Složení České statistické rady

 

předseda: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., předseda ČSÚ
místopředseda: prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., emeritní rektor Vysoké školy ekonomické
 
členové:

Ing. Alexander Ballek, předseda Statistického úřadu Slovenské republiky
doc. Ing. Marie Bohatá, CSc., emeritní předsedkyně ČSÚ, emeritní vědecký pracovník CERGE NHÚ AV ČR
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc., člen bankovní rady České národní banky
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory České republiky
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze
Ing. Jan Fischer, CSc., emeritní předseda ČSÚ
Ing. Martin Hronza, ředitel odboru ekonomických analýz Ministerstva průmyslu a obchodu
Ing. Zdeněk Juračka, předseda Asociace českého tradičního obchodu
RNDr. Michaela Kleňhová, ředitelka CERMAT
Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c., zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK
Ing. Edvard Outrata, emeritní předseda ČSÚ
Ing. Tomáš Prouza, MBA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií
Ing. Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
doc. Ing. Jiří Volf, CSc., náměstek ministra financí ČR

tajemník Rady: Egor Sidorov, Ph.D., ŘO Kanceláře předsedy ČSÚ
trvale přizváváni: Ing. Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně ČSÚ
Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., místopředseda ČSÚ
Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel sekce ekonomické a správní ČSÚ
Ing. Michal Novotný, ředitel Odboru vnější komunikace ČSÚ