Rozsah a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

Za osobní údaje se považují veškeré informace o fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat (subjekt údajů). Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, většinou získáme přímo od Vás, z administrativních zdrojů údajů a jiných informačních systémů orgánů veřejné moci, případně v rámci ukládání informací o Vaší činnosti při kontaktu s ČSÚ.

Zpracováváme osobní údaje:

  • které získáme od zpravodajských jednotek statistických zjišťování v souvislosti s plněním právních povinností dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o jméno, příjmení, telefon a e-mail. Podrobnosti najdete na našich stránkách na: https://www.czso.cz/csu/vykazy/vykazy-sber-dat,
  • které jsou povinny státní orgány a poskytovatelé zdravotních služeb podle povahy své činnosti poskytovat ČSÚ pro vytváření statistiky obyvatelstva. V rámci této statistiky se vedou statistické informace o narození dětí, úmrtí, uzavření manželství, rozvodech a změnách místa trvalého pobytu. Poskytovanými údaji jsou zejména identifikační a popisné údaje (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, dosažené vzdělání), dále pak údaje o adrese místa trvalého pobytu, místu obvyklého pobytu cizince a místu obvyklého pobytu cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního zákona, státním občanství, rodinném stavu, pořadí manželství (rozvodu), počtu nezletilých dětí v rozvádějících se manželstvích a údaje o jiných osobách (adresní a identifikační údaje manžela/manželky, rodičů). Konkrétní rozsah a kategorie osobních údajů vyplývají z jednotlivých statistických zjišťování. Podrobnosti ke zpracovávaným výkazům demografické statistiky najdete na našich stránkách na: http://apl.czso.cz/pll/vykwww/vyk121?xrokzpr=2018&xhledat=OBYV,
  • které získáme z informačních systémů veřejné správy a prostřednictvím sčítacích formulářů při realizaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Rozsah přebíraných údajů je stanoven v ustanovení § 9a zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (např. příjmení, jméno, druh a adresa místa pobytu, datum, místo a okres narození, státní občanství, rodné číslo, pohlaví a jeho změna, předchozí adresy místa trvalého pobytu, rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství, registrované partnerství, rodné číslo manžela nebo partnera, rodné číslo dítěte, u cizinců např. i kategorie pobytu, účel pobytu a stát, z nějž se cizinec do České republiky přistěhoval) a v ustanovení § 8 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (např. druh a číslo elektronicky čitelného dokladu, národnost, mateřský jazyk, náboženská víra, nejvyšší ukončené vzdělání, počet narozených dětí),
  • které získáme od Vás, jako subjektu údajů na základě elektronické nebo telefonické komunikace s Vámi, na základě žádosti o poskytnutí informace (např. podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě nebo zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), při uzavření smlouvy nebo v souvislosti s plněním smlouvy nebo poskytováním služeb. Jedná se zejména o identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu), kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mail v případě Vaší komunikace s ČSÚ) a další údaje nezbytné pro řádné plnění informačních a statistických služeb (např. typ zákazníka, země původu). Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, ve kterém byly správci poskytnuty,
  • uchazečů o přijetí do služebního či pracovního poměru, v rámci výběrového řízení, zaměstnanců ČSÚ, zaměstnanců činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a bývalých zaměstnanců ČSÚ. Zpracováváme o nich nezbytné identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, dosažené vzdělání, odborné znalosti, údaje o předchozích zaměstnáních, adresa trvalého pobytu), kontaktní údaje (např. korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mail) a další údaje, které jsme povinni zpracovávat podle platných právních předpisů. U uchazečů o přijetí do služebního poměru a zaměstnanců pak zpracováváme i zvláštní kategorie údajů, kterými jsou zdravotní způsobilost a potvrzení bezúhonnosti. Se souhlasem zaměstnance může ČSÚ zpracovávat osobní údaje k dalším účelům (např. uveřejnění fotografie nebo podrobné profesní údaje v rámci zveřejňovaných informací),
  • potřebné pro řešení petic, stížností, případně pro ochranu práv v soudním řízení. Pokud  máte  během  trvání  smluvního  vztahu s ČSÚ jakýkoli  dotaz  či připomínku, můžete se na nás obrátit osobně, elektronicky nebo telefonicky. V takovém případě budeme zpracovávat zejména Vaše kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, příp. korespondenční adresa), abychom Vám byli schopni poskytnout konkrétní odpověď, řešení nebo radu,
  • nepostradatelné pro účely poskytování péče o děti v Dětské skupině ČSÚ v rozsahu daném souvisejícími zákony, tedy zejména identifikační a adresní údaje dětí a jejich rodičů, případně osoby, která na základě pověření rodiče může pro dítě docházet, včetně kontaktních údajů, zvláštní kategorie osobních údajů stanovené zákonem (zdravotní stav a případná omezení), případně další nezbytné informace,
  • nezbytné pro zajištění bezpečnosti majetku a aktiv ČSÚ, majetku a zdraví fyzických osob, prostřednictvím instalovaného bezpečnostního kamerového systému a související organizačně technické zabezpečení ochrany,
  • získané při výkonu činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů a zpracování žádostí subjektů údajů o výkon jejich práv. ČSÚ je jakožto orgán veřejné moci povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (poverenec@czso.cz). Pověřenec pro ochranu osobních údajů je mj. kontaktním místem pro subjekty osobních údajů a v rámci výkonu své funkce mu přísluší také monitorování souladu ČSÚ s legislativou ochrany osobních údajů. Rovněž jsme povinni, na základě plnění právní povinnosti, zpracovávat Vaše osobní údaje v souvislosti se žádostí o výkon práv dle GDPR, kterou případně podáte.