Sebevraždy

 

Údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ) o sebevraždách1), stejně jako o všech dalších příčinách smrti zemřelých, vycházejí z Listu o prohlídce zemřelého, který vyplňuje lékař provádějící prohlídku, resp. pitvu zemřelého2).

ČSÚ má k dispozici údaje o počtu sebevražd na území dnešní České republiky od roku 1876. Některé roční údaje však působí nevěrohodně (roky 1917 a 1918, resp. 1915–1918) či nejsou úplné (1938–1945 hodnoty bez pohraničí).

Počet lidí, kteří spáchají sebevraždu, má od 70. let 20. století, i přes četné lokální výkyvy a krátkodobá období růstu, klesající trend. Prozatím nejnižší počet zemřelých sebevraždou, 1 191 osob, byl zaznamenán v roce 2019, poválečné maximum patří roku 1970 s 2 824 sebevraždami. V posledním desetiletí (2013–2022) počet zemřelých sebevraždou kulminoval na jeho počátku v roce 2013, kdy bylo zaznamenáno 1 577 těchto úmrtí, následný pokles byl přerušen v roce 2017 (meziroční zvýšení o 79 sebevražd), v letech 2019–2021 pozorujeme stagnaci kolem 1 200 sebevražd ročně a v posledním roce 2022 došlo k mírnému zvýšení na 1 302 dokonaných skutků.


Obr. 1.1 Sebevraždy v letech 1876–2022


Obdobně se v čase vyvíjel také počet sebevražd v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, tj. míra úmrtnosti na sebevraždy. V poválečném období byla nejvyšší na přelomu 60. a 70. let 20. století (28,8 na 100 tisíc obyvatel v roce 1970). Naopak nejnižší byla v roce 2019 (11,2 na 100 tisíc obyvatel); pod úrovní 12 sebevražd na 100 tisíc žijících osob se držela i v letech 2020–2021 a v roce 2022 vzrostla na hodnotu 12,1. Z hlediska rozložení všech příčin úmrtí nepředstavují sebevraždy nijak významnou skupinu, jejich podíl na úhrnu úmrtí nepřesáhl v dostupné historii 3 %, v poválečném období byl nejvyšší na přelomu 50. a 60. let (2,8 % v roce 1960) a poté s nepravidelnými výkyvy klesal až k minimu v letech 2020–2021 (podíl 0,9 %)3). V roce 2022 zaujímaly sebevraždy 1,1 % všech úmrtí. Od počátku 60. let do poloviny 90. let 20. století se podíl sebevražd snižoval i v rámci skupiny tzv. vnějších příčin smrti, tj. nepřirozených úmrtí (které dále zahrnují např. nehody, otravy, utonutí, napadení či komplikace zdravotní péče). Historicky nejmenší byl v letech 1995–1996, kdy sebevražda byla způsobem úmrtí u 20 % zemřelých na vnější příčiny. V následujících letech se podíl sebevražd v rámci skupiny vnějších příčin opět zvyšoval, a to až na 28 % v letech 2012–2013, posléze měl však opět klesající tendenci, která se ale poslední tři roky zastavila, když v roce 2022 dosáhl podíl sebevražd na vnějších příčinách úmrtí 24 %, zatímco v roce 2019 byl 21 %4).

 

Sebevraždy podle pohlaví a věku

Tendenci ukončit svůj život sami měli vždy výrazně vyšší muži než ženy. Počet sebevražd mužů byl po celou 2. polovinu 20. století minimálně dvojnásobný ve srovnání s počtem sebevražd žen. V druhé polovině devadesátých let se převaha mužů zvýšila na trojnásobek, od roku 2004 do roku 2016 každoročně přesahovala čtyřnásobek počtu žen (v letech 2009 a 2011 byla dokonce pětinásobná) a od roku 2017 kolem čtyřnásobku osciluje. V posledním pětiletém období 2018–2022 na jednu sebevraždu ženy připadlo 4,1 sebevražd mužů, když sebevraždou zemřelo v průměru ročně 1 011 mužů a jen 247 žen.


Tab. 1.1 Sebevraždy podle pohlaví v letech 1951
2022

Období

Průměrný roční počet sebevražd

Podíl na celku (%)

Počet sebevražd mužů na 1 sebevraždu ženy

celkem

muži

ženy

muži

ženy

1951–1955

2 133

1 484

649

69,6

30,4

2,3

1956–1960

2 407

1 665

742

69,2

30,8

2,2

1961–1965

2 419

1 657

762

68,5

31,5

2,2

1966–1970

2 731

1 893

838

69,3

30,7

2,3

1971–1975

2 574

1 805

768

70,1

29,9

2,3

1976–1980

2 284

1 601

684

70,1

29,9

2,3

1981–1985

2 162

1 542

620

71,3

28,7

2,5

1986–1990

1 995

1 416

579

71,0

29,0

2,4

1991–1995

1 883

1 383

500

73,4

26,6

2,8

1996–2000

1 621

1 274

348

78,6

21,4

3,7

2001–2005

1 605

1 287

318

80,2

19,8

4,0

2006–2010

1 425

1 178

247

82,7

17,3

4,8

2011–2015

1 540

1 268

272

82,3

17,7

4,7

2016–2020

1 296

1 046

251

80,7

19,3

4,2

20182022

1 258

1 011

247

80,4

19,6

4,1


Nejvyšší počty sebevražd páchali během 21. století čtyřicátníci a padesátníci. V posledním pětiletém období 2018–2022 se počtu sebevražd padesátníků vyrovnaly i počty ve věkových skupinách 65–69 let a 70–74 let, zvláště u mužů. Podíl sebevražd na úhrnu úmrtí má však jiný věkový profil než absolutní počty sebevražd – nejvyšší je mezi dvacátníky (případně mladšími třicátníky), když v období 2018–2022 podíl sebevražd na všech úmrtích dosáhl pro 20–24leté u mužů 26 %, u žen 18 % a pro 25–29leté 25 % u mužů a 15 % u žen. S rostoucím věkem poté zastoupení sebevrahů na všech zemřelých klesá a od přibližně 65 let u mužů a 60 let u žen už dosahuje nejvýše 1 % zemřelých osob.


Tab. 1.2 Sebevraždy podle pohlaví a věku v letech 2001
2005 a 20182022

Věková skupina

Průměrný roční počet sebevražd

Podíl sebevražd na všech úmrtích (%)*

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Období

2001–2005

2018–2022

2001–2005

2018–2022

2001–2005

2018–2022

2001–2005

2018–2022

–19

38

24

11

12

6,6

7,1

3,0

5,3

20–24

74

45

11

11

18,8

26,1

10,1

18,3

25–29

101

57

13

13

22,7

24,6

9,4

15,4

30–34

91

67

16

13

19,8

19,0

9,7

9,2

35–39

105

77

17

13

17,3

14,9

6,9

5,6

40–44

123

92

20

19

12,9

10,4

4,8

4,6

45–49

158

95

35

24

8,3

6,9

4,1

3,7

50–54

156

80

42

22

4,7

4,0

2,9

2,5

55–59

127

83

27

21

2,7

2,8

1,3

1,5

60–64

70

73

21

21

1,4

1,5

0,8

0,9

65–69

52

81

20

18

0,9

1,0

0,6

0,4

70–74

59

85

23

17

0,8

0,8

0,4

0,3

75–79

59

68

26

16

0,7

0,7

0,3

0,2

80–84

43

43

21

12

0,6

0,5

0,2

0,1

85+

33

42

15

15

0,5

0,3

0,1

0,1

*Poznámka: Podíl v průměrném roce pětiletého období.


Rozložení měr sebevražednosti podle věku, kdy jsou počty sebevražd v jednotlivých věkových skupinách vztaženy k počtu osob žijících ve stejných věkových skupinách, je jen částečně podobné rozložení absolutních počtů svévolného zabití se podle věku. V posledních pěti letech míra sebevražednosti nabývala lokálního maxima ve věkových skupinách 55–59 (muži) a 55–64 let (ženy) a po nižší intenzitě v následující pětileté věkové skupině její hodnoty spolu s věkem znovu narůstaly k nejvyšším mírám ve vysokých věkových skupinách. V maximu ve středním věku dosahovala míra úmrtnosti sebevraždou u mužů úrovně 25 a u žen 6 sebevražd na 100 tisíc mužů, resp. žen, ale například ve věku 80–84 let umíralo sebevraždou 49 mužů na 100 tisíc mužů a 8 žen na 100 tisíc žijících žen téhož věku. V období 2018–2022 se oproti předchozím pětiletkám 21. století průběh křivky sebevražednosti podle věku v neseniorských věkových skupinách vyhladil, respektive nárůst spolu s věkem byl pozvolnější a lokální vrchol pro padesátníky a následné nižší hodnoty u šedesátníků (u žen i sedmdesátnic) si byly výrazně bližší. Stejně jako celková sebevražednost měla v průběhu 21. století míra sebevražednosti klesající trend i ve většině věkových skupin.


Obr. 1.2 Míra sebevražednosti podle pohlaví a věku v letech 2001–2022


Převaha sebevražd mužů nad sebevraždami žen je dána vyšší sebevražedností mužů v porovnání s ženami ve všech věkových skupinách. Nejméně odlišná, přesto 2–4x vyšší (v období 2018–2022), byla míra úmrtnosti na sebevraždy mužů oproti míře žen mezi náctiletými, dvacátníky (dlouhodobě je u nich ale diference vyšší, průměrně 6x) a osobami středního věku (od 45 do 64 let). U mladších dospělých (ve věku 35–39 let) pak byla sebevražednost mužů ve srovnání s ženami téměř 6násobná a ve starších věkových skupinách od 70 let výše 6násobek přesáhla.

 

Sebevraždy podle způsobu provedení

Nejvíce lidí volí pro smrt vlastní rukou oběšení. U mužů tento způsob převažuje výrazněji než u žen: v období 2018–2022 se oběsilo 56 % všech sebevrahů-mužů (v minulých letech to bylo i více než 60 %), zatímco sebevražedkyň-žen jen 34 % (dříve okolo 40–45 %). Druhou nejčastější formou dokonané sebevraždy bývá u mužů zastřelení (16 %), které je u žen evidováno naopak zřídka (1 %). U žen na druhé pozici dlouhodobě figurovalo otrávení (22 %, u mužů jen 6 % v letech 2018–2022), v období 2018–2022 však bylo odsunuto na třetí místo skokem z výše (24 %, muži 9 %). Skok z výše je u mužů na třetím místě již od období 2011–2015, když na této pozici vystřídal otrávení. Ve druhém desetiletí 21. století narostl význam i dalšího způsobu sebevraždy, a to skoku či lehnutí si před pohybující se předmět (v posledním pětiletém období podíl u žen 9 %, u mužů 6 %). Mechanismy sebevraždy preferované více u žen než mužů doplňuje kromě posledně třech jmenovaných ještě utopení (3 % vs. 1 %).


Obr. 1.3 Struktura sebevražd podle způsobu provedení a pohlaví v letech 2001
2022

Poznámka: Nejsou zahrnuta úmrtí s kódem Y870 Následky úmyslného sebepoškození, protože kód neumožňuje rozlišení jednotlivých způsobů provedení.


Struktura sebevražd podle způsobu provedení se v dílčích věkových skupinách tradičně mírně liší, stejně tak tomu bylo i v období 2018–2022. Zastoupení zastřelení, jakožto obecně druhého nejčastějšího způsobu svévolného ukončení života u mužů, tak například narůstá spolu s věkem: zatímco u 60letých či starších mužů-sebevrahů tvořilo 27 % událostí, u 40–59 letých to bylo 12 % a u mladých do 39 let pouze 7 %, takže v širší věkové skupině mužů do 39 let šlo až o čtvrtý nejfrekventovanější způsob sebevraždy. Naopak muži ve starším věku 60+ let méně často volí k ukončení života oběšení (ze 49 % oproti 61 % u mužů mladších 60 let). S věkem má na úhrnu sebevražd sestupný trend pro muže i ženy zastoupení skoku či lehnutí si před pohybující se předmět: ve věku do 39 let šlo o 10 % u mužů, resp. 14 % u žen, oproti 3 % resp. 5 % mezi 60letými a staršími. Otrávení bývá zase preferovanější u sebevrahů (hlavně mužů) ve středním věku (u mužů ve věkové skupině 40–59 let 8 % vs. 4 % mezi 60 a víceletými a 6 % mezi mladšími 40 let, u žen 23 % vs. 19 %  mezi mladšími 40 let a 22 % mezi 60 a víceletými). Ženy v seniorském věku pak mírně častěji než mladší volily skok z výše (27 % mezi 60letými a staršími, 21–22 % v mladších věkových skupinách do 40 let a 40–59 let) a sebevraždu za použití ostrého předmětu (7 % vs. 2–3 %). Mladší ženy do 40 let se více než ty starší uchylovaly k oběšení (39 % v porovnání s 33 % mezi 40 a víceletými ženami).

 

Tab. 1.3 Struktura sebevražd podle způsobu provedení, pohlaví a věku v letech 20182022

Způsob sebevraždy (%)

Muži

Ženy

< 40 let

40–59 let

> 60 let

celkem

< 40 let

40–59 let

> 60 let

celkem

Oběšení

61,1

60,6

48,9

56,2

38,8

33,0

32,6

34,3

Zastřelení

7,5

11,7

26,6

16,4

1,9

1,4

1,0

1,4

Skok z výše

9,9

6,9

10,1

8,9

21,0

22,3

26,9

23,8

Otrávení

5,9

8,0

4,0

5,9

18,8

23,3

22,5

21,8

Skok pod auto, vlak

10,0

5,0

3,3

5,7

13,6

11,9

4,7

9,4

Ostrý předmět

3,0

4,8

5,0

4,4

1,9

3,5

7,1

4,5

Utopení

1,0

1,2

0,8

1,0

1,3

2,6

4,3

2,9

Ostatní

1,6

1,8

1,3

1,5

2,6

2,1

1,0

1,8

Poznámka: Nejsou zahrnuta úmrtí s kódem Y870 Následky úmyslného sebepoškození, protože kód neumožňuje rozlišení jednotlivých způsobů provedení

 

Sebevraždy podle měsíců v roce a dnů v týdnu

Podle zažitých pověr si lidé berou nejčastěji život o Vánocích (více si uvědomují svou osamělost) nebo na podzim (chmurná nálada). To ale čísla ČSÚ nedokazují. Naopak prosinec býval měsícem s nejmenším počtem sebevražd, i když v posledních třech letech 2020 až 2022 došlo k nejnižšímu počtu sebevražd v listopadu, prosinec byl druhý. Maximální počet zemřelých sebevraždou vykazují obvykle jarní měsíce a počátek léta. Tomuto sezónnímu uspořádání odpovídalo i poslední pětileté období 2018–2022 (s výjimkou umístění prosince jako měsíce s až druhým nejnižším počtem sebevražd), když nejvíce sebevražd bylo spácháno v březnu (průměrně 117, tj. 9 % ročního úhrnu) a červnu a červenci (114), nejméně pak v listopadu (průměrně 88, tj. 7 % ročního počtu) a prosinci (94).  

Měřeno hodnotou měsíčního indexu, který eliminuje vliv různého počtu dnů v měsíci a vypovídá o vztahu měsíčního počtu sebevražd k jejich počtu v průměrném měsíci daného roku, bylo za období 2018–2022 evidováno v měsících březen, červen a červenec 1,1krát více sebevražd než v průměrném měsíci a naopak nejnižší index byl za dané období v listopadu a prosinci (0,9). Sezónnost sebevražd ale není tak výrazná jako např. sezónnost některých respiračních onemocnění (index v posledních letech průměrně v rozmezí 1,5 až 0,8).

Sebevražednost se mění nejen podle měsíců, ale i podle dnů v týdnu. Relativně mírně více je sebevražd v pondělí (16 % v období 2018–2022) a méně ve dnech víkendu, zejména v sobotu (13 %). V průměru denně spáchají sebevraždu 3 (čtvrtek až neděle) až 4 osoby (pondělí až středa). Nejvyšší denní počet evidovaný během let 2018–2022 byl 10 (v pondělí 28. 5. 2018).

Podrobná data lze nalézt v publikacích Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR, krajích a okresech – 2013–2022, Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech – 2013 až 2022, Sebevraždy v České republice – 2011 až 2020 aDemografických ročenkách ČR historických i aktuálních.

______________________________ 

1) Sebevraždy se váží na příčiny smrti kódované podle MKN-10 jako X60–X84, od roku 1994 zahrnují údaje nově také příčinu Y870 (následky úmyslného sebepoškození), která je však zaznamenávána pouze u 0 až nízkých jednotek jedinců ročně (výjimečně až 11 úmrtí v roce 2012).
2)
Až do roku 2012 dostával ČSÚ informace o příčinách úmrtí prostřednictvím statistických hlášení o úmrtí, které vyplňoval matriční úřad na základě Listu o prohlídce mrtvého/zemřelého. Od roku 2013 hlášení o úmrtí tyto informace již neobsahuje a údaje o příčinách smrti ČSÚ předává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

3)
V letech 2020–2021 pozorujeme značný nárůst celkového počtu úmrtí (meziročně o 15 %, resp. 8 %) v souvislosti s epidemií covidu-19.
4) Podíl sebevražd na počtu úmrtí na vnější příčiny je dán vedle vývoje samotného počtu sebevražd také vývojem ostatních vnějších příčin a jejich počet mezi lety 1995 a 2006 (resp. 2013) výrazně poklesl o 34 % (resp. 41 %), zatímco počet sebevražd mezi stejnými roky klesl méně – o 19 % (resp. o 9 %).