se do ekonomické činnosti nebo neschopným vést normální život v důsledku tělesného nebo duševního poškození, které je buď trvalé nebo bude trvat déle než minimálně předepsanou dobu.

Správa, realizace, podpora programů sociálního charakteru týkající se uvedené oblasti. Poskytování peněžitých dávek jako jsou invalidní důchody, dávky při předčasném odchodu do důchodu v důsledku snížené pracovní způsobilosti, dávky sociální ochrany, příspěvky placené zdravotně postiženým osobám vykonávajícím práci přizpůsobenou jejich stavu nebo absolvujícím odborné školení a další pravidelné nebo jednorázové platby.

Věcné dávky, jako ubytování případně strava, poskytované invalidním občanům v příslušných ústavech a zařízeních, pomoc poskytovaná invalidním občanům při jejich každodenních činnostech (pomoc v domácnosti, dopravní vybavení apod. záležitosti), dávky placené osobě poskytující péči invalidní osobě převážně nebo úplně bezmocné (částečně bezmocné), odborné a další školení poskytované mimo pracovní a společenské rehabilitace. Různé druhy služeb a výrobků, které umožní invalidním občanům podílet se na kulturních a jiných činnostech, cestovat nebo se jinak zapojit do společenského života.

Z:
- ústavní sociální péče zdravotně postiženým občanům (ústavy a rehabilitační střediska) poskytující především komplexní dlouhodobou péči a ne zdravotní péči
- starobní důchody před dosažením důchodového věku (předčasné starobní důchody), přiznané v důsledku invalidity, vyplácené do doby důchodového věku (do vzniku nároku na starobní důchod) (10.1.2)

ZT:
- pečovatelskou službu poskytovanou těžce zdravotně postiženým občanům

N:
- důchodové a věcné dávky invalidním osobám, které dosáhly nároku na obecný starobní důchod (10.2.0)
- výdaje na zdravotnické pomůcky a služby poskytované invalidním osobám (příslušná třída oddílu 07)

10.2 Stáří
10.2.0 Stáří (IS)

Poskytování sociální ochrany starým občanům ve formě peněžitých nebo věcných dávek před riziky vyplývajícími ze stáří (ztráta příjmu, závislost při každodenních činnostech, omezená účast na sociálním a společenském životě atd.).

Správa, realizace, podpora programů sociálního charakteru týkajících se uvedené oblasti. Poskytování peněžitých dávek jako jsou starobní důchody, předčasně vyplácené starobní důchody, částečné starobní důchody a další sociální dávky (pravidelné nebo jednorázové platby vyplácené při odchodu do důchodu nebo na základě dosažení věkové hranice pro přiznání starobního důchodu).

Věcné dávky týkající se ubytování a zajišťování stravy starším osobám ve specializovaných institucích nebo zůstanou-li v odpovídajícím zařízení u rodin, pomoc poskytovaná starším osobám za účelem pomoci jim s každodenními záležitostmi (pomoc v domácnosti, dopravní záležitosti atd.), příspěvky osobám, které pečují o staré osoby, různé služby a zboží poskytované starším osobám za účelem umožnit jim účastnit se kulturních záležitostí a jiných činností ve volném čase, umožnit jim cestovat nebo se zapojit do společenského života.

Z:
- důchodové dávky příslušníků Armády ČR, příslušníků policejních a bezpečnostních sborů, příslušníků vězeňské služby apod.

ZT:
- ústavní sociální péči starým občanům (výdaje na domovy důchodců a penziony pro důchodce)
- pečovatelskou službu pro staré občany

N:
- starobní důchody před dosažením důchodového věku (předčasné starobní důchody) přiznané v důsledku invalidity (10.1.2) nebo nezaměstnanosti (10.5.0) a vyplácené do doby dosažení obecně stanovené věkové hranice důchodového věku (do vzniku nároku na obecný starobní důchod)
- platby za lékařské služby (zařazeny do příslušné třídy oddílu 07)

10.3 Pozůstalí
10.3.0 Pozůstalí (IS)

Poskytování sociální ochrany ve formě peněžitých nebo věcných dávek pozůstalým po zesnulém - nejbližším příbuzným zesnulého.

Správa, realizace, podpora programů sociálního charakteru týkající se uvedené oblasti. Poskytování peněžitých dávek, jako jsou jednotlivé druhy důchodů (vdovský, vdovecký, sirotčí) a další pravidelné nebo jednorázové platby pozůstalým.

Věcné dávky, jako jsou platby určené na pohřebné a za zboží a služby hrazené či poskytované pozůstalým, které jim umožní účastnit se společenského života.

N:
- výdaje na zdravotnické zboží a služby poskytované pozůstalým (příslušná třída oddílu 07)

10.4 Rodina a děti
10.4.0 Rodina a děti (IS)

Poskytování sociální ochrany ve formě peněžitých nebo věcných dávek domácnostem a rodinám s nezaopatřenými dětmi.

Správa, realizace, podpora programů sociálního charakteru týkající se uvedené oblasti. Peněžité dávky zahrnují: mateřské dávky, peněžitou podporu při narození dítěte, příspěvek při ztrátě rodiče, rodinné a dětské přídavky, platby určené na sociální podporu domácností a na pokrytí nákladů souvisejících se specifickými potřebami rodin s jedním rodičem nebo rodin s dlouhodobě těžce zdravotně postiženými dětmi. Další pravidelné nebo jednorázové dávky poskytované v závislosti na výši příjmu.

Věcné dávky v podobě ubytování a stravy poskytované dětem v předškolním věku v průběhu dne, finanční pomoc sloužící na kompenzaci plateb za ošetřovatelku nebo pro jiné osoby pečující o děti, náklady na ubytování a stravu poskytovanou dětem a rodinám na pravidelném základě (dětské domovy, pěstounské rodiny apod.) a další zboží a služby poskytované rodinám, mládeži a dětem (prázdninová centra, centra volného času apod.).

ZT:
- zaopatřovací příspěvek členům rodin občanů konajících službu v ozbrojených silách (vč. civilní služby)
- pečovatelskou službu pro děti

N:
- zdravotnické služby v souvislosti s plánovaným rodičovstvím (07.4.0)

10.5 Nezaměstnanost
10.5.0 Nezaměstnanost (IS)

Poskytování sociální ochrany ve formě peněžitých, případně věcných dávek občanům, kteří jsou práceschopní, ochotni pracovat, ale nemohou nalézt vhodné zaměstnání.

Správa, realizace, podpora programů sociálního charakteru týkajících se nezaměstnanosti.

Hmotné zabezpečení (peněžité dávky) občanům před nástupem do zaměstnání a v případě ztráty zaměstnání, peněžité dávky při předčasném odchodu do důchodu placené pracovníkům, kteří odešli do důchodu před dosažením stanoveného důchodového věku z důvodu nadbytečnosti, příspěvky občanům, kteří se zúčastňují školicích programů pro nová zaměstnání, odstupné při skončení pracovního poměru v důsledku nadbytečnosti a další hmotné zabezpečení hlavně dlouhodobě nezaměstnaným (platby za mobilitu či přestěhování, odborné zaškolení nebo rekvalifikace pro občany bez práce, či kterým hrozí ztráta zaměstnání, náklady za ubytování a stravu nebo oblečení, poskytované nezaměstnaným a jejich rodinám).

Z:
- správu, provoz, podporu aktivní politiky zaměstnanosti (rekvalifikace, dotace atd.)
- starobní důchody před dosažením důchodového věku (předčasné starobní důchody) přiznané v důsledku nezaměstnanosti a vyplácené do doby důchodového věku (do vzniku nároku na obecný starobní důchod)

N:
- správu, provoz, podporu úřadů práce (04.1.1)
- všeobecné programy nebo projekty směřující ke zvyšování mobility pracovních sil, snížení míry nezaměstnanosti nebo podpoře zaměstnanosti znevýhodněných osob a jiných skupin občanů, vyznačujících se vysokou mírou nezaměstnanosti (04.1.2)
- důchodové a věcné dávky nezaměstnaným osobám, které dosáhly nároku na obecný starobní důchod (důchodového věku) (10.2.0)
- rekvalifikační vzdělávání poskytované v rámci školství (příslušná třída oddílu 09)

10.6 Bydlení
10.6.0 Bydlení (IS)

Poskytování sociální ochrany ve formě peněžitých, případně věcných dávek, jako jsou platby, které pomohou domácnostem pokrýt náklady na bydlení (za současného ověření příjmových poměrů u příjemců).

Správa, realizace, podpora programů sociálního charakteru týkajících se uvedené oblasti. Věcné dávky, jako jsou platby realizované na dočasném nebo dlouhodobém základě s cílem pomoci nájemníkům pokrýt náklady na nájemné, platby určené na zmírnění běžných nákladů na bydlení občanům obývajících vlastní dům včetně pomoci s placením hypoték nebo úroků, poskytování levnějšího nebo případně sociálního bydlení.

ZT:
- bezúročnou peněžní půjčku nebo účelově vázanou dávku k zvyšování kultury bydlení občana
- příspěvek na bydlení rodinám s nízkými příjmy
- sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie
- sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného

10.7 Sociální pomoc jinde neuvedená
10.7.0 Sociální pomoc jinde neuvedená (IS)

Poskytování sociální ochrany ve formě peněžitých nebo věcných dávek občanům, kteří se ocitli v obtížných životních situacích (chudobě, opuštěnosti) nebo jim hrozí tato rizika. Jedná se o osoby s nízkými příjmy, imigranty, alkoholiky, oběti kriminálního násilí apod.

Správa, realizace, podpora programů sociálního charakteru týkajících se uvedené oblasti. Poskytování peněžitých dávek, jako jsou: podpora k příjmu či důchodu nebo další platby občanům v situacích absolutního nedostatku hmotných prostředků (chudoby) a dále v obtížných životních situacích, kdy nejsou schopni samostatně si zabezpečovat svoje základní potřeby.

Věcné dávky týkající se krátkodobého a dlouhodobého ubytování, přístřeší a stravy poskytované chudým a bezbranným občanům, nákladů k řešení sociálních situací osob závislých na alkoholu nebo jiných toxikomaniích, výrobků a služeb občanům v tíživé životní situaci (poradenství, denního ubytování, pomoci při plnění každodenních záležitostí, stravy, oblečení, paliva atd.). Jedná se o systém pomoci a služeb poskytovaných jednotlivým občanům nebo skupinám občanů se specifickými potřebami.

Z:
- peněžité nebo věcné dávky poskytované k řešení přechodné mimořádně obtížné situace občana nebo občana, který ve ztížených poměrech žije
- peněžité nebo věcné dávky poskytované k řešení situací občanů společensky nepřizpůsobených
- ústavní sociální péči spojenou s ubytováním pro bezdomovce, fyzicky týrané manželky, imigranty, osoby zotavující se ze závislosti na alkoholu nebo drogách apod.
- sociální pomoc spojenou se zajištěním dočasného bydlení imigrantům, vybraným etnikům a propuštěným vězňům

N:
- výdaje na zdravotnické pomůcky a služby poskytované občanům nacházejícím se v tíživé životní situaci nebo kterým hrozí tato rizika (příslušná třída oddílu 07)

10.8 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti sociálních věcí

K přesnému odlišení základního výzkumu od aplikovaného výzkumu a vývoje je nezbytný citlivý přístup a respektování jejich obecné definice uvedené u skupin 01.4 a 01.5.

10.8.0 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti sociálních věcí (KS)

Správa a provozování subjektů, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti sociálních věcí. Kapitálové investice a běžné výdaje na uvedený výzkum. Účelové financování (dotace a půjčky) poskytované nevládním institucím, jako jsou některé vysoké školy a výzkumné ústavy.

Z:
- výzkum zaměřený na jednotlivé oblastí sociálních věcí a zaměstnanosti

N:
- základní výzkum (01.4.0)

10.9 Sociální věci jinde neuvedené
10.9.0 Sociální věci jinde neuvedené (KS)

Správa, vedení, provoz a inspekce činností z oblasti sociálních věcí (služeb, transferů, výplat dávek apod.), které nelze přiřadit do žádné z předcházejících tříd oddílu 10. Subjekty, které poskytují pomocné služby v oblasti sociálních věcí.

Náklady hrazené ze státního a veřejných rozpočtů týkající se tvorby a provádění politiky v oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti včetně procesu zavádění zákonů a norem z této oblasti do praxe. Koordinace a monitorování v oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti, programů a rozpočtů, přípravy legislativy. Výdaje na mezinárodní spolupráci, příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře apod.

Poskytování sociální pomoci ve formě peněžitých nebo věcných dávek obětem požáru a ostatních přírodních katastrof v době míru, na nákup a skladování potravin, zajištění vybavení či výstroje a jiných zásob.

ZT:
- peněžité nebo věcné dávky poskytované občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížné situaci v důsledku živelné pohromy nebo požáru, příspěvky a půjčky určené ke kompenzaci ztráty majetku v důsledku požáru, záplav nebo jiných katastrof v době míru
- soubory programů všeobecně informativního charakteru, které se týkají služeb v oblasti sociálních věcí, sběru dat, analýz a zveřejňování statistik
- programy rozvíjející všeobecnou politiku sociální ochrany, rámcové plány a rozpočty
- výdaje na ochranné vybavení a výzbroj pro použití při průmyslových a jiných haváriích v době míru