ROS 2020+

 

Národní plán obnovy

Název projektu: ROS 2020+

Registrační číslo projektu: CZ.31.1.01/MV/22_08/0000008

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023

Celkové náklady projektu : 47 000 000,00 Kč

Příspěvek ČSÚ: 8 157 025,00 Kč

Program: Národní plán obnovy

Pilíř: 1 Digitální transformace

Komponenta: 1.2 Digitální systémy veřejné správy

Reforma/Investice: Investice 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment

Vlastník komponenty: Ministerstvo vnitra ČR

Popis projektu:

Cílem projektu je zajistit implementaci vybraných požadavků Základního registru osob (dále jen ROS) uvedených v cílovém konceptu základních registrů ZR 2.0., který vláda vzala na vědomí usnesením č. 650 ze dne 10. října 2018 a dále požadavků vyplývajících ze zákona č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby a o změně některých zákonů a zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.

Konkrétně půjde o tyto aktivity:
a) zařazení kontaktních údajů a korespondenční adresy do ROS,
b) aplikace analytického modulu pro publikaci open dat,
c) implementace bezodstávkového provozu ROS formou APP cache,
d) zlepšování kvality dat vedených v ROS,
e) poskytování součinnosti při realizaci AIS vyrozumívacího.

ROS je jedním ze základních registrů veřejné správy a využívá se jako jeden ze základních pilířů při budování služeb a nástrojů eGovernmentu a digitalizace v rámci ČR. Realizace projektu tak zajistí další rozvoj ROS v souladu s výšeuvedenou legislativou. Tím dojde k posílení základní infrastruktury eGovernmentu. To umožní implementovat další strategické cíle v oblasti Digitálního Česka a zavádění eGovernment v ČR. Navržené úpravy ROS také rozšíří možnosti poskytování digitálních služeb veřejné správy (orgánů veřejné moci) vůči občanům a ekonomickým subjektům.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci Nástroje pro oživení a odolnost EU (viz. https://www.planobnovycr.cz/).